Agrovenkov o.p.s.
Informační středisko pro rozvoj zemědělství a venkova Pardubického kraje

Účetní předpisy

31/01/07

Účetní předpisy

Účetní předpisy  
25.1.2007, Ing. Marta Neplechová, CSc, Zdroj: Verlag Dashöfer

Pro všechny účetní jednotky bez ohledu na charakter jejich činnosti je základním účetním předpisem zákon o účetnictví (ZÚČ)

   

Povinnost dodržovat účetní předpisy je základní povinností účetních jednotek. Pro všechny účetní jednotky bez ohledu na charakter jejich činnosti je základním účetním předpisem zákon o účetnictví (ZÚČ); pro skupiny účetních jednotek podle charakteru jejich činnosti dále prováděcí předpisy (vyhlášky, české účetní standardy).

 

Zákon o účetnictví

ZÚČ, tj. zákon č. 563/1991 Sb., ve znění pozdějších předpisů, (úplné znění zákon č.65/2004 Sb.,doplněné novelou č.669/2004 Sb., č. 179/2005 Sb. a č.264/2006 Sb.), obsahuje vedle již uvedeného předmětu účetnictví další základní předpisy pro vedení účetnictví, týkající se zejména rozsahu vedení účetnictví, účetní závěrky, způsobů oceňování, inventarizace majetku a závazků, účetních záznamů a jejich úschovy a sankcí za porušení ustanovení zákona.

 

Poznámka:

Zákon č. 264/2006 Sb. zahrnuje i novelu zákona o účetnictví, která se týká mimo jiných i občanských sdružení. Také těmto vlastníkům bytových domů je umožněno změnou § 38a vést účetnictví v soustavě jednoduchého účetnictví , tzn. účtovat na podkladě vyhlášky č. 507/2002 Sb. a Opatření MF čj. 281, 283 /77 411/2000 (jednoduché účetnictví), a to do 31.12. 2007.

 

Pokuty za porušení povinnosti účetních jednotek stanovených zákonem (§ 37 ZÚČ) ukládá místně příslušný FÚ.

 

Vyhlášky

Podle ustanovení ZÚČ vydává Ministerstvo financí ČR k provedení konkrétních ustanovení zákona prováděcí vyhlášky. Na účetní jednotky z oblasti „bytového účetnictví", s výjimkou sdružení s právní subjektivitou, se vztahuje vyhláška č. 500/2002 Sb., ve znění vyhlášky č. 472/2003 Sb., s účinností od 1. 1. 2006 ve znění vyhlášky č.397/2005 Sb., pro účetní jednotky, které jsou podnikateli účtujícími v soustavě podvojného účetnictví (bytová družstva, společnosti s ručením omezeným, fyzické osoby, pokud se dobrovolně rozhodnou vést účetnictví).

 

Pro sdružení s právní subjektivitou je určena vyhláška č. 504/2002 Sb., pro účetní jednotky, u kterých hlavním předmětem činnosti není podnikání, ve znění vyhlášek č. 476/2003 Sb. a č. 548/2004 Sb., s účinností od 1. 1. 2006 ve znění vyhlášky č.400/2005 Sb.

 

Vyhlášky stanoví zejména:

  • rozsah a způsob sestavování účetní závěrky,
  • uspořádání, označování a obsahové vymezení položek aktiv a pasiv v účetní závěrce,
  • uspořádání a obsahové vymezení vysvětlujících a doplňujících informací v příloze účetní závěrky,
  • směrnou účtovou osnovu,
  • některé účetní metody a další účetní postupy, které nespadají do kompetence „bytového účetnictví" (tzn., že vzhledem k charakteru hlavní činnosti účetní jednotky nebudou používány).

 

Standardy

 

Vzhledem k tomu, že prováděcí vyhláška nemůže vyjádřit veškeré podrobnosti účetních postupů jednotlivých skupin účetních jednotek, vkládá ZÚČ do kompetence Ministerstva financí ČR tvorbu a vydávání Českých účetních standardů (ČÚS) za účelem docílení souladu při používání účetních metod účetními jednotkami. Obsahem těchto standardů je popis účetních metod nebo postupů účtování.

 

Standardy nejsou sice právním předpisem, představují pouze doporučené účetní postupy, které však nesmí být v rozporu s účetními předpisy a tudíž jejich použití účetními jednotkami představuje jednotný postup podle účetních předpisů, který není v rozporu s účetními předpisy.

 

Pro účetní jednotky, právnické osoby, které spadají do oblasti „bytového účetnictví" (s výjimkou sdružení s právní subjektivitou) a které účtují podle vyhlášky č. 500/2020 Sb., ve znění pozdějších předpisů, jsou vydány ČÚS č. 001 až 023.

 

Sdružení s právní subjektivitou, účtující podle vyhlášky č. 504/2002 Sb., postupuje podle ČÚS pro účetní jednotky, u kterých hlavním předmětem činnosti není podnikání, č. 401 až č. 414.

 

Z hlediska náplně své činnosti využijí tyto účetní jednotky jen ty standardy, které vyjadřují charakter jejich účetních případů.

 

ČÚS zveřejňuje Ministerstvo financí ČR ve Finančním zpravodaji. První účetní standardy pro účetní jednotky, které účtují podle výše uvedených vyhlášek, byly uveřejněny ve Finančním zpravodaji č. 11-12/1 ze dne 31.12.2003; nové znění ve Finančním zpravodaji č.12/3 2004.

 

Změny Českých účetních standardů pro účetní jednotky, které účtují podle vyhlášek č.500/2002 Sb., a č. 504/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů, jsou uveřejněny ve Finančním zpravodaji č. 12/2/2005.