Agrovenkov o.p.s.
Informační středisko pro rozvoj zemědělství a venkova Pardubického kraje

Opatření zaměstnavatele při porušení povinností zaměstnance

02/06/07

Okamžité zrušení pracovního poměru, výpověď, převedení na jinou práci – to nejsou jediné způsoby, jak si poradit s výtečníkem ve Vaší firmě. Jaké další prostředky máte k dispozici a za jakých podmínek je můžete využít, se dočtete v příspěvku JUDr. Josefa Hochmana.

Opatření zaměstnavatele při porušení povinností zaměstnance  
7.5.2007, JUDr. Josef Hochman, Zdroj: Verlag Dashöfer
Okamžité zrušení pracovního poměru, výpověď, převedení na jinou práci – to nejsou jediné způsoby, jak si poradit s výtečníkem ve Vaší firmě. Jaké další prostředky máte k dispozici a za jakých podmínek je můžete využít, se dočtete v příspěvku JUDr. Josefa Hochmana.

Příslušný vedoucí zaměstnanec je povinen zabezpečovat dodržování povinností vyplývajících z právních předpisů. Jestliže je zaměstnanec poruší, učiní vedoucí zaměstnanec potřebná opatření.

Jednotlivé prostředky jsou v zákoníku práce taxativně vypočteny a nemohou být zaměstnavatelem rozšiřovány například ukládáním pokut.
Okamžité zrušení pracovního poměru
Nejzávažnějším prostředkem je okamžité zrušení pracovního poměru. Bez ohledu na důvody spáchání trestného činu může zaměstnavatel použít tohoto postihu, jestliže byl zaměstnanci soudem pravomocně uložen nepodmíněný trest odnětí svobody delší než jeden rok a trestný čin byl spáchán úmyslně. Spáchal-li zaměstnanec trestný čin za stejných podmínek při plnění pracovních úkolů nebo v přímé souvislosti s ním, může s ním zaměstnavatel zrušit pracovní poměr okamžitě již při uložení nepodmíněného trestu odnětí svobody v délce šesti měsíců. V tomto případě je totiž trestná činnost zaměstnance úzce spjata s jeho činností u zaměstnavatele, jehož se také přímo dotýká. Dalším důvodem použití tohoto prostředku je zvlášť hrubé porušení povinnosti zaměstnancem. Soudní praxe shledala tuto intenzitu porušení povinnosti například při déle trvající neomluvené absenci v práci nebo v bezdůvodném napadení nadřízeného zaměstnance.
Výpověď
Pro porušení povinnosti může zaměstnavatel rozvázat se zaměstnancem pracovní poměr výpovědí, jestliže se dopustil závažného nebo méně závažného porušení povinnosti. Za závažné porušení považoval soud například nepovolené používání dopravního prostředku zaměstnavatele na soukromé cesty, opilství, majetkové a morální delikty na pracovišti, neomluvenou absenci, urážky vůči spoluzaměstnancům a vedoucím, nerespektování příkazů nadřízených a podobně. Soudy dovodily, že o méně závažné porušení povinnosti jde tehdy, jestliže se jej dopustil zaměstnanec nejméně třikrát a pokaždé dosahovalo intenzity méně závažného porušení povinnosti.
Převedení na jinou práci
Dalším prostředkem postihu porušení povinnosti může být převedení zaměstnance na jinou práci. Zaměstnavatel je povinen převést zaměstnance na jinou práci, jestliže je to třeba podle pravomocného rozhodnutí soudu. Může jít o případ, kdy zaměstnanec vykonával práci řidiče a byl mu uložen trest zákazu činnosti. Převedení na jinou práci může provést zaměstnavatel také tehdy, jestliže dal zaměstnanci výpověď pro porušení povinnosti, nejdéle však po dobu běhu výpovědní doby. Téhož postihu může zaměstnavatel použít, bylo-li proti zaměstnanci zahájeno trestní řízení pro podezření z úmyslné trestné činnosti spáchané při plnění pracovních úkolů nebo v přímé souvislosti s ním ke škodě na majetku zaměstnavatele. Toto převedení na jinou práci však může trvat pouze do pravomocného skončení trestního řízení.
Opatření ve mzdové oblasti
Opatření může učinit zaměstnavatel i ve mzdové oblasti. V případech uvedených v zákoníku práce poskytuje zaměstnavatel při překážkách v práci na straně zaměstnance náhradu mzdy nebo platu. Pokud však zaměstnanec neomluveně zameškal převážnou část směny v kalendářním měsíci, kdy mu bylo poskytnuto pracovní volno, nebo se po skončení pracovního volna bez vážného důvodu nevrátí včas do práce, tato náhrada mu nepřísluší. Neomluvená zameškání kratších částí jednotlivých směn se přitom sčítají.
Krácení dovolené
Konečně je třeba uvést možnost krácení dovolené a vyplacené náhrady mzdy nebo náhrady platu za dovolenou v důsledku neomluveně zameškané směny (pracovního dne) o jeden až tři dny. V tomto případě se neomluvená zameškání kratších částí jednotlivých směn mohou sčítat. K těmto krácením však nemusí zaměstnavatel přistoupit.
Zaměstnanci, který zameškal práci pro výkon trestu odnětí svobody, se za každých takto zameškaných 21 pracovních dnů krátí dovolená za kalendářní rok o jednu dvanáctinu. Stejně se krátí dovolená pro vazbu, pokud došlo k pravomocnému odsouzení zaměstnance nebo byl-li zaměstnanec zproštěn obžaloby, popřípadě bylo proti němu trestní řízení zastaveno jen proto, že není za spáchaný čin trestně odpovědný nebo že mu byla udělena milost anebo trestný čin byl amnestován.