Agrovenkov o.p.s.
Informační středisko pro rozvoj zemědělství a venkova Pardubického kraje

M A S

07/05/07
smf

MAS, tedy místní akční skupina, je společenství lidí, kteří chtějí být aktivní ve prospěch svého regionu. Zdroj: www.znojemskevinarstvi.cz
 

MAS všeobecně
MAS, tedy místní akční skupina, je společenství lidí, kteří chtějí být aktivní ve prospěch svého regionu. MAS je založena na budování partnerství mezi podnikateli, veřejnou sférou a neziskovými organizacemi. Je to společenství nepolitické, v němž mají všichni partneři jeden rovný hlas, tedy jak velké obce, tak malá občanská sdružení. Takové společenství nás učí tomu, že se v regionu navzájem potřebujeme a nemůžeme jeden bez druhého být. Vzpomeňme na Svatoplukovy pruty. Jedině úzké partnerství a spolupráce zemědělců a venkované jsou zárukou kvalitního rozvoje venkova. 
Grafické vyjádření partnerství:
MAS
aktivní jedinci, zástupci firem, organizací a institucí
široká veřejnost, firmy, organizace, instituce
Jedním z nejdůležitějších úkolů MAS je získávání a rozdělování finančních prostředků přímo v regionu podle skutečných potřeb regionu na základě předem připravené a regionem schválené strategie.
MAS pracuje metodou LEADER:
·                        Vyhledává dotační tituly ve prospěch svých členů, zpracovává a napomáhá zpracovat projekty MAS a projekty členů MAS
·                        Školí členy MAS
·                        Provádí výběry projektů (s jednoznačnými hodnotícími kritérii a jednoznačnými postupy výběrové komise)
·                        Ověřuje přijatelnost žadatele, přijatelnost jeho projektu, finanční zdraví, apod.
·                        Kontroluje průběh realizace před, v průběhu a po skončení projektu
·                        Schvaluje projekty na úrovni vlastního řídícího orgánu a na úrovni veřejného projednání; při výběru projektů k realizaci musí být stanoveno jejich pořadí a další postup realizace.
Práce metodou LEADER není omezena uvedeným výčtem činností – tato metoda předpokládá inovační a kreativní postupy. Předpokládá stálé „hledání“ a na druhou stranu systematickou a odpovědnou práci ve prospěch rozvoje venkova. MAS, která získává prostředky pouze pro svoji vlastní činnost, nepracuje metodou LEADER: tím nepodporuje své okolí, nerozděluje finanční prostředky ve prospěch místních zemědělců, podnikatelů, neziskových organizací, obcí atd.!
Místní akční skupina musí splňovat následující podmínky:
Struktura MAS
·                        Minimálně 50 % soukromého sektoru (právnické osoby – firmy, podnikatelé, sdružení, spolky, neziskové organizace, fyzické osoby)
·                        Maximálně 50 % veřejného sektoru (obce, svazky obcí – mikroregiony)
Geografické podmínky
·                        Geograficky homogenní území
·                        Hustota obyvatel do 150 obyvatel/km2
·                        Minimálně 10 000, maximálně 100 000 obyvatel
·                        Obce a města max. do 30 000 obyvatel
Organizačně právní podmínky
·                        Právní subjektivita (o.s., o.p.s., dříve založené MAS také z.s.p.o.)
·                        Statut, stanovy, organizační řád, struktura organizace
·                        Vlastní projednaná a schválená strategie pro území MAS
·                        Členové MAS musí mít v daném regionu bydliště, sídlo nebo v něm musí působit (mít provozovnu)
Minimální podmínky vnitřní organizace
·                        Statutární zástupce
·                        Sekretářka
·                        Účetní
·                        Programový výbor a výběrová komise
Doporučené podmínky vnitřní organizace
·                        Monitorovací a finanční výbor
·                        Kontrolní a finanční komise
 
MAS (místní akční skupina) je zkratkou, která vychází z anglického LAG: Local action group. Přesnější překlad, než místní akční skupina, by měl znít spíše skupina pro místní akce, tedy „parta lidí“, kteří chtějí dělat různé aktivity ve prospěch svého regionu, kteří mají právní subjektivitu a jsou ochotni vzít na svá bedra organizační a finanční zajištění tohoto rozvoje.