Agrovenkov o.p.s.
Informační středisko pro rozvoj zemědělství a venkova Pardubického kraje

Komise navrhuje zvýšit strop podpor „de minimis“

12/04/07
smf

Evropská komise dnes přijala návrh nařízení, jehož cílem je zvýšit strop podpor malého rozsahu (podpor „de minimis“) v odvětví zemědělství na 6 000 € na příjemce na dobu tří let a maximální částku na členský stát na 0,6 % hodnoty zemědělské produkce. Zdroj: www.europa.ue
 

IP/07/465
V Bruselu dne 4. dubna 2007
Komise navrhuje zvýšit strop podpor „de minimis“ v odvětví zemědělství
Evropská komise dnes přijala návrh nařízení, jehož cílem je zvýšit strop podpor malého rozsahu (podpor „de minimis“) v odvětví zemědělství na 6 000 € na příjemce na dobu tří let a maximální částku na členský stát na 0,6 % hodnoty zemědělské produkce. Návrh také jasněji stanoví oblast působnosti podpory „de minimis“. Návrh nařízení dává členským státům větší manévrovací prostor k přidělování podpor bez porušování pravidel hospodářské soutěže.
Až dosud byla podpora v odvětví zemědělství, která nepřesáhla částku 3 000 € na příjemce na dobu tří let ani strop 0,3 % hodnoty zemědělské produkce stanovené pro každý členský stát, považována podle nařízení[1] přijatého v říjnu 2004 za podporu, která nenarušuje hospodářskou soutěž a u níž nehrozí, že ji naruší.
Dnes Komise přijala návrh nařízení s cílem zvýšit strop těchto malých podpor (podpor de minimis), které nelze pokládat za podporu státní. Nový návrh nařízení stanoví částku na příjemce ve výši 6 000 € na dobu tří let a strop na členský stát ve výši 0,6 % hodnoty zemědělské produkce. Kromě toho úplněji uvádí, jaké typy podpor lze zahrnout do jeho pole působnosti.
Návrh nařízení bude nyní projednán s členskými státy a poté uveřejněn v Úředním věstníku, aby zúčastněné třetí strany mohly vznést připomínky. Následně budou členské státy o znění návrhu znovu konzultovány.  Po této rozsáhlé konzultaci a na základě přijatých připomínek Komise přijme konečné nařízení koncem roku.