Agrovenkov o.p.s.
Informační středisko pro rozvoj zemědělství a venkova Pardubického kraje

Bude se moci rozorat část travních porostů?

27/04/07
smf

Svaz marginálních oblastí (SMO) vítá rozhodnutí ministra zemědělství Petra Gandaloviče ustavit pracovní skupinu, která se bude zabývat legislativními možnostmi přechodu mezi trvalými travními porosty a ornou půdou. Zdroj: www.lfa.cz
 

Gandalovič vyjde vstříc zemědělcům i spotřebitelům
Tisková zpráva, Svaz marginálních oblastí, dne 25.4.2007
Svaz marginálních oblastí (SMO) vítá rozhodnutí ministra zemědělství Petra Gandaloviče ustavit pracovní skupinu, která se bude zabývat legislativními možnostmi přechodu mezi trvalými travními porosty a ornou půdou. Zvýšení flexibility přechodu mezi TTP a ornou půdou totiž ve svém důsledku umožní zvýšit produkci biopotravin v České republice. Zástupci SMO se na ustavení pracovní skupiny dohodli s ministrem Gandalovičem při jeho dubnové návštěvě na ekologických farmách.
Umožnění rozorání části travních porostů totiž odstraní problém s omezenou krmivovou základnou, na který farmáři naráží ve chvíli, kdy chtějí navyšovat stavy skotu v podhorských oblastech. Stejně tak odstraní problémy těch ekologických zemědělců, kteří chtějí finalizovat svoji produkci do podoby biopotravin a kteří potřebují alespoň minimální (zhruba 20 procentní) podíl pozemků ve formě orné půdy. Tyto farmy totiž v současnosti často nemají žádnou ornou půdu a tudíž nemohou přizpůsobovat svou činnost rostoucí poptávce po biopotravinách a nestačí na trh dodávat biomléko či biomaso.
Současný stav, kdy platí absolutní zákaz přeměny travního porostu na ornou půdu se bohužel obrací proti zemědělcům i proti spotřebitelům, jejichž poptávka po biopotravinách převyšuje kapacitní možnosti ekologických zemědělců.
Stávající absolutní zákaz rozorání navíc paradoxně brání tomu, aby zemědělci ornou půdu zatravňovali, protože pak nemají žádnou šanci vrátit se zpět k orné půdě, a to ani částečně. Přestože je zatravňování pozemků obecně prospěšné z hlediska vlivu na životní prostředí, absolutní zákaz rozorání se po několika letech jeho fungování ukázal jako kontraproduktivní, neboť od roku 2004 bylo zatravňování minimální. Přitom i Evropská unie umožňuje 10 % celkové výměry travních porostů převést na ornou půdu bez jakékoliv sankce. Navrhované částečné uvolnění zákazu povede k obousměrnému pohybu mezi ornou půdou a travními porosty, umožní efektivní chování zemědělců a reagování na rostoucí poptávku po biopotravinách, srovná podmínky českých zemědělců s jejich zahraničními kolegy a celkově tak podpoří konkurenceschopnost českého zemědělství.
Milan Boleslav,
předseda Svazu marginálních oblastí
Svaz marginálních oblastí:
Svazu marginálních oblastí (SMO) sdružuje farmáře z horských, podhorských a příhraničních oblastí České republiky s členskou základnou téměř 300 farem chovajících 100 tisíc kusů skotu.
Kontakt:
Svaz marginálních oblastí, Horní Police čp. 1, 471 06 Česká Lípa, tel/fax: 487 861 368
předseda Ing. Milan Boleslav, tel: 737 284 225
Internet: www.lfa.cz, email: lfa@lfa.cz

Zařazeno v Aktuality, Informace z ČR