Agrovenkov o.p.s.
Informační středisko pro rozvoj zemědělství a venkova Pardubického kraje

Agrární stručné informace – 22. týden

30/05/07
smf

Agrární stručné informace – 22. týden.  Zdroj: www.systemex.cz
 

Agrární stručné informace – 22. týden 
 
Průměrné ceny zemědělských výrobců
 
Komodita
Cena
Komodita
Cena
Komodita
Cena
Komodita
Cena
Pšenice potrav.***)
4150
Žito potravin.**)
5120
Len semeno***)
9140
Prasnice ž.hm.max.c*+
20,00
Pšenice potrav. *)
4110
Žito potravin. ###)
4800
Bramb. poz. k.***)
7,64
Selata (vážící 20 kg)**
52,00
Pšenice potrav. #)
3950
Oves potravin.***)
4520
Brambory **)
8,49
Kuřata I. ž. hm.***)  
19,50
Pšenice potrav. **)
4450
Oves krmný***)
3240
Mléko Q***)
7,79
Kuřata I. ž. hm. ##)
19,75
Pšenice potrav.###
4250
Oves ###)
3900
Mléko "celkem" ##)
7,79
Kuřata tř. I. ž.hm.**
19,70
Pšenice krmná***)
3340
Oves krmný **)
3120
Mléko tř. I. a vyšší ##)
7,80
Kuřata 65 % (JUT) **
41,50
Pšenice krmná *)
3610
Kukuřice **)
3330
Býci ž.hm. max.c.*+)
41,50
Vejce tříď. ks***)
1,55
Pšenice krmná #)
3450
Kukuřice krmná***)
3740
Jalovice ž.hm.mx.c.*+
34,00
Vejce prům.L+M kg**
24,10
Pšenice krmná **)
3610
Kukuřice *)
3840
Krávy ž.hm. max.c.*+
33,00
Idared I. jak. **)
11,80
Pšenice krmná###
3700
Kukuřice ###)
3800
Mladí býci R3 JUTs**)
74,40
Golden Del. I. **)
12,80
Ječmen sladov.***)
4310
Řepka***)
6970
Býci R3 JUTs**)
71,10
Jablka moštová***
3,30
Ječmen sladov. *)
4270
Řepka *)
6700
Jalovice R3 JUTs**)
61,60
Cibule 1 kg***)
8,80
Ječmen sladov.###
5000
Řepka #)  
6500
Krávy R3 JUTs**)
60,80
Cibule 1 kg **)
11,00
Ječmen krmný***)
3180
Řepka ###)
6600
Býci tř. ROP, JUT***)
69,40
Zelí bílé 1 kg***)
5,50
Ječmen krmný *)
3370
Mák***)
47,5
Jalovice ROP, JUT***
54,80
Hrách krmný***)
3880
Ječmen krmný **)
3330
Mák ###)
53,0
Krávy tř. ROP, JUT***)
48,20
Hrách krmný *)
3410
Ječmen krmný###
3700
Slunečnice***)
6280
Prasata tř. EU JUT*** 
34,10
Řepkové výlisky #)
4000
Ječmen potrav.***)
3300
Slunečnice ###)
5600
Prasata E JUTs*+)
37,50
Seno 1. jakost ***)
980
Žito potravin.***)
3990
Hořčice***)
9,7
Prasata JUTs #)
37,30
Siláž do 35 % suš.***
630
Žito *)
4770
Hořčice ###)
15,0
Prasata E JUTs**)
36,50
 
ČSÚ *** –průměr cen za duben. Přibližné barevné rozlišení podle aktuálnosti: nejvíce -> středně -> nejstarší.
Zdroje: * PBB – Plodinová burza Brno; ** SZIF – Státní zemědělský intervenční fond, Praha; *** ČSÚ – Český statistický úřad, celá ČR; # OBHK – Obchodní burza Hradec Králové; *+ Centroodbyt – Odbytové družstvo Centroodbyt, celá ČR; ## MZe – Ministerstvo zemědělství; ### Agroodbyt – Odbytové družstvo Agroodbyt, Pardubice; (Ovoce u SZIF – podle údajů OU; zelenina u SZIF – podle údajů ZUČM.)
Měrné jednotky: Obilniny, řepka, cukrovka, slunečnice, krmiva – Kč/t bez dopravy; Mák, hořčice, chmel – tis. Kč/t; Brambory, zelenina, ovoce – Kč/kg; Mléko: Kč/l; Vejce: Kč/kus nebo Kč/kg; Skot, prasata – Kč/kg živé hmotnosti nebo Kč/kg jatečně upraveného těla za studena; Kuřata: Kč/kg živé hmotnosti nebo celá kuřata v jateční hmotnosti – takzvaná 65% kuřata.
Q, I, A, E, U, R, O, P – označení jakosti; L, M – velikost vajec (prům. L+M – průměr cen vajec velikostí L a M), jen „prům.“ u vajec – průměr cen všech velikostí vajec; (brambory) poz. k. – brambory pozdní konzumní; max. c. – maximální cena; hroz. m. (vinné) – hrozny moštové.
Ceny jsou v Kč bez DPH. Údaje v této i dalších částech jsou zaokrouhlovány. Zdroje některých údajů o cenách: OBHK – in Agroweb; Agroodbyt – in Zemědělec č. 21.
Zkratka v textu: „in“ – z jakého média byla informace, prvotně vzniklá jinde, námi převzata.
 
Týdenní zprávy
RV
U řady plodin bylo pozorováno poškození vlivem sucha.
Přetrvávají zvýšené výskyty živočišných škůdců, zejména mšic a obalečů.
Byl zaznamenán nárůst infekcí houbovými chorobami.
Zdroj: SRS, 22. 5.
 
Obilniny
V cca 10okresech byl zaznamenán výskyt helmintosporiové skvrnitosti u pšenice ozimé.
Je patrný přechod houbových chorob v obilninách do vyšších pater rostlin.
Zdroj: SRS, 22. 5.
 
Obilniny, jiné plodiny
AK odhaduje snížení výnosů obilnin i jiných plodin v důsledku sucha prozatím do 20 %.
Zdroj: ČT nebo Prima
 
Mák
V okresech Svitavy, Havlíčkův Brod a Semily bylo nutno přeset cca 400 ha špatně vzešlého máku (z důvodu předchozího sucha).
 
Mléko
Průměrný denní nákup mléka z ČR mlékárnami v ČR, mil. l
Komodita
Březen
Duben
Mléko
6,69
6,77
 
Nákup mléka, mil. litrů
Prvovýrobci mléka
Březen
Duben
ČR
207
203
Zahraniční
3
4
 
Průměrná CZV, Kč/l
Komodita
Březen
Duben
Mléko "celkem"
7,79
7,79
Mléko I. jak. a vyšší
7,80
7,80
 
Průměrné parametry mléka
Ukazatel
%
Tučnost
3,9 %
Bílkoviny
3,3 %
 
Zásoby, tis. t
Komodita
Březen
Duben
SOM
1,1
1,3
Máslo
1,7
1,7
Sýry přírodní
4,1
4,1
Zdroj: MZe, 25. 5.
 
Skot, prasata, drůbež
Inspektoři EK budou 18. – 22. 6. kontrolovat dodržování welfare v chovech skotu, prasat a drůbeže.
Zdroj: SVS, 17. 5.
 
Prasata
AK jedná s MZe a zemědělským výborem PS PČR o podpoře pro chovatele prasat, navrhuje:
– Program provozních úvěrů a dotací úroků a garancí z PGRLF
– Vyčlenit u Modernizace zemědělských podniků v rámci PRV (EAFRD) určitou částku na monogastrická zvířata.
Zdroj: APIC-AK, 23. 5.,
 
Prasata
Centroodbyt – CZV prasat, Kč/kg JUT
Komodita
Rozpětí
Prasata
37-38
Spodní hranice je nabízena zejména na Moravě, horní v Čechách. Proto Centroodbyt připravuje vývoz prasat (z Moravy) do Ruska.
Zdroj: Centroodbyt, 24. 5.
 
Drůbež
Nákup drůbeže, tis. t ž. hm.
Druh
Březen
Duben
Kuřata
20,6
21,0
Drůbež celkem
20,6
21,2
 
CZV, Kč/kg ž. hm.
Komodita
Březen
Duben
Kuřata
19,50
19,75
 
Zásoby, tis. t
Druh
Březen
Duben
Kuřata
0,5
0,4
Slepice
0,6
0,4
Drůbež
1,1
0,7
Pozn.: Zaokrouhleno
 
Prodej drůbeže na vnitřní trh, tis. t
Druh
Březen
Duben
Kuřata nedělená
5,9
5,4
Drůbež nedělená celkem
6,2
5,6
Zdroj: MZe, 22. 5.
 
PGRLF
PGRLF upravil pravidla podle předpisů EU a opětovně zahájil 24. 5. příjem žádostí o podporu. Programy jsou podobné dřívějšímu stavu.
Zdroj: MZe, 24. 5.
 
PRV – EAFRD
MZe dosáhlo za ČR (spolu se Švédskem) jako první země EU schválení PRV u Evropské komise. Monitorovací výbor (v ČR) má 5. 6. schválit pravidla pro podporu z EAFRD. Pravidla pro příjem žádostí v rámci 1. kola by měly být k dispozici v 1. polovině června. V prvním kole se jedná o opatření:
I.1.1 Modernizace zemědělských podniků
I.3.2 Zahájení činnosti mladých zemědělců
III.1.1 Diverzifikace činností nezemědělské povahy
AK a SMA ocenily tento počin.
Zkratky: PRV – Program rozvoje venkova; EAFRD – Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova
Zdroje: iHNed, in Ekomail, 24. 5.; APIC-AK; Agroweb

 

Půda
V Poslanecké sněmovně PČR se konal 22. 5. seminář "Co přinese novela devizového zákona českému zemědělství a českému venkovu". Jednání se účastnili pp. poslanci a odborníci na zemědělskou problematiku.  AK je zásadně proti přijetí novely.
Zdroje: Agroweb, 22. 5.; APIC-AK, 22. 5.
 
Chmel
Plocha, ha
Plodina/ Rok
2006
2007
Chmel
5410
5410
 
Plocha dle odrůd, ha
Odrůda/ Rok
2000
2004
2007
Žatecký poloraný červeňák
5900
5400
4840
Sládek
80
200
220
Premiant
70
150
250
Celkem
6100
5800
5410
Po loňské sklizni se ukázalo, že nízký objem výroby ŽPČ dosáhl kritické hranice z hlediska potřeb odběratelů. Reakcí jsou jak ve SRN, tak v USA vyšší ceny pro pěstitele chmele a nabídka dlouhodobých smluv. Je tomu tak u aromatických odrůd chmele, ale i u hořkých odrůd.
Zdroj: SPCH, in www.agris.cz, 25. 5.
 
Ekologické zemědělství
Bartákův hrnec pro nejlepší ekologický podnik r. 2006 udělil Svaz ekologických zemědělců PRO-BIO farmě Country Life z Nenačovic (nedaleko Brna). Ta byla založena r. 1991 a vlastní ji občanské sdružení „Společnost Prameny zdraví“. Zabývá se RV – zeleninou, ovocem, obilninami, luskovinami a kořením. Má také ekozahradnictví, biopekárnu,  několik prodejen zdravé výživy a restaurací v Praze. Její součástí je i vzdělávací středisko pro studenty Institutu životního stylu.
Zdroj: Agroweb, 22. 5.