Agrovenkov o.p.s.
Informační středisko pro rozvoj zemědělství a venkova Pardubického kraje

Opakované uzavírání pracovního poměru na dobu určitou

02/06/07

Zákoník práce stanoví v § 39 podmínky pro uzavírání pracovního poměru na dobu určitou.

Opakované uzavírání pracovního poměru na dobu určitou  
3.5.2007, JUDr. František Muška, Zdroj: Verlag Dashöfer
Zákoník práce stanoví v § 39 podmínky pro uzavírání pracovního poměru na dobu určitou.

Dotaz:
Máme problém s opakujícími se pracovními smlouvami na dobu určitou. Jsme provozovatelé golfového hřiště a najímáme pracovníky na pracovní smlouvu na dobu určitou, zpravidla od března-dubna do října-listopadu. Jedná se o pracovníky, kteří mají v náplni práci údržbu golfového hřiště. Je možné opakovaně s nimi uzavírat smlouvu na dobu určitou z titulu sezónní práce (vzhledem k tomu, že v zimě je sníh a není co sekat)?

Odpověď:

Podmínky pro uzavírání pracovního poměru na dobu určitou upravuje zákoník práce v § 39 odst. 2, kde je stanoveno, že trvání pracovního poměru mezi týmiž účastníky je možné sjednat celkem na dobu nejvýše 2 let ode dne vzniku tohoto pracovního poměru. To platí i pro každý další pracovní poměr na dobu určitou sjednaný v uvedené době mezi týmiž účastníky. Jestliže od skončení předchozího pracovního poměru na dobu určitou uplynula doba alespoň 6 měsíců, k předchozímu pracovnímu poměru na dobu určitou mezi týmiž účastníky se nepřihlíží.
V odst. 3 je stanoveno, že ustanovení odstavce 2 se nevztahuje na případy, kdy dochází k pracovnímu poměru na dobu určitou:
a)      podle zvláštního právního předpisu nebo kdy zvláštní právní předpis stanoví pracovní poměr na dobu určitou jako podmínku pro vznik dalších práv,
b)      z důvodu náhrady dočasně nepřítomného zaměstnance na dobu překážek v práci na straně zaměstnance.
V § 39 odst. 4 zákoníku práce je pak stanoveno, že jsou-li dány vážné provozní důvody na straně zaměstnavatele nebo důvody spočívající ve zvláštní povaze práce, kterou má zaměstnanec vykonávat, nepostupuje se podle odstavce 2 za podmínky, že v písemné dohodě zaměstnavatele s odborovou organizací budou tyto důvody blíže vymezeny. Ustanovení § 51 občanského zákoníku v tomto případě není možné použít. Písemnou dohodu s odborovou organizací je možné nahradit vnitřním předpisem jen v případě, že u zaměstnavatele nepůsobí odborová organizace. Toto ustanovení se vztahuje především na situace, kdy je třeba uzavírat pracovní poměry opakovaně u sezónních prací v zemědělství, stavebnictví, lesnictví apod. Je praktické i pro situaci, kterou v dotaze popisujete.