Agrovenkov o.p.s.
Informační středisko pro rozvoj zemědělství a venkova Pardubického kraje

Přívod dusíku do půdy a pastva zvířat

23/03/07
smf

Zpřesněná kvantifikace přívodu dusíku do půdy při pastvě zvířat nebo při jejich jiném pobytu na travních porostech . Autor: ing. Jan Klír, CSc. VÚRV Praha

V návrhu NV o podmínkách provádění agroenvironmentálních opatření od roku 2007 (financováno z II. osy Programu rozvoje venkova ) v podopatření ošetřování travních porostů titulu PASTVINY se mj. uvádí: 
 Žadatel
a)        používá hnojiva7) a statková hnojiva8) každoročně v průměru na celkovou výměru těchto pastvin evidovanou v evidenci půdy k 31. prosinci příslušného kalendářního roku maximálně do výše 80 kilogramů dusíku na 1 ha, při započtení použití hnojiv7), statkových hnojiv8), včetně pastvy zvířat,
b)        z limitu uvedeného v písmenu a) dodává každoročně pastvou hospodářských zvířat vyjmenovaných v příloze č. 4 k tomuto nařízení minimálně 5 kilogramů dusíku na 1 ha každého půdního bloku, popřípadě jeho dílu, jehož výměra odpovídá stavu v evidenci půdy k 31. prosinci příslušného kalendářního roku, maximálně dodává pastvou hospodářských zvířat vyjmenovaných v příloze č. 4 k tomuto nařízení 55 kilogramů dusíku na 1 ha v průměru na celkovou výměru těchto pastvin evidovanou v evidenci půdy k 31. prosinci příslušného kalendářního roku.
 
      K propočtu minimálního a maximálního zatížení VDJ skotu, ovcí a koz dle dané evidované výměry pastvin slouží níže uvedená pomůcka ing. Klíra, CSc. z VÚRV Praha. Mění se hodnoty v zelených polích.