Agrovenkov o.p.s.
Informační středisko pro rozvoj zemědělství a venkova Pardubického kraje

Oblečení s logem firmy

09/07/07

Chtěli bychom, aby řidiči, kteří pro nás rozvážejí naše výrobky, ale nejsou našimi zaměstnanci, nosili oblečení s logem naší firmy. Jsou náklady na nákup tohoto oblečení daňově uznatelné?

Oblečení s logem firmy  
22.6.2007, Ing. Josef Růžička MBA
Chtěli bychom, aby řidiči, kteří pro nás rozvážejí naše výrobky, ale nejsou našimi zaměstnanci, nosili oblečení s logem naší firmy. Jsou náklady na nákup tohoto oblečení daňově uznatelné?

Dotaz:
Naše firma, právnická osoba, plátce DPH, má v obchodním majetku nákladní automobily, kterými naše výrobky rozváží ne zaměstnanci, ale řidiči (OSVČ). Tato auta jim jsou pronajímána. Chtěli bychom, aby řidiči nosili oblečení, na kterém je logo naší firmy. Chtěla jsem se zeptat, zda se považuje za daňově uznatelný náklad nákup tohoto oblečení, které má sloužit k propagaci firmy. Toto oblečení zůstává v majetku firmy, nepřeúčtovává se na OSVČ a při ukončení spolupráce s naší firmou musí řidič oblečení vrátit. V kterém paragrafu a odstavci nebo pokynu se dočtu, zda jde o daňový či nedaňový náklad.

Odpověď:

Z pohledu zaměstnanců je oblečení (pracovní a ochranné) upraveno v § 6 odst. 7 písm. b) ZDP. Z pohledu zaměstnavatele ve vztahu k zaměstnanci se pak v duchu § 24 odst. 2 písm. j) ZDP bude jednat o daňově uznatelný náklad (bezpečnost a ochrana zaměstnance,…). 
Cestou k daňové uznatelnosti by mohla být například smluvní definice povinných nepeněžních nákladů a nepeněžních příjmů vašich řidičů. Vy budete mít povinnost poskytnout nepeněžitý náklad formou poskytnutí pracovních pomůcek (oblečení); pozor jedná se z pohledu DPH o zdanitelné plnění na výstupu. A u druhé strany se bude jednat o nepeněžitý příjem. Stejného efektu dosáhnete, když si vaši řidiči pořídí oblečení za své náklady (z důvodu jednotnosti – vy jim je úplatně zapůjčíte nebo prodáte a oni své zvýšené náklady zohlední ve výši své fakturace). Kdyby oblečení sloužící k propagaci splnilo cenový limit na tzv. reklamní a propagační předmět  jednalo by se u vás o daňově uznatelný náklad [§ 25 písm. t) –  za dar se nepovažuje reklamní nebo propagační předmět, který je opatřen obchodní firmou nebo ochrannou známkou poskytovatele tohoto předmětu nebo názvem propagovaného zboží nebo služby, jehož hodnota bez daně z přidané hodnoty nepřesahuje 500 Kč, a který není s výjimkou tichého vína předmětem spotřební daně]. 
Dovoluji si upozornit na riziko, které může vzejít z vámi uplatňovaného modelu – pronájem vozidla OSVČ, která Vám pak fakturuje své služby. Riziko by spočívalo v přehodnocení fakturačního vztahu na příjem, který podléhá dani ze závislé činnosti. Riziko by výrazně narostlo, kdyby OSVČ fakturovaly výhradně jen Vám.
Pokyn D-285, který uvádí, že není rozhodující, na jakém formálním právním základě je závislá činnost vykonávaná, dále definuje tyto vybrané znaky závislé činnosti:
  • není rozhodující, na jakém formálním právním základě je předmětná činnost vykonávaná,
  • plátce příjmu přímo či nepřímo ukládá úkoly, řídí a kontroluje fyzickou osobu a nese odpovědnost související s její činností,
  • fyzická osoba má ve vztahu k plátci příjmu obdobné postavení jako zaměstnanec,
  • odměna za práci je vypočítána na základě délky pracovní doby nebo obdobným způsobem běžným při odměňování osoby v pracovně-právním vztahu,
  • materiál, pracovní pomůcky, stroje a zařízení potřebné pro výkon činnosti jsou fyzické osobě poskytovány plátcem příjmu (interní poznámka – nepíše úplatně nebo neúplatně),
  • vztah mezi plátcem příjmu a fyzickou osobou je dlouhodobý anebo soustavný, resp. fyzická osoba vykonává činnost dlouhodobě pouze pro jednoho plátce příjmu, a to osobně nebo prostřednictvím spolupracující osoby ve smyslu § 13 zákona o daních z příjmu.