Agrovenkov o.p.s.
Informační středisko pro rozvoj zemědělství a venkova Pardubického kraje

Důchodová reforma

04/07/07
smf

V tomto volebním období by mělo dojít k výrazné změně v důchodovém systému, a to ve třech etapách. Zdroj: www.pamservis.cz
 

Důchodová reforma ve třech etapách  
Důchodový systém je při současném nastavení základních parametrů dlouhodobě finančně neudržitelný, proto se připravuje jeho reforma.

V tomto volebním období by mělo dojít k výrazné změně v důchodovém systému, a to ve třech etapách. V rámci první etapy prací na parametrických změnách by mělo být základní důchodové pojištění stabilizováno, ve druhé etapě prací souvisejících s parametrickými změnami základního důchodového pojištění by měla být provedena opatření týkající se problematiky financování důchodového systému a opatření týkající se penzijního připojištění a životního pojištění a v rámci třetí etapy důchodové reformy by měla být řešena problematika rozložení zdrojů příjmů ve stáří.
V rámci I. etapy bylo připraveno paragrafované znění parametrických změn základního důchodového pojištění, a to zejména:
 • pokračovat v postupném diferencovaném zvyšování věkové hranice pro nárok na starobní důchod s cílem dosáhnout věkové hranice 65 let pro muže i ženy (po roce 2030),
 • sjednotit věkovou hranici žen a mužů pro „trvalý" nárok na vdovský/vdovecký důchod,
 • postupně prodloužit potřebnou dobu pojištění pro nárok na starobní důchod z 25 na 35 let (včetně náhradních dob pojištění),
 • přehodnotit stávající definici invalidity,
 • transformovat invalidní důchod na důchod starobní při dovršení věku 65let,
 • zvyšovat procentní výměru starobního důchodu i za dobu výdělečné činnosti při souběžném pobírání poloviny starobního důchodu,
 • při stanovení výše procentní výměry invalidního důchodu odstupňovat procentní sazbu za každý celý rok doby pojištění (včetně dopočtené doby) podle stupně invalidity.
V rámci první etapy důchodové reformy se zvažují i možnosti uspořádání lékařské posudkové služby sociálního zabezpečení za účelem zvýšení efektivity jejího fungování.
V rámci II. etapy prací souvisejících s parametrickými změnami základního důchodového pojištění budou řešeny otázky týkající se problematiky financování základního důchodového pojištění a přijata opatření v oblasti penzijního připojištění a životního pojištění. V souvislosti s tím by měla být připravena a realizována jednak opatření ve veřejném základním důchodovém pojištění, a to zejména:
 • zavedení plateb státu za náhradní doby pojištění; odvod plateb za náhradní doby pojištění umožní snížit procentní sazby pojistného na důchodové pojištění s pozitivním dopadem na trh práce. Zavedení těchto plateb bude znamenat výdaje ze státního rozpočtu. Tyto dodatečné prostředky by měly být získány v rámci ekologické daňové reformy.
 • vytvoření rezervy pro důchodovou reformu,
 • oddělení financování základního důchodového pojištění od státního rozpočtu a vytvoření „důchodového fondu", a jednak opatření v oblasti soukromých důchodů (zejm. penzijní připojištění se státním příspěvkem a životní pojištění), a to zejména
 • oddělení majetku akcionářů a klientů,
 • zavedení možnosti poskytovat různě zaměřené penzijní plány,
 • zvýšení motivace k vyšším příspěvkům,
 • zvýšení participace zaměstnavatelů,
 • podpora čerpání doživotních penzí z penzijního připojištění.
V rámci III. etapy by měl být případně zaveden další dobrovolný spořící pilíř důchodového systému založený na možnosti částečně se vyvázat ze základního důchodového pojištění (možnost opt – out).
A jaký je stav prací na důchodové reformě? MPSV připravilo návrh paragrafovaného znění novel zákonů k realizaci parametrických změn základního důchodového pojištění a změn souvisejících právních předpisů a je dokončována fáze vnitřního připomínkové řízení.
Rozeslání do meziresortního připomínkového řízení se předpokládá v červenci 2007, předložení vládě v září 2007 a projednání a schválení změn v Parlamentu v roce 2008.
2.7.2007, Zdroj: Verlag Dashöfer, www.pamservis.cz

Zařazeno v daně a účetnictví