Agrovenkov o.p.s.
Informační středisko pro rozvoj zemědělství a venkova Pardubického kraje

Informace AK ČR

07/02/07
smf

Informace  AK ČR  z období od 27.01.2007 do 03.02.2007. Zdroj: www.apic-ak.cz
 

Informace číslo 5   (27.01.2007 – 03.02.2007)


1. Zprávy
1. Makroekonomická predikce
Makroekonomická predikce – leden 2007 Pravidelná čtvrtletní publikace obsahující predikce v oblasti ekonomického výkonu, cen, trhu práce, vztahů k zahraničí a hospodaření vládního sektoru. Je zveřejňována vždy ve druhé půli měsíce po skončení čtvrtletí.
http://www.apic-ak.cz/?path=m1|mt16|mo1995

2. Prezident Klaus v roli otloukánka europoslance
Tónem německého poslance Evropského parlamentu Jo Leinena, jímž včera v Bruselu přirovnává českého prezidenta Václava Klause k hokejovému hráči a kritizuje za euroskepticismus jsme velmi znepokojeni. Nikdo nemá právo kritizovat občana jiné země, natož hlavu státu za určité pochybnosti k důležitým občansko-právním dokumentům, které ovlivní na mnoho let dopředu dění v celé Evropské unii.
http://www.apic-ak.cz/?path=m1|mt150|mo1996

3. Informace ministerstva zemědělství k nouzovému stavu vyhlášeného vládou ČR
– ze dne 25.1.2006 Vláda České republiky vyhlásila z důvodu vzniklé krizové situace spočívající v ohrožení životů, zdraví a značného rozsahu ohroženého majetku v důsledku rozsáhlé živelní pohromy nouzový stav.
http://www.apic-ak.cz/?path=m1|mt6|mo2001

4. Informace členům Agrární komory ČR č. 6
V Praze 2. února 2007 Vážené kolegyně, vážení kolegové,zasíláme informaci o jednání prezidenta AK ČR s ministrem zemědělství Petrem Gandalovičem, které se uskutečnilo 1. února 2007.
http://www.apic-ak.cz/?path=m1|mt150|mo2015

5. O využití biomasy jednala komoditní rada
Komoditní rada pro nepotravinářské využití zemědělské a lesnické produkce sekce bioplyn , biomasa se tentokrát konala v sídle firmy Farmtec v Jistebnici u Tábora. Jednání řídil předseda komoditní rady Jiří Zelenka.
http://www.apic-ak.cz/?path=m1|mt97|mo2017

6. Rozvoj venkova a jeho osy
Na konferenci o 7.rámcovém programu EU s názvem „Priorita zemědělství, potraviny a biotechnologie“ se koncem ledna na Suchdole v budově České zemědělské univerzity hovořilo mimo jiné o osách I-III. strukturálního fondu EAFRD.“
http://www.apic-ak.cz/?path=m1|mt6|mo2018

7. O kopičce hnoje a o tom dalším
Úvodníku se v novinách a časopisech přičítá velká role a je po právu nejdůležitějším útvarem v novinách. Na stránce Agrární komory ČR je tentokrát tím nejdůležitějším a nejvýstižnějším sdělením normální dopis rolníka, člena komory, který v minulém týdnu zaslal do mosteckého sídla okresního úřadu.
http://www.apic-ak.cz/?path=m1|mt1|mo2019


2. Komodity
1. Burzovní zpravodajství   http://www.apic-ak.cz/?path=m9|mt219|mo1994

2. Ceny průmyslových výrobců kuřat v jednolivých zemí EU a ceny vajec   http://www.apic-ak.cz/?path=m9|mt214|mo2008

3. Týdenní prodejní ceny – drůbež   http://www.apic-ak.cz/?path=m9|mt214|mo2011

4. Týdenní prodejní ceny – vejce   http://www.apic-ak.cz/?path=m9|mt210|mo2012


3. Poradenství
1. SEMINÁŘ: Praktické zkušenosti s provozem Bioplynové stanice Velký Karlov…
…a doporučení budoucím investorům bioplynových stanic Termín konání:22. 2. 2007 Místo konání:Restaurace „Sýpka“ v Jevišovicích(areál Agrodružstva Jevišovice)
http://www.apic-ak.cz/?path=m2|mt75|mo1992

2. 18. ESEE seminář 2007 – Supporting Viable Rural Communities
První z těchto seminářů (1st European Seminar on Extension Education) se konal v roce 1973 ve Finsku – v době, kdy se evropské zemědělství transformovalo z tradičních praktických aktivit až ke komplexnímu systému průmyslových a obchodních aktivit. Počínaje tímto rokem byl takový seminář v Evropě organizován každé dva roky.
http://www.apic-ak.cz/?path=m2|mt75|mo1993

3. O evropském registru úniků a přenosů znečišťujících látek
Přehled provozoven spadajících pod nařízení Evropského parlamentu a Rady č. 166/2006 o evropském registru úniků a přenosů znečišťujících látek Dne 18. ledna 2006 bylo vydáno nařízeni Evropského parlamentu a rady (ES) Č. 166/2006, kterým se zřizuje evropský registr úniků a přenosů znečišt‘ujících látek (E-PRTR) a kterým se mění směrnice Rady 91/689/EHS a 96/61/ES.
http://www.apic-ak.cz/?path=m2|mt71|mo1998

4. O podpory na ekologické zemědělství a péči o krajinu bude možné žádat už na jaře
Podpory z Programu rozvoje venkova na období 2007 až 2013 určené na ekologické zemědělství, údržbu travních porostů a další tituly z tzv. agroenvironmentálních opatření budou spuštěny již na jaře tohoto roku. Rozhodl o tom ministr zemědělství Petr Gandalovič.
http://www.apic-ak.cz/?path=m2|mt3|mo2002

5. Právní předpisy z oblasti cen zemědělských pozemků
Vyhláška č. 456/2005 Sb., kterou se stanoví seznam katastrálních území s přiřazenými průměrnými základními cenami zemědělských pozemků – příloha vyhlášky. Vyhláška č. 468/2006 Sb., kterou se mění vyhláška č. 456/2005 Sb.
http://www.apic-ak.cz/?path=m2|mt201|mo2003

6. Mimořádná aktualizace v LPIS 2007
Informace o průběhu mimořádné aktualizace půdních bloků v LPIS v roce 2007. Mimořádná aktualizace vyplývá z § 3h zák. 252/1997 Sb., o zemědělství, v platném znění. Je to specifický proces aktualizace LPIS nad novými ortofotomapami, který je prováděn v součinnosti s dotčeným uživatelem.
http://www.apic-ak.cz/?path=m2|mt201|mo2004

7. Projekt Místní akční skupiny
Sdružení Růže schválený v podopatření 2.1.4. Rozvoj venkova (LEADER+), investiční záměr b) Místní akční skupině Sdružení Růže v rámci podopatření 2.1.4., investiční záměr b) byl schválen projekt v částce podpory 448 000 Kč.
http://www.apic-ak.cz/?path=m2|mt201|mo2006

8. Výběr býků pro zapuštění jalovic
Vliv otců dojnic na očekávané procento mrtvě narozených telat je významnější než vliv býků aktuálně vybraných k inseminaci jalovic.
http://www.apic-ak.cz/?path=m2|mt121|mo2007

9. Růst spotřeby rajčat v Německu
Roční spotřeba rajčat v Německu v přepočtu na obyvatele dosáhla téměř 22 kg a má největší zastoupení v celkové spotřebě zeleniny.
http://www.apic-ak.cz/?path=m2|mt121|mo2009

10. Automatizovaná detekce říje u skupinově ustájených prasnic
V souvislosti se skupinovým ustájením prasnic se vyvíjejí automatizované systémy pro detekci říje.
http://www.apic-ak.cz/?path=m2|mt121|mo2010

11. Národní zemědělské muzeum Praha připravilo výstavu o chovu skotu
Všemu, co souvisí s chovem hovězího dobytka na venkově u nás v 19. a 20. století a také s jeho užitkovostí, hlavně v oblasti mlékárenství, je věnována výstava pod názvem „A ta kráva mléko dává“, kterou představuje Národní zemědělské muzeum Praha (NZM) ve spolupráci s Etnografickým ústavem Moravského zemského muzea Brno.
http://www.apic-ak.cz/?path=m2|mt71|mo2013

12. Informace z vypořádání připomínek AK ČR
Informace z vypořádání připomínek AK ČR v rámci mezirezortního připomínkového řízení na MZe dne 17. 1. 2007 k návrhu nařízení vlády o podmínkách poskytování plateb horským oblastem, oblastem s jinými znevýhodněními a oblastem Natura 2000 na zemědělské půdě.
http://www.apic-ak.cz/?path=m2|mt3|mo2016


4. Připomínková řízení
Připomínám, že momentálně je možno připomínkovat PO REGISTRACI následující:

1. Leader v rámci Programu rozvoje venkova pro období 2007-2013  (do 07.02.2007)  http://www.apic-ak.cz/?path=m4|mp1|nlist1

2. Opatření na zemědělské půdě (osa II)  (do 06.02.2007)  http://www.apic-ak.cz/?path=m4|mp1|nlist1

3. Stanovení některých podmínek poskytování národních doplňkových plateb přímým podporám  (do 15.02.2007)  http://www.apic-ak.cz/?path=m4|mp1|nlist1


5. Příští akce
06.02.  Seminář OP   http://www.apic-ak.cz/?path=cln06

06.02.  Chmelařský kongres   http://www.apic-ak.cz/?path=cln06

06.02.  Regulace trhu s mlékem   http://www.apic-ak.cz/?path=cln06

07.02.  Seminář OP   http://www.apic-ak.cz/?path=cln07

07.02.  Představenstvo a DR AK Bruntál   http://www.apic-ak.cz/?path=cln07

08.02.  OSIVO a SADBA   http://www.apic-ak.cz/?path=cln08

08.02.  Seminář OP   http://www.apic-ak.cz/?path=cln08

08.02.  Představenstvo a DR OAK Frýdek-Místek   http://www.apic-ak.cz/?path=cln08

08.02.  Představenstvo ZS ČR   http://www.apic-ak.cz/?path=cln08

09.02.  6. agrární ples Agrární komory ČR   http://www.apic-ak.cz/?path=cln09

Zařazeno v AK ČR, Aktuality