Agrovenkov o.p.s.
Informační středisko pro rozvoj zemědělství a venkova Pardubického kraje

Strategie zajištění bezpečnosti potravin v České republice

11/01/07
smf

Vyhodnocení plnění Strategie zajištění bezpečnosti potravin v České republice Schválené usnesením vlády ČR č. 3 ze dne 3. ledna 2007 .Zdroj: MZe

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY

 

USNESENÍ

VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY
ze dne 3. ledna 2007 č. 3

k Vyhodnocení plnění Strategie zajištění bezpečnosti potravin v České republice
po přistoupení k Evropské unii za období leden 2005 – září 2006

 
Vláda

I. schvaluje 

Vyhodnocení plnění Strategie zajištění bezpečnosti potravin v České republice po přistoupení k Evropské unii, obsažené v části III materiálu č.j. 1931/06, za období leden 2005 – září 2006, s úpravou podle připomínky vlády a s tím, že bezpečnost potravin je jednou z priorit vlády;
 
 II. ukládá
1. ministryni zemědělství

a) zajistit praktickou realizaci bezpečnosti potravin v souladu se Strategií zajištění bezpečnosti potravin v České republice po přistoupení k Evropské unii,

b) zajistit naplňování úlohy meziresortní Koordinační skupiny bezpečnosti potravin,

c) zajistit plnění úkolů uvedených v příloze tohoto usnesení,


d) předložit vládě do 31. prosince 2008 ke schválení navazující strategický materiál na roky 2009 a 2010,
 

2. ministrům zdravotnictví, dopravy, průmyslu a obchodu, životního prostředí, vnitra a informatiky, obrany, financí a předsedkyni Státního úřadu pro jadernou bezpečnost spolupracovat s ministryní zemědělství při koordinaci v oblasti bezpečnosti potravin, zejména poskytovat potřebné informace a součinnost při plnění úkolů plynoucích ze Strategie zajištění bezpečnosti potravin v České republice po přistoupení k Evropské unii.

Provedou:
ministryně zemědělství,
ministři zdravotnictví,
dopravy,
průmyslu o obchodu,
životního prostředí,
vnitra a informatiky,
obrany,
financí,
a předsedkyně Státního úřadu pro jadernou bezpečnost

Text „Vyhodnocení plnění Strategie zajištění bezpečnosti potravin v České republice po přistoupení k Evropské unii za období leden 2005 – září 2006“ naleznete Z D E

 
Předseda vlády
Ing. Mirek Topolánek v. r.