Agrovenkov o.p.s.
Informační středisko pro rozvoj zemědělství a venkova Pardubického kraje

Reforma společné zemědělské politiky

14/06/07
smf

Reforma odvětví ovoce a zeleniny umožní zvýšit konkurenceschopnost, podnítit spotřebu, zmírnit krize trhu a zlepšit ochranu prostředí. Zdroj: www.europa.eu
 

IP/07/810
V Bruselu dne 12. června 2007
Reforma společné zemědělské politiky: Reforma odvětví ovoce a zeleniny umožní zvýšit konkurenceschopnost, podnítit spotřebu, zmírnit krize trhu a zlepšit ochranu prostředí
Ministři zemědělství států Evropské unie dnes dosáhli jednomyslné politické dohody o rozsáhlé reformě společné organizace trhu s ovocem a zeleninou, která by měla toto odvětví sblížit s ostatními oblastmi reformované společné zemědělské politiky (SZP). Reformami se zlepší konkurenceschopnost a tržní zaměření odvětví ovoce a zeleniny, sníží výkyvy ve výnosech spojené s krizemi, podnítí spotřeba (čímž se přispěje ke zlepšení veřejného zdraví) a zlepší se ochrana prostředí. Změny mají podnítit další pěstitele ke vstupu do organizací producentů (OP); poskytnout OP větší škálu nástrojů krizového řízení; umožnit začlenění odvětví ovoce a zeleniny do režimu jednotné platby; požadovat minimální úroveň výdajů vyčleněných na environmentální opatření; zvýšit finanční podporu EU pro ekologickou produkci a propagační opatření a odstranit vývozní subvence u ovoce a zeleniny. Reforma vstoupí v platnost v roce 2008.
„Mám velkou radost z této dohody, v jejím důsledku se zvýší konkurenceschopnost daného odvětví a jeho tržní zaměření a také to snad podnítí lidi k vyšší spotřebě ovoce a zeleniny,“ prohlásila Mariann Fischer Boelová, členka Komise pro zemědělství a rozvoj venkova. „Těší mě zejména to, že reformu podpořily všechny členské státy. Přežilé platby spojené s produkcí se nahradí platbami oddělenými od produkce. Budou existovat pobídky k tomu, aby se producenti sdružovali, a tím se stávali silnějšími. Zvláštní podpůrné režimy budou určeny k pomoci v obdobích krize a daleko větší důraz se bude klást na ochranu prostředí. Zavedli jsme také určité množství opatření na stimulaci spotřeby, nyní na základě zevrubného vyhodnocení dopadů navrhneme program distribuce ovoce a zeleniny na školách.“
Údaje o reformě
Organizace producentů: OP získají větší pružnost a jejich pravidla se zjednoduší. Doplňková podpora (60 % spolufinancování Společenstvím, nikoli 50 %) se bude poskytovat v oblastech, kde produkce spadající pod OP činí méně než 20 %, a zejména v nových členských státech na podporu vytváření OP. Členské státy a OP vypracují operační programy na základě celostátní strategie.


Krizové řízení: Krizové řízení se bude organizovat prostřednictvím organizací producentů (50 % bude financováno z rozpočtu Společenství). Mezi nástroje bude patřit sklizeň/nesklízení zelené úrody, propagační a komunikační nástroje v době krize, školení, pojištění sklizně, pomoc při zajišťování bankovních úvěrů a financování administrativních nákladů na zřizování vzájemných fondů. Stažení produktů může provést OP s 50% spolufinancováním. Stažení produktu z oběhu za účelem jeho bezplatné distribuce ve školách atd. bude Společenství hradit ze 100 %. Podpora Společenství pro OP zůstane omezena na 4,1 % celkové hodnoty produkce uváděné na trh za podmínky, že se přebytek použije pouze na předcházení krizím a na krizové řízení. Po dobu tří let se může poskytovat státní podpora na rozšíření opatření krizového řízení na nečleny, kteří navážou kontak s OP. Náhrada pro nečleny nepřesáhne 75 % podpory Společenství, kterou dostávají členové OP.
Zařazení ovoce a zeleniny do režimu jednotné platby: Na půdu na pěstování ovoce a zeleniny se začnou vztahovat platební nároky v rámci režimu podpory oddělené od produkce, který se uplatňuje v jiných zemědělských odvětvích. Veškeré stávající podpory pro zpracované ovoce a zeleninu se oddělí od produkce a zvýší se vnitrostátní rozpočtové stropy pro režim jednotné platby. Celková částka převedená do režimu jednotné platby je přibližně 800 milionů EUR. U rajčat bude členským státům povoleno používat přechodné platby během čtyřletého přechodného období (2008-2011), pokud poměrná část platby, jež je vázána na produkci, nepřesáhne 50 % vnitrostátního stropu. U jiných než jednoletých plodin bude členským státům povoleno používat přechodné platby po dobu pěti let za podmínky, že po 31. prosinci 2010 poměrná část platby, jež je vázána na produkci, nepřesáhne 75 % vnitrostátního stropu. Členské státy mohou na základě vlastní volby odložit distribuci nároků u ovoce a zeleniny až na dobu tří let.
Environmentální opatření: Zařazení ovoce a zeleniny do režimu jednotné platby znamená, že pro zemědělce, kteří přijímají přímé platby, bude povinné pravidlo podmíněnosti (tj. kogentních environmentálních norem). Kromě toho musejí OP na environmentální opatření vyhradit alespoň dvě velké akce nebo 20 % výdajů v každém operačním programu. Míra spolufinancování Společenství pro ekologickou produkci bude v každém operačním programu 60 %.
Podněcovat vyšší spotřebu: Jedním z cílů, které Komise stanovila v Bílé knize o výživě (zveřejněné v květnu), byla vyšší spotřeba ovoce a zeleniny. OP bude moci zařadit do svých operačních programů propagaci spotřeby ovoce a zeleniny. Je stanovena položka dalších 6 milionů EUR z titulu obecné úpravy propagace na propagaci za účelem podněcování spotřeby ovoce a zeleniny u dětí ve vzdělávacích zařízeních. Na bezplatnou distribuci ovoce a zeleniny ve školách, nemocnicích a charitativních zařízeních bude vyčleněn rozpočet 8 milionů EUR, přičemž tato distribuce bude ze 100 % financována Společenstvím až do stropu 5 % množství uváděného na trh danou OP. Rada požádala Komisi o vypracování studie proveditelnosti o vytvoření programu distribuce ovoce a zeleniny na školách. Tato práce začne co možná nejdříve.
Přechodné platby za bobuloviny: Aby se mohli producenti jahod a malin určených ke zpracování přizpůsobit tržním podmínkám, budou dostávat přechodnou přímou platbu ve výši 230 EUR na hektar po dobu maximálně pěti let na stanovený počet hektarů. Členské státy mohou vyplatit vnitrostátní doplňkovou platbu, pokud celková částka nepřesáhne 400 EUR na hektar.


Samostatná platba týkající se ovoce a zeleniny u zemí uplatňujících režim jednotných plateb na plochu: Země uplatňující režim jednotných plateb na plochu budou moci zavést pro dosavadní producenty ovoce a zeleniny platbu na ovoce a zeleninu oddělenou od produkce. Budou muset do dne 1. listopadu 2007 stanovit částku odečítanou od položky RJPP na úhradu této samostatné platby a stanovit kritéria pro poskytnutí platby na ovoce a zeleninu.