Agrovenkov o.p.s.
Informační středisko pro rozvoj zemědělství a venkova Pardubického kraje

Vnitřní předpis k provozu dopravních prostředků

10/06/07

Pokud u Vás ve firmě využíváte silniční motorová vozidla, nezapomeňte, že musíte jasně vymezit podmínky, jaká vozidla, kým a za jakých okolností mohou být používána. Jak může vypadat dokument, který po Vás budou vyžadovat kontrolní orgány, se Vám ukážeme zde.

Vnitřní předpis k provozu dopravních prostředků  
5.4.2007, Ing. Miroslava Šmídová, Zdroj: Verlag Dashöfer
Pokud u Vás ve firmě využíváte silniční motorová vozidla, nezapomeňte, že musíte jasně vymezit podmínky, jaká vozidla, kým a za jakých okolností mohou být používána. Jak může vypadat dokument, který po Vás budou vyžadovat kontrolní orgány, se Vám ukážeme zde.
VNITŘNÍ PŘEDPIS ZAMĚSTNAVATELE
K PROVOZU DOPRAVNÍCH PROSTŘEDKŮ 
včetně místního provozního bezpečnostního předpisu
 
Zaměstnavatel ……………………………..(uvést jeho přesné označení, sídlo, IČ)
zastoupený ………………………………….
K realizaci  § 3 nařízení vlády č. 168/2002 Sb., kterým se stanoví způsob organizace práce a pracovních postupů, které je zaměstnavatel povinen zajistit při provozování dopravy dopravními prostředky,  vydávám tento
vnitřní předpis k provozu dopravních prostředků včetně místního provozního bezpečnostního předpisu*)
*) vzhledem ke skutečnosti, že každá organizace je specifická, jedna provozuje pouze jedno silniční vozidlo, druhá žádné a pouze svým zaměstnancům povoluje a proplácí  jízdy vlastními vozidly; nebo naopak organizace má rozsáhlou kamionovou dopravu a zajišťuje i opravárenskou činnost, není možné vypracovat a předložit jednoznačný univerzální vzor. Z výše uvedeného je zpracován příklad  včetně  místního provozního bezpečnostního předpisu (dále jen „MPBP") pro  organizaci s minimálním provozem vozidel (tj. jeden řidič z povolání, který řídí i autobus zaměstnavatele – při aktivitách dětí zaměstnanců, společných dovolených, společných výjezdech na organizovaná školení apod., několik řidičů používajících referentsky řízená vozidla, ostatní zaměstnanci, kteří uzavřeli dohodu o používání svých vlastních vozidel k pracovním cestám, je k pracovním cestám používají) a podrobně je zpracována část „komentář", kde zaměstnavatelé naleznou inspiraci pro doplnění svého MPBP podle své specifiky. 
K pracovním jízdám u ………(konkretizovat zaměstnavatele) je možno  užívat  služební vozidlo ……(konkretizovat registrační značku) řízené řidičem z povolání ……(konkretizovat). Pan….. v případech potřeby řídí i podnikový autobus. Služební vozidlo s řidičem  je k dispozici zejména ……. (konkretizovat, např. vedoucímu zaměstnavateli, jeho  náměstkům apod.); dále pak pro  zahraniční služební cesty podle kapacitních možností a vzájemné dohody  všem zaměstnancům. 
Služební vozidlo je možno výjimečně použít např. pro dopravu zaměstnance ze zaměstnání do zdravotnického zařízení nebo do místa bydliště z naléhavých zdravotních důvodů, pokud nelze zajistit záchrannou službu; dále pak:
–     při  neodkladné práci přesčas, pokud nemají zaměstnanci po skončení práce vhodné spojení prostředkem veřejné hromadné dopravy,
–     při nástupu na pracovní cestu před 6.00 hodinou  nebo po jejím ukončení po 22.00 hodině.
Referentsky řízená vozidla je možno použít v případech, kdy služební vozidlo není z kapacitních důvodů k dispozici; tento způsob služební cesty je hospodárnější (např. pro využití všech míst ve vozidle) a při mimořádných a krizových situacích. Referentsky řízené vozidlo může být svěřeno pouze zaměstnanci, který má se ……. (konkretizovat zaměstnavatele) uzavřenou dohodu o podmínkách, za nichž bude vozidlo používat (viz příloha).
Za řízení referentsky řízených vozidel
Varianta 1 – není řidičům poskytována žádná odměna
Varianta 2 – je řidičům poskytována finanční odměna ……. (konkretizovat).
Použití vlastního vozidla je povoleno zaměstnancům v případě, že je potřebují k řádnému a včasnému plnění pracovních povinností a nemůže být použit jiný způsob dopravy (např. hromadná doprava osob, referentsky řízená vozidla, služební vozidlo).
Podmínkou jejich užití je se ……… (konkretizovat zaměstnavatele) uzavřená dohoda o podmínkách, za nichž mohou vozidla použít (viz příloha).
Jízdu  vlastním vozidlem:
schvaluje…… (konkretizovat osobu nebo osoby), a to:
Varianta 1 –   před každou jízdou
Varianta 2 –  globálně na delší časové období (v tomto případě se specificky vyplňuje formulář SEVT – viz dále).
Technický stav vlastních vozidel, jejich opravy a údržbu si zabezpečují sami zaměstnanci.
Náhrady za použití vlastních vozidel jsou poskytovány ve smyslu zákona č. 226/2006 Sb., ve znění zákona č. 585/2006 Sb., a jeho prováděcí vyhlášky v době pracovní cesty platné (např. pro rok 2007 ve smyslu vyhlášky č.577/2006 Sb.).
Výpočet provádí …..(konkretizovat); v případě, že zaměstnanec nedoloží všechny požadované podklady pro výpočet náhrad, bude mu poskytnuta náhrada ve výši jízdného za cenu veřejného dopravního prostředku (s výjimkou letadla).
Přehled o využití referentsky řízených vozidel zabezpečuje…… (konkretizovat).
Referentsky řízená vozidla jsou:
Varianta 1 –  parkována v garážích  zaměstnavatele…….(konkretizovat místo a osobu, u které jsou např. k dispozici klíče apod.)
Varianta 2 – …… (charakterizovat konkrétně, kde vozidla parkují).
Parkovat a garážovat služební vozidlo, autobus  a referentsky řízená vozidla  mimo prostory k tomu určené  je možno jen se souhlasem……(konkretizovat koho), a to v případech, kdy řidič má určen nástup na pracovní cestu v časných ranních hodinách, resp. ji ukončí v pozdních večerních hodinách, a nemá možnost se dostat hromadným dopravním prostředkem do místa, resp. z místa, běžného stanoveného parkování vozidla.
Tímto předpisem (s ohledem na požadavek § 101 odst. 2 zákoníku práce, tj. že  péče o bezpečnost a ochranu zdraví při práci je nedílnou a rovnocennou součástí pracovních povinností  vedoucích zaměstnanců na všech stupních řízení v rozsahu pracovních míst, která zastávají )  dále stanovím  následující odpovědnost na jednotlivých úsecích:
Zajišťování provozu a využitelnosti referentsky řízených vozidel……(konkretizovat)
Zajišťování lékařských prohlídek zaměstnanců  – řidičů:……… (konkretizovat)
Zajišťování prohlídek vozidla služebního, autobusu a referentsky řízených vozidel  v STK a stanicích měření emisí: ……..(konkretizovat)
Zajišťování pohonných hmot, náhradních dílů a údržby pro služební vozidlo, autobus a pro  referentsky řízená vozidla…………(konkretizovat)
Zajišťování školení řidičů, včetně zajištění zdokonalování odborné způsobilosti u řidiče z povolání ………(konkretizovat)
Kontrola platných řidičských oprávnění (v souvislosti s  jejich nutnou výměnou)…… (konkretizovat)
Za obměnu a doplňování léků a obvazového materiálu  v lékárničce služebního vozidla, autobusu a referentsky řízených vozidel odpovídá……(konkretizovat)
Kontrola dodržování stanoveného pracovního režimu ………(konkretizovat)
Proplácení cestovních náhrad při použití vlastního vozidla na pracovní cestě  provádí …… ….   (konkretizovat).
Aktualizace MPBP …….. (konkretizovat, kdo zabezpečuje)
……………(podle potřeby doplnit další úseky, kde je někomu stanovena určitá odpovědnost).
Dále v rámci tohoto předpisu vydávám místní provozní bezpečnostní předpis, ve kterém je souhrnně zpracovaná problematika související s provozem silničních vozidel.
 
Místní provozní bezpečnostní předpis
(konkretizovat zaměstnavatele)
pro stanovení bezpečných způsobů organizace práce a pracovních postupů při provozování silniční dopravy
 
Obsah:
1.Obecná  ustanovení
2.Základní povinnosti na úseku dopravy
3.Další povinnosti na úseku vlastní silniční dopravy
4.Povinnosti řidičů obecně
5.Povinnosti řidičů před jízdou a během jízdy
6.Opravy, údržba a kontroly vozidel
7.Garážování a parkování 
8.Závěrečná ustanovení
Přílohy MPBP:
1.    Osnova školení BOZP pro zaměstnance používající referentsky  řízená vozidla a pro zaměstnance,  kteří na pracovních cestách používají vlastní vozidla
2.    Test pro ověření znalostí z problematiky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci související s provozem silničních vozidel
3.    Dohoda pro zaměstnance používající referentsky řízená vozidla
4.    Dohoda pro zaměstnance používající na pracovních cestách vlastní vozidla
1. Obecná ustanovení
1.1.       Místní provozní bezpečnostní předpis stanoví pracovní a technologické postupy při provozování dopravy, dále některé povinnosti řidičů; upravuje i otázku dohod, školení apod.
1.2.       Ustanovení MPBP jsou závazná pro všechny kmenové zaměstnance …..(konkretizovat zaměstnavatele).
1.3.       Zaměstnanci …….. (konkretizovat zaměstnavatele) musí být seznámeni s MPBP v rozsahu odpovídajícím jejich pracovní náplni.
1.4.       Zaměstnanci jsou s MPBP seznamováni v rámci bezpečnostního školení, které je organizováno ve smyslu ……… (konkretizovat, jak je u zaměstnavatele upraveno) s tím, že je povinností každého nově přijímaného zaměstnance sdělit, zda přistoupí na dohodu o užívání:
a) referentsky řízeného vozidla
b) vlastního vozidla na pracovních cestách   a podle této skutečnosti bude do jeho vstupních, resp. periodických bezpečnostních školení, zařazena problematika související s provozem silničních motorových vozidel.
1.5.       Za dodržování MPBP odpovídají vedoucí zaměstnanci u svých podřízených zaměstnanců, kteří buď referentsky řízená vozidla, nebo vlastní vozidla, používají.
2.  Základní povinnosti na úseku dopravy 
2.1.       Školení řidiče z povolání, který v některých případech řídí i firemní autobus, je zajištěno u autoškoly ……..(konkretizovat) na základě dohody ….. ze dne …….
2.2.       Školení řidičů referentsky řízených vozidel a zaměstnanců, kteří na pracovních cestách používají vlastní vozidla,  je zajišťováno ……..(konkretizovat termín, lze doporučit roční až tříletý) ……(konkretizovat kým, např.:
Varianta 1:  osobou odpovědnou za prevenci rizik u zaměstnavatele – stanovenou podle § 9 odst. 2  zákona č. 309/2006 Sb. a podle nařízení vlády č. 592/20006 Sb., která přednáší problematiku bezpečnosti a ochrany zdraví při práci; pro problematiku dopravních předpisů je využíván lektor autoškoly)
Varianta 2:   pouze výše uvedenou osobou, o u které má zaměstnavatel ověřeno, že je schopna vyložit i dopravní předpisy,
Varianta 3:   na školení je zván lektor autoškoly,
Varianta 4:   všichni řidiči jsou vysíláni na školení do autoškoly.
V mezidobí těchto školení v případě přijetí nových zaměstnanců  organizuje školení  …..(konkretizovat kdo, postačí osobou v prevenci rizik bez odborného výkladu dopravních předpisů).  Pro tato  školení je užívána osnova a pro ověření znalostí test, které jsou  uvedený v příloze tohoto MPBP (kritérium úspěšnosti – ne více než 5 chyb). 
3. Další povinnosti na úseku vlastní silniční dopravy
…….. (konkretizovat zaměstnavatele)
3.1     Stanoví řidičům používajícím referentsky řízená vozidla a soukromá vozidla na pracovních cestách  pracovní režim jejich  jízdy  odpovídající požadavkům   nařízení vlády č. 168/2002 Sb., tj. povolená maximální doba řízení 4,5 hodiny (za dobu řízení se považuje i přerušení řízení na dobu kratší než 15 minut), po které musí následovat  bezpečnostní přestávka v délce 30 minut (nebude-li následovat nepřetržitý odpočinek mezi směnami nebo nepřetržitý odpočinek v týdnu); bezpečnostní přestávka může být rozdělena do dvou částí v trvání nejméně 15 minut, zařazených do doby řízení. Během bezpečnostní přestávky nevykonávají řidiči žádnou činnost vyplývající z jejich pracovních povinností, kromě dozoru na vozidlo.
3.2       Řidiči jsou vybavováni 
Varianta 1 – knihou jízd
Varianta 2 – formuláři SEVT 30 148 3 POUŽITÍ MOTOROVÉHO VOZIDLA NA PRACOVNÍ CESTĚ;   jsou povinni požadované údaje průběžně  vyplňovat; v případě dlouhodobějšího využívání vozidla se kolonky od ..   do… a do místa  …. proškrtávají a na blanketu je vyznačeno globální delší použití vozidla. 
3.3      Je-li povoleno globální použití vozidla na delší časové období, je podpis zaměstnavatele   na formuláři SEVT nahrazen podpisem na uzavřené dohodě.
3.4       Přijímá následující  opatření k naplnění požadavku přílohy č. 1 bodu 2. písm. e) nařízení vlády  č. 168/2002 Sb.:
Varianta 1:  Referentsky řízená vozidla jsou vybavena výstražnými vestami s vysokou   viditelností, které jsou  zaměstnanci povinni  použít v případě, že na vozidle dojde za jízdy na pozemních komunikaci k poruše, kterou  odstraňují.
Varianta 2: Referentsky řízená vozidla nejsou vybavena výstražnými vestami s vysokou viditelností; řidičům je zakázáno vstupovat na pozemní komunikace za účelem provedení oprav. Jejich povinností je zavolat ……(konkretizovat, např.  buď zaměstnavatele, nebo servisní službu pro provedení opravy). 
3.5       Vybavil  soukromé vozidlo, autobus  a referentsky řízená vozidla  pro případné  provádění opravy na vozidle  OOPP (oděvem a ochrannými   rukavicemi) tak, jak je stanoveno  vnitřním předpisem ……..(konkretizovat, jakým konkrétním předpisem u zaměstnavatele upraveno) pro problematiku osobních ochranných pracovních prostředků a  mycích, čistících a dezinfekčních prostředků.