Agrovenkov o.p.s.
Informační středisko pro rozvoj zemědělství a venkova Pardubického kraje

Rodná čísla v pracovních smlouvách

31/01/07

Rodná čísla v pracovních smlouvách

Rodná čísla v pracovních smlouvách

 

Článek z 20. 12. 2006, Právo

Firmy musí kvůli rodným číslům upravit milióny pracovních smluv

Personalistům ve firmách přibyla práce, která je přivádí k zoufalství. Zákon jim totiž uložil, aby na všech pracovních smlouvách se zaměstnanci buď odstranili rodná čísla, anebo si od pracovníka vyžádali souhlas, že zde může být rodné číslo ponecháno.

20.12. 2006 07:02

ČESKÁ REPUBLIKA – To je obrovský problém. V Česku jsou totiž milióny pracovních smluv, na nichž jsou rodná čísla uvedena. Byla totiž v minulosti součástí v podstatě každé smlouvy se zaměstnancem. V nově uzavíraných smlouvách už rodná čísla být nemohou, pokud k tomu nedá pracovník výslovný písemný souhlas.

Povinnost odstranit ze smluv rodná čísla nebo si vyžádat písemný souhlas zaměstnance s jejich ponecháním zavedla loni novela zákona o evidenci obyvatel a rodných číslech. Firmy měly tuto povinnost splnit do konce loňského roku s tím, že pokud to z nějakého důvodu neudělaly, musí to napravit dodatečně. Za nesplnění této povinnosti jim hrozí pokuta až deset miliónů korun.

"Jsem z toho na mrtvici. Než bych získala souhlas od všech pracovníků, tak to radši rodná čísla postupně po chvilkách zamazávám. Všechno zdaleka ještě nemám v pořádku. Bojím se, že kdyby přišla kontrola, tak dostaneme pokutu," řekla Právu personalistka, která si nepřála být jmenována.

Personalisté: je to šikana

Podle Úřadu na ochranu osobních údajů (ÚOOÚ) je ale zmíněné ustanovení zákona na místě. "Není důvod, aby na pracovních smlouvách bylo uvedeno rodné číslo. K identifikaci pracovníka stačí datum jeho narození," sdělil Právu JUDr. Roman Recman z tohoto úřadu.

Současně upozornil, že zákon sledoval mnohem širší cíl. "Jde hlavně o to, aby firmy nepoužívaly počítačové programy, které registrují lidi podle rodných čísel, a aby se rodná čísla nedostala nelegálně mimo podnik a nebyla zneužita," zdůraznil Recman. Personalisté ale trvají na tom, že vymazání rodného čísla ze smluv je zbytečná šikana. Upozorňují, že nehrozí zneužití tohoto osobního údaje pracovníka. A to proto, že do pracovních smluv nahlíží jen omezený okruh osob: zaměstnavatel, dotyčný pracovník, kontrolní orgány a odbory.

Namítají i to, že zaměstnavatel se bez rodného čísla zaměstnance stejně neobejde a musí ho jiným způsobem od pracovníka získat. Bez něho by totiž firma nemohla svému pracovníkovi poskytnout slevy na dani, přihlásit ho ke zdravotnímu a sociálnímu pojištění, nahlásit jakékoli změny u pojištěného pracovníka a naopak ho od pojištění odhlásit, vystavit evidenční list důchodového pojištění apod.

Personalisté přitom vidí, že jinde se rodné číslo stále běžně používá. Například lékař ho uvádí na každé pracovní neschopence. Je i na výpisu z katastru nemovitostí či obchodního rejstříku. Rodné číslo vyžadují i splátkové firmy a banky na potvrzení zaměstnavatele o příjmu žadatele o úvěr. Komerční banka žádá rodné číslo na formuláři pro výběr hotovosti z účtu.

"Je to hrozné, byrokracie přibývá jako na běžícím pásu a nikdo nemyslí na důsledky,. Stále se na nás valí nové a nové povinnosti a poslancům je to úplně jedno," řekl Právu náš zdroj.

Mizí zatím pomalu

I přes hrozbu vysokých sankcí a dávno prošlý zákonný termín postupuje vymazávání rodných čísel z pracovních smluv hlemýždím tempem. "Řada zaměstnavatelů zatím vůbec netuší, že rodná čísla ze starých smluv musí buď vymazat, nebo požádat pracovníka o dodatečný souhlas s jeho ponecháním, " soudí JUDr. Ladislav Jouza z ministerstva práce a sociálních věcí.

Řada personalistů má i obavu, zda vymazání rodného čísla nelze kvalifikovat jako neoprávněný zásah do smlouvy. Jouza ale tyto obavy vyvrací. "Vymazání rodného čísla není změnou pracovní smlouvy, a tudíž zaměstnavatel to může udělat jednostranně," zdůraznil.

Jinou věcí je, že Úřad na ochranu osobních údajů zatím žádnou firmu za toto provinění nepostihl. "Z vlastní iniciativy jsme v této věci sami kontroly nedělali a ani se k nám nedostala žádná stížnost na neoprávněné použití rodného čísla v pracovní smlouvě," sdělilo Právu tiskové oddělení tohoto úřadu.

Vladimír Čechlovský, Právo

 

Tisková zpráva

28. prosince 2006

Úřad pro ochranu osobních údajů považuje za nutné reagovat na článek uveřejněný 20. 12. 2006 v Právu "Firmy musí kvůli rodným číslům upravit milióny pracovních smluv (autor Vl. Čechlovský).

V souladu s dikcí zákona o ochraně osobních údajů Úřad neshledává, že uvedení rodného čísla na pracovních smlouvách znamená automaticky porušení zákona o ochraně osobních údajů: Při podpisu pracovní smlouvy vždy jde o právní akt stvrzující vztah mezi dvěma stranami; zaměstnanec podpisem projevuje konkludentní souhlas s použitými osobními údaji, pokud je o jejich dalším zpracování informován. Výslovný souhlas je zákonem vyžadován pouze v případě citlivých údajů. Pro identifikaci osoby je ovšem považováno za dostačující uvedení data narození příslušné osoby. Podrobný rozbor viz na www.uoou.cz/Názory Úřadu/Na aktuální téma

 

PhDr. Hana Štěpánková
vedoucí samostatného oddělení tiskového,
tisková mluvčí
Úřad pro ochranu osobních údajů
Pplk.Sochora 27
170 00 Praha 7
tel.: 234 665 286
fax: 234 665 505
e-mail: hana.stepankova@uoou.cz

Na aktuální téma

Úřad pro ochranu osobních údajů komentuje vyjádření autora článku "Firmy musí kvůli rodným číslům upravit milióny pracovních smluv" v deníku Právo 20. 12. 2006

Z publikovaného sdělení zaměstnance Úřadu pro ochranu osobních údajů JUDr. Romana Recmana vyplývá požadavek ukládaný zákonem č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel a rodných číslech a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, který jasně stanoví, kdo a za jakých podmínek může rodné číslo používat.

Otázku, zda existují podmínky, aby rodná čísla byla v pracovních smlouvách uváděna, když k identifikaci pracovníka stačí jeho datum narození, není nezbytné řešit pomocí výslovného písemného souhlasu pracovníka, jak se v článku uvádí, ale spíše pomocí informační povinnosti zaměstnavatele, aby při podpisu smlouvy byl zaměstnanec informován o tom, k jakému účelu bude každý jeho osobní údaj dále zaměstnavatelem zpracováván, což není dosud obvyklou praxí zaměstnavatelů, a tím často dochází k rozporu s platnou právní úpravou.

Publikované vyjádření zaměstnance Úřadu pro ochranu osobních údajů je v uvedeném článku autorem nesprávně spojováno s povinností zaměstnavatelů odstranit rodná čísla z již uzavřených pracovních smluv.

K této skutečnosti Úřad pro ochranu osobních údajů sděluje, že uzavření pracovní smlouvy je dvoustranným právním aktem a obě strany musí s obsahem pracovní smlouvy souhlasit. Sdělení zaměstnance Úřadu nehovoří o povinnosti odstranit rodná čísla z pracovních smluv. Pouze upozorňuje na současnou právní úpravu rodného čísla, která jasně stanoví, kdo a za jakých podmínek může rodné číslo používat. Touto právní úpravou je výše uvedený zákon č. 133/2000 Sb.