Agrovenkov o.p.s.
Informační středisko pro rozvoj zemědělství a venkova Pardubického kraje

Od 16. února je možno zapravovat porost meziplodin

21/02/07
smf

Upozornění na dotační titul Pěstování meziplodin – termín zapravení porostu.

§ 10
Titul pěstování meziplodin
 
§10 (1) Žadatel v žádosti o zařazení do podopatření péče o krajinu titulu pěstování meziplodin uvede
 
a) celkovou výměru orné půdy jím obhospodařovanou vedenou v evidenci půdy,[5]
 
b) výměru orné půdy, kterou požaduje zařadit do tohoto titulu a na níž hodlá pěstovat meziplodiny v průběhu příslušného pětiletého období.
 
§10 (2) Žadateli, u něhož podíl výměry orné půdy, a níž hodlá pěstovat meziplodiny podle odstavce 1 písm. b), nebude k datu podání žádosti o zařazení činit alespoň 3 %, nejvýše však 10 % z celkové výměry orné půdy obhospodařované žadatelem vedené v evidenci půdy,[5] se žádost o zařazení do tohoto titulu zamítne.
 
§10 (3) Žadatel v rámci podopatření péče o krajinu titulu pěstování meziplodin
 
a) vyseje
 
1. v období od 20. června do 10. října příslušného kalendářního roku osivo meziplodiny, které je uvedeno v bodech 8 až 17 na seznamu v příloze č. 5 k tomuto nařízení, v minimálním objemu výsevu na 1 ha, uvedeném v této příloze, nejdéle do 24 měsíců ode dne vydání osvědčení prokazujícího kvalitu osiva[24],
 
2. současně s osevem plodiny na ochranu vzcházejícího porostu v období do 31. května příslušného kalendářního roku osivo meziplodiny, které je uvedeno v bodech 1 až 7 na seznamu v příloze č. 5 k tomuto nařízení, v minimálním objemu výsevu na 1 ha, uvedeném v této příloze, nejdéle do 24 měsíců ode dne vydání osvědčení prokazujícího kvalitu osiva[24],
 
b) provede nejdříve 16. února a nejpozději 31. května kalendářního roku zapravení porostu meziplodiny do půdy a následný vysev hlavní plodiny, nepoužije-li žadatel bezorebnou technologii pro výsev hlavní plodiny,
 
c)předloží každoročně Fondu současně s žádostí o poskytnutí dotace, nejpozději však do 30. dubna kalendářního roku,
 
1. na Fondem vydaném formuláři seznam půdních bloků, případně jejich dílů a výměru plochy v rámci jednotlivých půdních bloků, případně jejich dílů, na níž předpokládá pěstování meziplodin v rámci tohoto titulu v příslušném kalendářním roce pětiletého období, přičemž souhrnná výměra plochy oseté meziplodinami, na niž žadatel požaduje pro příslušný kalendářní rok dotaci podle tohoto nařízení, nesmí být nižší o více než 25 % oproti výměře zařazené do tohoto opatření podle odstavce 1 písm. b); meziplodiny nelze pěstovat na půdním bloku, případně jeho dílu, na kterém je uplatňováno některé agroenvironmentální opatření podle §2 odst. 1 písm. b) nebo e) nebo podle §2 odst. 1 písm. c) bodu 1, 2, 4 nebo 5 anebo je na něm uplatňována některá dohoda v rámci opatření programu SAPARD[16], s výjimkou dohody Blaník č. 3 a č. 4 a Moravský kras č. 2 a č. 3,
 
2. specifikaci příslušné meziplodiny podle přílohy č. 5 k tomuto nařízení pěstované na jednotlivých půdních blocích, popřípadě jejich dílech podle bodu 1,
 
3. zákres příslušných půdních bloků, popřípadě jejich dílů, na kterých bude v příslušném kalendářním roce vyseta meziplodina podle bodu 1.
 
§10 (4) Fond poskytne v příslušném kalendářním roce dotaci v rámci podopatření péče o krajinu titulu pěstování meziplodin na výměru, na níž byly skutečně pěstovány meziplodiny v souladu s podmínkami podle odstavce 3, nejvýše však na výměru zařazenou do tohoto opatření podle odstavce 1 písm. b).

Zařazeno v Aktuality, HRDP