Agrovenkov o.p.s.
Informační středisko pro rozvoj zemědělství a venkova Pardubického kraje

Přehodnocena dotace na travní porosty ekologických zemědělců

09/03/07
smf

Ministr zemědělství Petr Gandalovič chce více podpořit produkci biopotravin. Zdroj: www.mze.cz
 

Praha, 5. února 2007
 
Ministr zemědělství Petr Gandalovič chce více podpořit produkci biopotravin
 Neuspokojivá struktura ekologického zemědělství, nedostatečná nabídka biopotravin z domácích surovin na českém trhu a nedostatečný vliv dosavadních podpor na zaměstnanost jsou hlavní důvody, které vedly ministra zemědělství Petra Gandaloviče k rozhodnutí přehodnotit výši dotace v ekologickém zemědělství. Na 70,51 eura na hektar, tj. na 2100 korun na hektar při směnném kursu uváděném v Programu rozvoje venkova na období 2007 až 2013, se mění sazba podpory pro hospodaření v ekologickém systému na trvalých travních porostech.
„Na značné ploše trvalých travních porostů se uplatňuje velmi extenzivní způsob hospodaření při vysoce nadprůměrných podporách. Ty přitom nestimulují žádoucí restrukturalizaci českého zemědělství směrem k převodu chovu skotu do horských a podhorských oblastí. Nerozvíjí se ani trh bioproduktů z domácích surovin, tedy trh s výrobky s vyšší přidanou hodnotou, které by se měly stát jedním ze základů konkurenceschopnosti českého zemědělství v budoucnosti,“ uvedl ministr zemědělství Petr Gandalovič.
Nově stanovená sazba zohledňuje kompenzaci za toto agroenvironmentální opatření při současném průměrném zatížení trvalých travních porostů pastvou hospodářských zvířat na jednom hektaru. Původně navrhovaná sazba 2650 Kč/ha (89 eur/ha), odsouhlasená vloni v srpnu, vycházela z maximální úrovně koncentrace a kursu 29,784 koruny vůči euru. Při přepočtu sazby na koruny se bude každý rok vycházet ze směnného kursu zveřejněného v Úředním věstníku Evropské unie. Pro letošní rok je tento kurs 27,525 koruny za euro.
Skutečnost, že ve struktuře ekologického zemědělství vysoce převažuje podíl trvalých travních porostů a poskytované podpory se neodrážejí na rozvoji trhu bioproduktů v ČR, kritizoval také Nejvyšší kontrolní úřad ve svém nálezu z roku 2005.
„Abychom přispěli k rozvoji trhu bioproduktů z českých surovin, více zvýhodníme v Programu rozvoje venkova investiční podpory zemědělcům a ostatním malým a středním podnikům na venkově při modernizaci a rekonstrukci například směrem k welfare zvířat a také při budování nebo rozšiřování zpracovatelských kapacit,“ doplnil Petr Gandalovič. Od nového přístupu k ekologickému zemědělství ministr očekává, že přispěje k lepší přípravě českých zemědělců na současné i očekávané podmínky zemědělské politiky a trhu. „Nezanedbatelný bude také vliv na zaměstnanost venkova, což je prioritou našeho Programu rozvoje venkova,“ zdůraznil ministr zemědělství.
  
Táňa Králová
tisková mluvčí MZe