Agrovenkov o.p.s.
Informační středisko pro rozvoj zemědělství a venkova Pardubického kraje

ČESKÁ REPUBLIKA – plán rozvoje venkova

28/05/07
smf

Česká republika – charakteristika programu rozvoje venkova EK. Zdroj: www.europa.eu
 

MEMO/07/209
V Bruselu dne 23. května 2007
ČESKÁ REPUBLIKA – plán rozvoje venkova
Profil země:
     Zemědělství: 54 % rozlohy České republiky představuje zemědělská půda, z níž polovinu tvoří znevýhodněné oblasti.
     Míra zaměstnanosti v zemědělství je 3,8 %, HDP 3,1 %
     Různé typy vlastnictví půdy, potřeba investic, věková struktura, nízká míra finalizace produktů
     Životní prostředí: degradace půdy, eroze vodou, zalesňování
     Venkovské oblasti: potřeba stabilizace dostupných zdrojů, obnovitelné zdroje energie
Zvolená strategie odpovídající profilu:
     Důraz na investice do technologií, předávání znalostí, pozemkové úpravy, biologickou rozmanitost, zmírnění klimatických změn, stabilizaci venkovských oblastí, vytváření pracovních míst, mikropodniky, kulturní dědictví a venkovskou turistiku
     Dobré zkušenosti z programu SAPARD a z programového období 2004–2006
     Pozitivní názory na předběžné a strategické posuzování životního prostředí
Finanční podpora pro Českou republiku ve výši 3 615 mil. EUR, z níž EU poskytuje částku 2 815 mil. EUR (78 %), se poskytuje programům pro rozvoj venkova v České republice na období 2007–2013.
Osa
Veřejné příspěvky celkem
(v milionech EUR)
% EZFRV
příspěvku
EZFRV
(v milionech EUR)
Podíl %
Osa 1
840 
75,00
630
22.39
Osa 2
1 945
79,88
1 554
55.20
Osa 3
635
75,00
477
16.93
LEADER
175
80,00
140
5.00
TA**
18
75,00
13
0.48
Celkem
3 615 
77,87
2 815
100
*EZFRV: Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova.
** TA (technical assistance) je technická pomoc při provádění programů.


Cíle:
V České republice má plán rozvoje venkova následující cíle:
Rozvoj venkovských oblastí v České republice založit na podpoře zásad udržitelného rozvoje, systematického zlepšování životního prostředí, péče o krajinu a přírodu a snižování negativních dopadů intenzivního zemědělství a hospodaření v lesích.
Vytvořit takové podmínky, aby Česká republika byla konkurenceschopná v základních zemědělských a potravinářských komoditách, zejména u produktů s označením kvality, zvýšit poměr produkce, kterou lze prodat na zahraničních trzích, a zvýšit HDP na obyvatele a příjmy obyvatel venkovských oblastí.
Rozšířit a diverzifikovat hospodářské činnosti ve venkovských oblastech České republiky, a podpořit tak rozvoj podnikání, vytváření nových pracovních míst, hospodářský růst a snižování míry nezaměstnanosti na venkově. Podporovat soudržnost venkovského obyvatelstva a stabilizovat jeho sociální strukturu.
Pokud jde o jednotlivé tři osy, je prioritou osy 1, na niž EZFRV přispěje částkou 630 mil. EUR (22 %), vytvořit silný zemědělsko-potravinářský průmysl a dynamické zemědělsko-potravinářské prostředí, modernizovat zemědělské podniky a inovovat. Dále by se prostředky měly používat ke zvyšování jakosti produktů, rozšiřování služeb v oblasti školení a poradenství a ke snižování průměrného věku pracovníků v zemědělství.
Osa 2, na niž EZFRV přispěje částkou 1 554 mil. EUR (55 %), se soustředí na jakost zdrojů povrchových a podzemních vod pomocí opatření, která se zaměřují na kontrolu eroze a vhodné využívání zemědělské půdy a na podporu:
       metod hospodaření šetrných k životnímu prostředí směřujících k biologické rozmanitosti,
       vhodných systémů hospodaření za účelem zachování venkovské krajiny,
       ochranu zemědělského a lesního životního prostředí vysoké přírodní hodnoty a  
       využívání obnovitelných zdrojů energie pomocí stávajícího potenciálu lesnictví a možností jeho rozšíření a zachování pozitivních funkcí lesů.
Na osu 3 přispěje EZFRV částkou 477 mil. EUR (17 %). Cílem programu je vytvářet pracovní příležitosti a poskytnout venkovskému obyvatelstvu vyšší příjmy díky rozvoji a diverzifikaci činností ve venkovských oblastech a díky podpoře venkovské turistiky. Dále je cílem dostát závazkům České republiky v oblasti využívání obnovitelných zdrojů energie. Měly by být vytvořeny další podmínky pro růst ve venkovských oblastech. Cílem je zlepšení zázemí a vzhledu vesnic a veřejných prostor a u obyvatelstva posílení identifikace s místním prostředím a s dědictvím venkova.
Osa 3 se má zabývat rozvojem venkovské infrastruktury s cílem pobízet k rozvoji malých a středních podniků a ke zlepšování prostředí vesnic, přispívat k vyšší míře vzdělávání a zaměstnanosti venkovského obyvatelstva pomocí rozvoje služeb v oblasti školení a poradenství. Zvýšit se má také používání informačních a komunikačních technologií.
EZFRV poskytne na rozpočet LEADER, který se bude provádětna úrovni všech tří os, částku 140 mil. EUR (5 %).
Viz také: