Agrovenkov o.p.s.
Informační středisko pro rozvoj zemědělství a venkova Pardubického kraje

Osobní ochranné pracovní prostředky podle nového zákoníku práce

10/06/07

V jakých případech mají zaměstnanci právo na osobní ochranné pracovní prostředky? Kdo nese náklady na jejich údržbu? Dočtete se zde.

Osobní ochranné pracovní prostředky podle nového zákoníku práce  
11.5.2007, JUDr. Anna Janáková
V jakých případech mají zaměstnanci právo na osobní ochranné pracovní prostředky? Kdo nese náklady na jejich údržbu? Dočtete se zde.

Komentář § 104 ZP

Osobní ochranné pracovní prostředky
Poskytnutí osobních ochranných pracovních prostředků (OOPP) přichází podle zásady stanovené v ust. § 102 odst. 5 písm. h) ZP v úvahu až tehdy, pokud k odstranění rizik nebo omezení jejich působení na zaměstnance nejsou možná opatření kolektivní povahy nebo opatření v oblasti organizaci práce.
Ochranné prostředky musí být po dobu používání účinné proti vyskytujícím se rizikům a jejich používání nesmí představovat další riziko, musí odpovídat podmínkám na pracovišti a musí být přizpůsobeny fyzickým předpokladům jednotlivých zaměstnanců; dále musí respektovat ergonomické požadavky a zdravotní stav zaměstnanců. Pokud s ohledem na přítomnost více než jednoho rizika je třeba, aby zaměstnanci používali současně více ochranných prostředků, musí být tyto ochranné prostředky vzájemně slučitelné.
Pokud je při trvalé práci, zařazené jako rizikové, nezbytné nepřetržité používání osobních ochranných pracovních prostředků k omezení působení rizikových faktorů a pokud to povaha ochranného pracovního prostředku vyžaduje, musí být během této práce zařazeny bezpečnostní přestávky, při nichž může zaměstnanec odložit osobní ochranný pracovní prostředek.
Způsob, podmínky a dobu používání ochranných prostředků stanoví sám zaměstnavatel na základě četnosti a závažnosti vyskytujících se rizik, charakteru a druhu práce a pracoviště a s přihlédnutím k vlastnostem těchto ochranných prostředků.
Pracovní oděv a obuv
Bezplatné poskytování pracovního oděvu a obuvi jako osobního ochranného pracovního prostředku je možné jen tehdy, pracují-li zaměstnanci v prostředí, v němž oděv nebo obuv podléhají při práci mimořádnému opotřebení nebo znečištění nebo plní-li ochrannou funkci. Dobu použitelnosti a výměny pracovního oděvu či obuvi za nové stanoví zaměstnavatel podle konkrétních podmínek práce a na základě vyhodnocení místních rizik.
Mycí, čisticí a desinfekční prostředky
Mycí a čisticí prostředky poskytne zaměstnavatel zaměstnancům podle druhu látky, která může způsobit podráždění pokožky nebo znečištění zaměstnance, a na základě doporučeného množství stanového nař. vlády č. 495/2001 Sb.
Ochranné nápoje
Ochranné nápoje se poskytují na pracovišti nebo v jeho bezprostřední blízkosti tak, aby byly snadno a bezpečně dostupné. Ochranným nápojem, chránícím před účinky tepelné zátěže, se doplňuje ztráta tekutin a minerálních látek ztracených potem a dýcháním. Součástí ochranného nápoje mohou být i potravní doplňky. Ochranné nápoje musí být zdravotně nezávadné, musí mít vhodnou teplotu a nesmí obsahovat více než 6,5 hmotnostních procent cukru. Množství alkoholu v nich nesmí překročit 1 hmotnostní procento; nápoje pro mladistvé nesmí obsahovat alkohol.
Financování
Finanční náklady na pořízení a udržování osobních ochranných pracovních prostředků v použitelném stavu a na pořízení mycích, čisticích a dezinfekčních prostředků a ochranných nápojů nese zaměstnavatel; zákon výslovně zakazuje nahrazovat zaměstnancům finančním plněním poskytování osobních ochranných pracovních prostředků.
Možnost odchýlení se od zákonné právní úpravy
Od ustanovení § 104 ZP, kterým se zapracovávají předpisy Evropských společenství, není možné se odchýlit; to však neplatí, jestliže jde o odchýlení ve prospěch zaměstnance. K odchylné úpravě práv nebo povinností může dojít smlouvou (kolektivní nebo individuální) a za podmínek stanovených zákonem též vnitřním předpisem.
Rozdíly ve srovnání s původní úpravou
Podmínka, že osobní ochranné pracovní prostředky lze poskytnout, ledaže nelze rizika odstranit nebo dostatečně omezit technickými prostředky, byla nahrazena podmínkou, že ledaže rizika nelze odstranit nebo dostatečně omezit prostředky kolektivní ochrany.
Poskytování pracovního oděvu a obuvi jako osobního ochranného pracovního prostředku bylo rozšířeno na případy, kdy pracovní oděv nebo obuv plní ochrannou funkci.
Upozornění na možné chyby
Jednotný pracovní oděv (uniforma, stejnokroj) zaměstnanců (např. v obchodech, restauracích apod.) se neposkytuje jako osobní ochranný pracovní prostředek, ledaže by byl poskytován v prostředí, kde oděv nebo obuv podléhají při práci mimořádnému opotřebení nebo znečištění nebo plní ochrannou funkci.
Příklady
Zaměstnanci, který musí používat individuálně upravené ortopedické boty, má být poskytnuta jako osobní ochranný pracovní prostředek pracovní protiskluzová obuv. Zaměstnavatel je povinen, a to na své náklady, přizpůsobit OOPP fyzickým předpokladům konkrétního zaměstnance, tedy upravit pracovní obuv tak, aby plnila též ortopedickou funkci.
Zaměstnavatel sice poskytl zaměstnancům pracovní oděv jako osobní ochranný pracovní prostředek, ale jeho čištění a praní si provádí doma sami. Zaměstnavatel je povinen udržovat pracovní oděv poskytnutý jako osobní ochranný pracovní prostředek v použivatelném stavu. Pokud na své náklady nezajišťuje praní, čištění, desinfekci, úpravy či opravy pracovního oděvu, je povinen, po vzájemné dohodě se zaměstnanci, jim finančně přispívat na údržbu pracovního oděvu.
  Ustanovení související
 • Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, v platném znění
 • § 102 odst. 5 písm. h) – všeobecné preventivní zásady
 • § 106 odst. 4 písm. d) – práva a povinnosti zaměstnance
 • § 2 a 363 – možnost odchýlení se od zákonné právní úpravy
 • Zákon č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci
 • § 12 – zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy
 • § 17 – jiná fyzická osoba, která se osobně podílí na zhotovení stavby a nezaměstnává zaměstnance
 • Nařízení vlády č. 178/2001 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví zaměstnanců při práci, v platném znění
 • § 4 odst. 7 a 8 – tepelná zátěž, zátěž chladem a minimální opatření k ochraně zdraví zaměstnanců
 • § 5 – ochranné nápoje
 • § 27 – opatření k ochraně zdraví zaměstnanců při používání OOPP
 • Nařízení vlády č. 495/2001 Sb., kterým se stanoví rozsah a bližší podmínky poskytování osobních ochranných pracovních prostředků, mycích, čisticích a dezinfekčních prostředků
 • Nařízení vlády č. 21/2003 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na osobní ochranné prostředky
 
Úplné znění
§ 104
Osobní ochranné pracovní prostředky, pracovní oděvy a obuv, mycí, čisticí a dezinfekční prostředky a ochranné nápoje
1.       Není-li možné rizika odstranit nebo dostatečně omezit prostředky kolektivní ochrany nebo opatřeními v oblasti organizace práce, je zaměstnavatel povinen poskytnout zaměstnancům osobní ochranné pracovní prostředky. Osobní ochranné pracovní prostředky jsou ochranné prostředky, které musí chránit zaměstnance před riziky, nesmí ohrožovat jejich zdraví, nesmí bránit při výkonu práce a musí splňovat požadavky stanovené zvláštním právním předpisem34).
2.       V prostředí, v němž oděv nebo obuv podléhá při práci mimořádnému opotřebení nebo znečištění nebo plní ochrannou funkci, poskytuje zaměstnavatel jako osobní ochranné pracovní prostředky též pracovní oděv nebo obuv.
3.       Zaměstnavatel je povinen poskytovat zaměstnancům mycí, čisticí a dezinfekční prostředky na základě rozsahu znečištění kůže a oděvu; na pracovištích s nevyhovujícími mikroklimatickými podmínkami, v rozsahu a za podmínek stanovených prováděcím právním předpisem, též ochranné nápoje.
4.       Zaměstnavatel je povinen udržovat osobní ochranné pracovní prostředky v použivatelném stavu a kontrolovat jejich používání.
5.       Osobní ochranné pracovní prostředky, mycí, čisticí a dezinfekční prostředky a ochranné nápoje poskytne zaměstnavatel zaměstnanci bezplatně podle vlastního seznamu zpracovaného na základě vyhodnocení rizik a konkrétních podmínek práce. Poskytování osobních ochranných pracovních prostředků nesmí zaměstnavatel nahrazovat finančním plněním.
6.       Vláda stanoví nařízením bližší podmínky poskytování osobních ochranných pracovních prostředků, mycích, čisticích a dezinfekčních prostředků a ochranných nápojů.