Agrovenkov o.p.s.
Informační středisko pro rozvoj zemědělství a venkova Pardubického kraje

Stavby, terénní úpravy a zařízení nevyžadující stavební povolení ani ohlášení

20/05/07

Seznam staveb nepodléhajících úkonům vůči stavebnímu úřadu je poměrně obsáhlý a obsahuje podrobné údaje, kterými se jednotlivé stavby pro daný účel charakterizují.

Stavby, terénní úpravy a zařízení nevyžadující stavební povolení ani ohlášení  
12.4.2007, Ing. Jitka Kylarová, Zdroj: Verlag Dashöfer
Seznam staveb nepodléhajících úkonům vůči stavebnímu úřadu je poměrně obsáhlý a obsahuje podrobné údaje, kterými se jednotlivé stavby pro daný účel charakterizují.

 

Část stavebního řádu stavebního zákona začíná v § 103 netradičně přehledem staveb, terénních úprav a zařízení (dále budou v textu pro zjednodušení uváděny jen stavby), které nevyžadují stavební povolení, ani ohlášení stavebnímu úřadu. I když to zákon výslovně neuvádí, stavební povolení ani ohlášení nebude třeba ani pro změny těchto staveb, pokud zůstane zachován jejich charakter vč. rozměrových údajů uvedených v zákoně.
Seznam staveb nepodléhajících úkonům vůči stavebnímu úřadu je poměrně obsáhlý a obsahuje podrobné údaje, kterými se jednotlivé stavby pro daný účel charakterizují. V tom spočívá určité nebezpečí pro stavebníky, resp. nutnost pečlivě a správně tyto údaje posoudit a dodržet, pokud budou některou z uvedených staveb realizovat. Nejistota stavebníků, pokud nejsou odborníky v dané oblasti, může například vznikat při hodnocení údaje o výšce nebo zda se jedná o podzemní podlaží, apod. V pochybnostech lze doporučit konzultaci na stavebním úřadu, příp. požádat jej o vyjádření. Avšak, jak bude dále uvedeno, skutečnost, že tyto stavby nevyžadují stavební povolení ani ohlášení, ještě neznamená, že nevyžadují jiný úkon podle stavebního zákona. Předně si ale připomeňme, kterých staveb, terénních úprav a zařízení se to podle § 103 odst. 1 stavebního zákona týká.
Stavební povolení ani ohlášení stavebnímu úřadu nevyžadují:
a)   budovy, a to:
1.   stavby o jednom nadzemním podlaží do 25 m2 zastavěné plochy a do 5 m výšky, nepodsklepené, jestliže neobsahují pobytové místnosti, hygienická zařízení ani vytápění, neslouží k ustájení zvířat a nejde o sklady hořlavých kapalin a hořlavých plynů;
2.   stavby pro zemědělství o jednom nadzemním podlaží do 70 m2 zastavěné plochy a do 5 m výšky, nepodsklepené, s výjimkou staveb pro ustájení zvířat, pro chovatelství a zemědělských staveb, které mají sloužit pro skladování a zpracování hořlavých látek (např. seníky, sušičky, sklady hořlavých kapalin, sklady chemických hnojiv);
3.   stavby pro plnění funkcí lesa do 70 m2 zastavěné plochy a do 5 m výšky, bez podsklepení;
4.   stavby pro chovatelství o jednom nadzemním podlaží o zastavěné ploše do 16 m2 a do 5 m výšky;
5.   zimní zahrady o jednom nadzemním podlaží a skleníky do 40 m2 zastavěné plochy a do 5 m výšky;
6.   přístřešky o jednom nadzemním podlaží, které slouží veřejné dopravě, a jiné veřejně přístupné přístřešky do 40 m2 zastavěné plochy a do 4 m výšky.
Stavby uvedené v bodech 4 až 6 mohou mít jedno podzemní podlaží.
b)   technická infrastruktura a doprovodná technická zařízení pro rozvod vody, energií, tepla, pro zajištění služeb elektronických komunikací, pro odvádění odpadních a dešťových vod a větrání, a to:
1.   nadzemní a podzemní komunikační vedení sítí elektronických komunikací, včetně jejich opěrných a vytyčovacích bodů, a telefonní budky, včetně přípojných komunikačních vedení veřejné komunikační sítě a přípojných energetických vedení, zejména pro veřejné telefonní automaty a jejich stavební úpravy;
2.   vedení technického zařízení uvnitř budov a jejich stavební úpravy;
3.   povrchová zařízení pro rozvod nebo odvod vody na zemědělské půdě nebo na pozemcích určených k plnění funkcí lesa, nejde-li o vodní díla;
4.   zařízení, která jsou součástí nebo příslušenstvím energetické soustavy;
5.   stavební úpravy kotelen, pokud se při nich podstatně nemění jejich parametry, topné médium nebo způsob odvodu spalin;
6.   topné agregáty, čerpadla a zařízení pro solární ohřev vody;
7.   stavební úpravy energetických vedení, vodovodů a kanalizací, pokud se nemění jejich trasa;
8.   přípojky vodovodní, kanalizační a energetické v délce do 50 m.
c)   stožáry, antény a jiná zařízení, a to:
1.   konstrukce chmelnic, vinic a sadů;
2.   antény, včetně jejich nosných konstrukcí a souvisejících elektronických komunikačních zařízení do celkové výšky 15 m;
3.   sirény, včetně jejich podpěrných konstrukcí a souvisejících zařízení do celkové výšky 1,5 m;
4.   signální věže, signály a pyramidy pro zeměměřické účely;
5.   podpěry lanových drah, které nevedou přes veřejné komunikační plochy a slouží pro nákladní dopravu, pro které bylo vydáno rozhodnutí o umístění stavby;
6.   stožáry pro vlajky;
7.   bleskosvody a zařízení, které tvoří jeho součást;
8.   informační a reklamní zařízení o celkové ploše menší než 0,6 m2;
9.   informační a reklamní zařízení, u nichž byla územním rozhodnutím nebo územním souhlasem omezena doba trvání nejvýše na 3 měsíce a jejichž celková výška nepřekračuje 10 m a celková plocha 20 m2;
10. informativní značky a oznámení na pozemních komunikacích;
11. označení budov státních orgánů a orgánů veřejné správy, označení veřejně prospěšných staveb, staveb právnických osob a fyzických osob podnikajících podle zvláštních právních předpisů a označení nemovitých kulturních památek podle zvláštního právního předpisu, popřípadě značkou stanovenou mezinárodní smlouvou.
d)   zásobníky, nádrže na vodu a bazény, nejde-li o vodní díla, opěrné zdi, oplocení, a to
1.   zásobníky pro zkapalněné uhlovodíkové plyny do celkového objemu 5 m3 určené výhradně pro odběr plynné fáze;
2.   zásobníky na vodu nebo jiné nehořlavé kapaliny do objemu 50 m3 a do výšky 3 m;
3.   zásobníky na uskladnění zemědělských produktů, krmiv a hnojiv do objemu 50 m3 a do výšky 3 m mající doklad o shodě s technickými požadavky podle zvláštního právního předpisu39);
4.   nádrže na vodu do 100 m3 obsahu ve vzdálenosti nejméně 50 m od budov s obytnými nebo pobytovými místnostmi, pokud nejde o vodní díla;
5.   bazény do 40 m2 zastavěné plochy;
6.   ploty do výšky 1,8 m, které nehraničí s veřejnými pozemními komunikacemi a veřejným prostranstvím;
7.   oplocení pozemků pro zemědělské a lesnické účely bez podezdívky;
8.   opěrné zdi do výšky 1 m, které nehraničí s veřejně přístupnými pozemními komunikacemi a s veřejným prostranstvím.
e)   udržovací práce, jejichž provedení nemůže negativně ovlivnit zdraví osob, požární bezpečnost, stabilitu a vzhled stavby, životní prostředí a bezpečnost při užívání a nejde o udržovací práce na stavbě, která je kulturní památkou.
f)    terénní úpravy a zařízení malého rozsahu, a to:
1.   úpravy terénu, násypy a výkopy do 1,5 m výšky nebo hloubky, pokud nejsou větší než 300 m2 a nehraničí s veřejnými pozemními komunikacemi a veřejnými prostranstvími;
2.   výkopy a násypy pro uložení zásobníků podle písmene d) bodů 1 až 3;
3.   skladové, výstavní a manipulační plochy do 200 m2, které neslouží pro skladování a manipulaci s hořlavými látkami a chemickými látkami, které mohou způsobit znečištění životního prostředí;
4.   odstavné plochy pro jízdní kola, včetně konstrukcí pro uchycení kol;
5.   stavby mostních vah.
g)   ostatní stavby a zařízení, a to:
1.   důlní díla, důlní stavby pod povrchem a stavby v povrchových lomech a skrývkách, pokud podléhají schvalování a dozoru orgánů státní báňské správy podle horních předpisů;
2.   cirkusové stany pro nejvýše 200 osob a scénické stavby pro film, televizi a divadlo;
3.   přenosná zařízení, konstrukce a lešení;
4.   propustky na účelových komunikacích;
5.   výrobky, které plní funkci stavby, včetně nosných konstrukcí pro ně, nepodsklepené, pokud nebudou sloužit k užívání osobami nebo k ustájení zvířat.
h)   stavební úpravy, pokud se jimi nezasahuje do nosných konstrukcí stavby, nemění se vzhled stavby ani způsob užívání stavby, nevyžadují posouzení vlivů na životní prostředí11) a jejich provedení nemůže negativně ovlivnit požární bezpečnost.