Agrovenkov o.p.s.
Informační středisko pro rozvoj zemědělství a venkova Pardubického kraje

Výroční zpráva  AGROVENKOVA,o.p.s.  za rok 2006

03/07/07

Výroční zpráva  AGROVENKOVA,o.p.s.  za rok 2006

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                 

                AGROVENKOV, o.p.s.
 
                              Poděbradova 842, 537 01 Chrudim
 
 
                     www: AGROVENKOV.CZ                        E-mail: agrovenkov.uo@tiscali.cz
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                                 
Výroční zpráva      2006
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                       
 
                   AGROVENKOV, o.p.s.
 
 
 

                                                                                                                 
                                                                    Základní údaje o společnosti     
 
 
 
 
Obchodní jméno:                          AGROVENKOV,o.p.s.
 
Identifikační číslo:                        27466175
Sídlo společnosti:                          Poděbradova 842, 537 01 Chrudim
Právní forma:                                obecně prospěšná společnost
 
Datum vzniku společnosti:           10.12.2004
 
Předmět podnikání společnosti:
 
Společnost se zřizuje jako neziskový samostatný právní subjekt za účelem zajišťování těchto obecně prospěšných služeb:
a) Poradenství na úseku zemědělství a venkova, informační činnost
b) Vzdělávací činnost, organizování seminářů a kurzů
c) Příprava na využití fondů a spoluúčast na programech EU
d) Organizování výstav
e) Organizování pomoci veřejné samosprávě a neziskových organizacím
f) Vytváření podmínek ke zvýšení informovanosti občanů a institucí o významu regionu
g) Archivace, dokumentační a publikační činnost
h) Řešení grantů a projektů
 
 
Vedle obecně prospěšných služeb, dále společnost vykonává doplňkovou činnost:
      a) Činnost podnikatelských, finančních, organizačních a ekonomických poradců
      b) Pořádání odborných kurzů, školení a jiných vzdělávacích akcí včetně lektorské činnosti
      c) Poradenská činnost v oblasti společenských věd a rozvoje osobnosti
      d) Výroba, rozmnožování a nahrávání zvukových a zvukově-obrazových záznamů
      e) Zprostředkování služeb
      f) Reklamní činnost a marketing
      g) Překladatelská a tlumočnická činnost
 
                    AGROVENKOV, o.p.s.
 
 
 
                                                                                                                 
                                                                     Základní údaje o společnosti     
 
 
 
 
Správní rada:
 
Václav Koblížek
předseda správní rady
 
Miroslav Beránek
člen správní rady
 
Ing. Josef Gracias
člen správní rady
 
Marie Heřmanová
členka správní rady
 
Ing. Vladimír Krejcar
člen správní rady
 
Ing. František Mikan
člen správní rady
 
Ing. Michal Skalický Ph.D.
člen správní rady
 
Josef Tměj
člen správní rady
 
Josef Ouřecký
člen správní rady
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                    AGROVENKOV, o.p.s.
 
 
 
                                                                                                                 
                                                                     Základní údaje o společnosti     
 
 
 
           Dozorčí rada:
 
Ing. Petr Šilar
předseda dozorčí rady
 
Ing. Josef Mlateček
člen dozorčí rady
Ing. Jiří Navrátil
člen dozorčí rady
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                    AGROVENKOV, o.p.s.
 
 
 
                                                                                                                 
                                                 Zpráva správní rady o činnosti společnosti za rok 2006     
 
 
 Hlavní náplň činnosti ve vztahu ke statutu KIS bylo nutno naplnit stanovený plán.
 
  1. Údržba webových stránek a jejich naplnění obsahem v souvislosti s cíly a úkoly informačního střediska   –   splněno. Denně se provádí aktualizace redakční radou.
  2. Informace o činnosti KIS AGROVENKOV,o.p.s. Pardubického kraje (zařazovat do programu seminářů přednášku, jak si cílové skupiny mohou získat informace z www. AGROVENKOV.cz)   –   na seminářích a valných hromadách se prezentují stánky KIS AGROVENKOV – novinky, aktuality – splněno
  3. Bezplatný přenos informací od centrálních orgánů a krajských úřadů k cílovým skupinám, naplňující cíle informačního střediska, jejich třídění a dopracování podle regionálních potřeb se zaměřením na problematiku zemědělství a rozvoje venkovského prostoru   –   pravidelně se rozesílá zpravodaj e-mailem.Celkem bylo do současné doby odesláno 29 e-zpravodajů (registrovaných cílových skupin a obcí je v počtu 750). Cca 750 cílových skupin nemáe-mail. Zároveň se rozesílá zpravodaj na všechny obce Pardubického kraje.
V druhém pololetí vyšel a byl rozeslán tištěný zpravodaj všem cílovým skupinám.
  1. Přenos informací poskytnutých ZA a PÚ a zpětná informační vazba v oblasti především zemědělské tématiky   –   splněno. Probíhá distribuce tištěných informačních materiálů a spolupráce s metodickým a kontrolním orgánem ÚZPI
  2. Přebírání záznamů z webových redakčních systémů ÚZPI, distribuce tištěných informačních materiálů a spolupráce s metodickým a kontrolním orgánem ÚZPI   –   každodenně probíhá přebírání informací
  3. Zprostředkovávání kontaktů na zemědělské poradce z registru Mze   –   úkol je plněn průběžně. Seznam poradců se při každé změně aktualizuje.
  4. Šíření informací formou seminářů a školicích akcí s tématikou: Společná zemědělská politika, její priority a změny; strategie bezpečnosti potravin; programy k podpoře prosazování cílů společné zemědělské politiky, především rozvoj zemědělského a venkovského prostoru (EAFRD), programy národních dotací, poradenský systém a realizace poradenského programu   –   splněno.
  5. Spolupráce s akčními skupinami, facilitátory (místní iniciativy), se školami a VÚ pro zlepšení možností šíření posledních poznatků v oblasti vědy a výzkumu, zlepšení informovanosti o aktivitách zemědělských škol a VÚ v regionu, spolupráce s informačními středisky v ostatních krajích   –   splněno.
      9. Spolupráce s Ústavem pro hospodářskou úpravu lesů v oblasti lesnických
           informací.   –   splněno. Aktuality jsou ihned zveřejňované na www strákách.
           kde byla prezentována jejich www stránka, nabídnuty možnosti spolupráce,
           převzaté publikace byly předávány na výstavě v Litomyšli a v Českých Budějovicích.
    10. Zabezpečovat součinnost s obcemi, mikroregiony a státními organizacemi   –       
            –   činnost KIS je pravidelně prezentována na pracovních setkáních starostů,
          v červnu začal být rozesílám e-mailem zpravodaj všem obcím. – splněno.
 
 
 
 
 
 
Informační činnost ve vybudovaném redakčním systému byla zahájena 1.3.2005. Webové stránky KIS byly uvedeny do provozu dne 1.3.2005. Od zahájení do 21.11.2006 bylo celkem shlédnutí 4 896 425.
Na webových stránkách v období od 1.1 do 21.12. 2006 bylo publikováno celkem 1382 příspěvků v 20 kanálech. Zároveň bylo 2 756 744 shlédnutí.
 
Další aktivity:
a)      Společnost AGROVENKOV je v řídícím týmu v projektu „ Posílení kapacity místních a regionálních orgánů při plánování a realizaci programů v podmínkách Pardubického kraje v rámci opatření 3.3. SROP“. Projekt bude ukončen v roce 2007.
b)      Dále je společnost zapojena do projektu INTEREG III.C, kde je cílem vzájemná výměna zkušeností při uplatňování různorodých přístupů k problematice venkovského rozvoje. Přičemž hlavním cílem je vytvořit nové inovační podpůrné nástroje – vybudování partnerství mezi organizacemi zabývající se rozvojem venkova. Agrovenkov,o.p.s. jako uživatel a správce výsledků projektu INTERREG II C, – e FARMER – Povzbuzování podnikatelské konkurenceschopnosti a regionálního rozvoje ve venkovských oblastech řešený Pardubickým krajem, zabezpečuje v rámci zajištění přenosu výsledků projekt k cílovým skupinám technické počítačové vybavení vybraných podniků (hardware) a programy pro vlastní zemědělskou činnost a poradenské pomůcky (software).
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                    AGROVENKOV, o.p.s.
 
 
 
                                                                                                                 
                                                                                         Rozvaha      
 
 
AKTIVA CELKEM                                                   845.205,18
 
Dlouhodobý hmotný majetek                                       108.111,00
Peníze – pokladna                                                           2.639,90
Účty v bankách                                                           734.454,28
 
 
PASIVA CELKEM                                                   845.205,18
 
Oprávky k dlouhod. hmotnému majetku                       87.691,00
Závazky                                                                          2.019,08
Zaměstnanci, soc. zabez., zdrav. poj.                            9.400,00
Daň záloh. Mzdy                                                           1.841,00
Vlastní jmění                                                                30.000,00
Fondy                                                                        521.634,68
 
Zisk                                                                           192.619,42
 
 
Stav k 1.1. 2006
211000 Pokladna                                        170,90                       
21 *** Peníze                                             170,90                
221000 Banka 86-52230297/0100      443.647,89                       
22 *** Účty v bankách                      443.647,89 
 
 
 
Stav k 31.12. 2006              
211000 Pokladna                                    2.639,90                       
21 *** Peníze                                         2.639,90 
221000 Banka 86-52230297/0100      734.454,28                       
22 *** Účty v bankách                      734.454,28                 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                    AGROVENKOV, o.p.s.
 
 
 
                                                                                                                 
                                                                                        Výkaz zisku a ztrát      
 
 
                                                                       Náklady                      Výnosy
 
Spotřebované nákupy                                     137.818,60
Služby                                                             362.581,00
Osobní náklady                                               195.300,00
Ostatní náklady                                                  3.967,10
Odpisy                                                             40.842,00
 
Celkem náklady                                              740.508,70
 
 
 
Tržby za vlastní výkony                                                                        83.000,00
Ostatní výnosy (úroky)                                                                              128,12
Provozní dotace                                                                                  850.000,00
 
Výnosy celkem                                                                                   933.128,12
 
 
Zisk                                                               192.619,42 Kč
 
 
Veškeré dokumenty jsou uloženy ve středisku AGROVENKOVA,o.p.s. Tvardkova 1191, 562 01 Ústí nad Orlicí.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                AGROVENKOV, o.p.s.
 
 
 
                                                                                                                 
                                                                     Zpráva dozorčí rady
 
 
 
 
 
Dozorčí rada AGROVENKOVA,o.p.s. pracovala ve složení:
 
 
 
pan Ing. Petr Šilar, Ing. Jiří Navrátil, Ing. Josef Mlateček
 
 
Na svých zasedáních se pravidelně zabývala hospodařením, seznamovala se s některými akty správní rady.
 
Drobné administrativní nedostatky jsou v úkolech z usnesení.
 
Dozorčí rada projednala účetní závěrku AGROVENKOVA,o.p.s. za rok 2006. Vzhledem k tomu, že dozorčí rada neshledala v účetnictví společnosti závady, doporučuje valné hromadě roční účetní závěrku za rok 2006 schválit.
 
 
 
 
                                              
 
 
 
                                                                                                          Ing. Petr Šilar
                                                                                                       předseda dozorčí rady
                                                                                                          Agrovenkov, o.p.s.                                        
                                                                      
 
 

                 

            

Zařazeno v Z činnosti