Agrovenkov o.p.s.
Informační středisko pro rozvoj zemědělství a venkova Pardubického kraje

Platba zálohy na daň z příjmu

09/06/07

Daňová záloha je povinná platba na daň, kterou je poplatník povinen platit v…

Platba zálohy na daň z příjmu  
30.5.2007, Ing. Jana Šírová
Daňová záloha je povinná platba na daň, kterou je poplatník povinen platit v…
  • Software Finanční výkazy na CD Vám vypočítají nejen výši daňové povinnosti, ale okamžitě Vám sestaví i rozvahu, výkaz zisku a ztráty a výkaz cash flow.Díky finanční analýze budete mít komplexní analytický pohled na hospodaření Vaší firmy. Více informací naleznete zde.
 
  • Definice zálohy
Daňová záloha je povinná platba na daň, kterou je poplatník povinen platit v průběhu zdaňovacího období, kdy ještě nezná její konkrétní výši. Po skončení zdaňovacího období se zálohy na daň započítávají na úhradu skutečné daně a daňovému subjektu vzniká nedoplatek event. přeplatek na dani.
 
  • Právní úprava
Definice zálohy a povinnost platit zálohy na daň je stanovena obecně v zákoně č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění pozdějších předpisů. Zálohové povinnosti jednotlivých druhů daní jsou specifikovány ve zvláštních zákonech týkajících se jednotlivých daní.
 
  • Stanovení záloh
Zálohy, především jejich výše a lhůty, jsou stanoveny zákonem s tím, že v odůvodněných případech může správce daně stanovit zálohy jinak nebo je případně zrušit, a to i za celé zdaňovací období. Naopak novým subjektům  může správce daně stanovit zálohy dle předpokládané daňové povinnosti. Pokud společnost potřebuje, aby správce daně stanovil zálohy jinak, popřípadě zrušil povinnost daň zálohovat, musí jednatel podat u správce daně písemnou žádost. Žádost by měl podat, přestože se nejedná o zákonnou lhůtu, před lhůtou splatnosti zálohy, jíž se snížení či prominutí zálohy týká a uvést v ní důvody pro snížení nebo zrušení zálohy včetně jejich doložení. Nejčastěji žádají daňové subjekty o prominutí záloh na daň z příjmů, neboť její výše vychází z hospodářského výsledku za minulé období, který nemusí korespondovat s aktuálním hospodářským výsledkem a ovlivňuje tak neúměrně finanční tok.
                                                                                       
  • Změna zálohové povinnosti
V případě, že četnost a výše záloh závisí na poslední známé daňové povinnosti, nastává účinnost změny poslední známé daňové povinnosti následující měsíc po právní moci rozhodnutí o stanovení daně.
 
  • Záloha na daň z příjmů
Zálohová povinnost je vymezena v § 38a zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů. Výše a četnost záloh vychází z poslední známé daňové povinnosti. Zálohové období se proto počítá od prvního dne následujícího po uplynutí posledního dne lhůty pro podání daňového přiznání za minulé zdaňovací období do posledního dne lhůty pro podání daňového přiznání v následujícím období.
 
Zálohové období se nekryje se zdaňovacím obdobím a na daňovou povinnost daného zdaňovacího období se započítávají zálohy splatné v daném zdaňovacím období bez ohledu na skutečnost, podle jaké poslední známé daňové povinnosti byly předepsány.
 
Za poslední známou daňovou povinnost se pro stanovení záloh v zálohovém období považuje částka, kterou si poplatník sám vypočetl a uvedl v řádném nebo dodatečném přiznání za období bezprostředně předcházející zdaňovacímu období, s platností od následujícího dne po termínu pro podání řádného nebo dodatečného přiznání, a pokud bylo daňové přiznání podáno opožděně, s platností od následujícího dne po dni jeho podání, do účinnosti další změny poslední známé daňové povinnosti.
 
  • Výše a četnost zálohy na daň z příjmů
Výše a četnost záloh se odvíjí od výše poslední daňové povinnosti v následujících intervalech:
– od 0 do 30 000 Kč včetně, společnost nemá povinnost platit zálohy,
– nad 30 000 do 150 000 Kč včetně, společnost platí zálohy ve výši 40 % poslední známé daňové povinnosti. První záloha je splatná do 15. dne šestého měsíce zdaňovacího období a druhá do 15. dne dvanáctého měsíce zdaňovacího období,
– nad 150 000 Kč, společnost platí zálohy ve výši 1/4 poslední známé daňové povinnosti. První záloha je splatná do 15. dne třetího měsíce zdaňovacího období, druhá záloha do 15. dne šestého měsíce zdaňovacího období, třetí záloha do 15. dne devátého měsíce zdaňovacího období a čtvrtá záloha do 15. dne dvanáctého měsíce zdaňovacího období.
 
Jestliže se daňová povinnost týká jen části zdaňovacího období nebo zdaňovacího období delšího než 12 měsíců, musí společnost přepočítat poslední daňovou povinnost tak, jako by se týkala zdaňovacího období v délce 12 měsíců. tj. daňovou povinnost podělí počtem měsíců, za které pobírala příjmy podléhající dani a vynásobí je 12.