Agrovenkov o.p.s.
Informační středisko pro rozvoj zemědělství a venkova Pardubického kraje

Neplatný znalecký posudek

14/06/07
smf

Základem daně z převodu nemovitostí je ve většině případů cena zjištěná podle zákona o oceňování majetku platná v den nabytí nemovitosti nebo cena sjednaná, a to ta z obou cen, která je vyšší. Zdroj: Česká daňová správa

Neplatný znalecký posudek  

Základem daně z převodu nemovitostí je ve většině případů cena zjištěná podle zákona o oceňování majetku platná v den nabytí nemovitosti nebo cena sjednaná, a to ta z obou cen, která je vyšší. Jak postupuje správce daně, pokud zjistí, že byl předložen neplatný znalecký posudek?

Poplatník (právnická osoba) předložil k daňovému řízení neplatný znalecký posudek. Část nemovitostí byla oceněna podle platného oceňovacího předpisu vyhlášky č. 640/2004 Sb., kterou se upravují některá ustanovení zákona č. 151/1997Sb., o oceňování majetku, část byla oceněna podle oceňovacího předpisu, který platil od 1. 1. 2004 do 1. 1. 2005. Podrobnější kontrolou znaleckého posudku byly zjištěny i další nedostatky, např. chybné stanovení míry kapitalizace pro výpočet ceny stavby výnosovou metodou, nebyly započteny ceny všech trvalých porostů aj.
V rámci vytýkacího řízení byly nedostatky sděleny poplatníkovi, který pověřil znalce opravou znaleckého posudku. Znalec však nesouhlasil s některými požadavky správce daně, a tak předložil dodatek ke znaleckému posudku, ve kterém částečně opravil cenu zjištěnou. Správce daně nalezl v tomto dodatku další chyby spočívající zejména v matematice nebo v nedostatečném popisu znalcem provedené úpravy. Ve spolupráci správce daně se znalcem byly drobné nedostatky odstraněny, ale zůstala zásadní neshoda v posouzení podkladů pro výpočet ceny výnosovou metodou. Správce daně tedy provedl ve spolupráci s poplatníkem další dokazování a stanovil konečnou cenu a původně stanovenou cenu razantně zvýšil. Celkem byla daň z převodu nemovitostí zvýšena o desítky tisíc korun. Současný stav případu: poplatník zvýšenou daň uhradil, proti platebnímu výměru se neodvolal.
Zdroj: Česká daňová správa