Agrovenkov o.p.s.
Informační středisko pro rozvoj zemědělství a venkova Pardubického kraje

Čerpání dovolené

03/07/07
smf

Zaměstnanec může požádat zaměstnavatele o příslib čerpání dovolené v určitém termínu. Zdroj: www.pamservis.cz
 

Malé "opáčko" z pracovního práva, tentokrát na téma dovolená  
Zaměstnanec může požádat zaměstnavatele o příslib čerpání dovolené v určitém termínu.

Dobu čerpání dovolené určuje zaměstnavatel podle rozvrhu čerpání dovolené vydaného s předchozím souhlasem odborové organizace tak, aby si zaměstnanec mohl dovolenou vyčerpat zpravidla vcelku a do konce kalendářního roku, v němž právo na dovolenou vzniklo. Při vypracovávání rozvrhu čerpání dovolené by měl zaměstnavatel přihlížet nejen ke svým úkolům a provozním potřebám, ale i k oprávněným zájmům svých zaměstnanců, například rodičů dětí navštěvujících jesle, mateřské školy a základní školy, které v době prázdnin zavírají své brány na delší či kratší dobu a v tomto termínu jsou zaměstnanci nuceni se o své ratolesti postarat. Dále by měl zaměstnavatel vzít v úvahu i potřeby zaměstnanců, kteří mají nastoupit lázeňské léčení, ozdravný pobyt apod.

V praxi většina zaměstnavatelů dává přednost konkrétní dohodě s jednotlivými zaměstnanci o tom, kdy či jakým způsobem budou čerpat dovolenou. Je to výhodné i v případě, kdy se zaměstanci v jednotlivých oddělení vzájemně dohodnou, kdy budou čerpat svou dovolenou tak, aby vždy některý z nich byl přítomen a tudíž nebyl ochromen provoz jednotlivých oddělení (což by zaměstnavatel samozřejmě nedovolil).
Většinou to tedy funguje tak, že zaměstnanec požádá svého nadřízeného o určení dovolené, a zaměstnavatel jeho žádost schválí nebo neschválí, čímž mu určí nebo neurčí nástup dovolené. Zaměstnanec také může požádat zaměstnavatele o příslib čerpání dovolené v určitém termínu. To je výhodné i pro zaměstance, pokud se například chystá využít nabídky cestovních kanceláří tzv. last minute, neboť již dopředu ví, v jakém termínu bude moci svoji dovolenou čerpat.
Při stanovení rozvrhu čerpání dovolené je nutno přihlížet k provozním důvodům zaměstnavatele a k oprávněným zájmům zaměstnance. Zaměstnavatel nesmí určovat svým zaměstnancům dovolenou nahodile bez dostatečného předstihu, určenou dobu čerpání dovolené je zaměstnavatel povinen oznámit zaměstnanci alespoň 14 dní předem, pokud se nedohodne se zaměstnancem na kratší době.
Zaměstnavatel je povinen nahradit zaměstnanci náklady, které mu bez jeho zavinění vznikly proto, že zaměstnavatel změnil jemu určenou dobu čerpání dovolené nebo že ho odvolal z dovolené.
Zaměstnavatel může určit zaměstnanci čerpání dovolené, i když dosud nesplnil podmínky pro vznik práva na dovolenou, jestliže je možné předpokládat, že zaměstnanec tyto podmínky splní do konce kalendářního roku, popřípadě do skončení pracovního poměru. Není tedy pravda, že noví zaměstnanci, kteří nastoupili do pracovního poměru před létem nemohou daný rok absolvovat část své dovolené již v létě, ovšem zaměstnavatel s takovým dřívějším čerpáním musí souhlasit.
2.7.2007, Zdroj: Verlag Dashöfer, www.pamservis.cz

Zařazeno v daně a účetnictví