Agrovenkov o.p.s.
Informační středisko pro rozvoj zemědělství a venkova Pardubického kraje

Údaje do integrovaného registru znečišťování je nutné nahlásit do poloviny února

04/01/07
smf

Ministerstvo životního prostředí ČR (MŽP) upozorňuje, že do 15. února 2007 je nutné splnit ohlašovací povinnost do integrovaného registru znečišťování (IRZ). Zdroj: www.agris.cz , 3.1.2007

Údaje do integrovaného registru znečišťování je nutné nahlásit do poloviny února
Ministerstvo životního prostředí ČR (MŽP) upozorňuje, že do 15. února 2007 je nutné splnit ohlašovací povinnost do integrovaného registru znečišťování (IRZ). Údaje do registru oznamují uživatelé registrované látky podle zákona o integrované prevenci [1], kteří v emisích nebo přenosech ze své provozovny vypustili za rok 2006 shodné nebo vyšší množství ohlašovaných látek než je stanoveno v příslušném nařízení vlády [2].
IRZ zřídilo a spravuje MŽP jako veřejně přístupný informační systém veřejné správy. Údaje ohlášené uživateli registrované látky za roky 2004 a 2005 jsou zveřejněny na webových stránkách www.irz.cz. Tam jsou také k dispozici veškeré materiály, důležité ke splnění ohlašovací povinnosti v roce 2007. Je zde i podrobně vysvětlen ohlašovací proces do IRZ a s ním související změny při ohlašování dalších údajů z oblasti životního prostředí (zavedení Centrální ohlašovny).
K 1. 1. 2007 byla zveřejněna nová verze elektronické ohlašovací aplikace IntForm, která usnadní plnění ohlašovací povinnosti do IRZ. Nová verze obsahuje rovněž formuláře z oblasti ovzduší a mohou ji tak využívat i provozovatelé provozovatele velkých a zvláště velkých zdrojů znečišťování ovzduší. Pro řešení problémů jsou připraveny manuály a internetové diskusní fórum, případně se lze s dotazem obrátit na službu helpdesk. Ohlašování údajů za rok 2006 bylo podrobně představeno ve všech krajích ČR prostřednictvím seminářů, které organizovalo MŽP a CENIA, česká informační agentura životního prostředí.
Pokud průmyslové a zemědělské podniky do IRZ své údaje neposkytnou, hrozí jim sankce až do výše 500 000 Kč. Údaje za rok 2006 budou zveřejněny 30. 9. 2007.
MŽP rovněž opakovaně upozorňuje na změny IRZ, které budou v roce 2007 realizovány v souvislosti se zaváděním Evropského registru úniků a přenosů znečišťujících látek (tzv. E-PRTR). Znění příslušného evropského legislativního předpisu [3] v češtině je dostupné na www.irz.cz. V současné době projednává Poslanecké sněmovna vládní návrh zákona, který upravuje nové fungování IRZ.
Další informace:
Integrovaný registr znečišťování životního prostředí – www.irz.cz
Centrální ohlašovna MŽP – www.centralniohlasovna.cz
Poznámky:
[1] Zákon č. 76/2002 Sb. o integrované prevenci a o omezování znečištění, o integrovaném registru znečišťování a o změně některých zákonů (zákon o integrované prevenci)
[2] Nařízení vlády č. 368/2003 Sb. o integrovaném registru znečišťování. Rozsah ohlašovaných látek a příslušné ohlašovací prahy aktuální pro rok 2006 specifikuje příloha č. 1 k nařízení vlády o integrovaném registru znečišťování.
[3] Nařízení Evropského parlamentu a Rady č. 166/2006 ze dne 18.ledna 2006, kterým se zřizuje evropský registr úniků a přenosů znečišťujících látek a kterým se mění směrnice Rady 91/689/EHS a 96/61/ES. Takzvaný Evropský PRTR (nebo E-PRTR) nahradí v současnosti fungující Evropský registr emisí znečišťujících látek (EPER). EPER byl zřízen rozhodnutím Komise 2000/479/ES. Nařízení bylo publikováno 4. 2. 2006 v Ústředním věstníku Evropské unie.

Zdroj: www.Agris.cz, 03.01.2007