Agrovenkov o.p.s.
Informační středisko pro rozvoj zemědělství a venkova Pardubického kraje

Přehled změn v zákoně o účetnictví

18/01/07

Přehled změn v zákoně o účetnictví

Přehled změn v zákoně o účetnictví  
Ing. Pavel Běhounek
1. ledna 2007 nabývá účinnosti novela zákona o účetnictví, která byla přijata v souvislosti s novým zákoníkem práce.

 

Novela provedená zákonem

Stručný popis

Účinnost

Účetní předpisy aktuálně

č. 179/2005 Sb., , kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o zrušení Fondu národního majetku České republiky

 

Nevýznamná novelizace v souvislosti se zrušením FNM s účinností od 1. 1. 2006, z ustanovení § 4 odst. 8 písm. k) a § 18 odst. 1 písm. b) byla vypuštěna úprava pro FNM.

1. 1. 2006

Vyšlo v Účetních předpisech aktuálně 2006

č. 57/2006 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti se sjednocením dohledu nad finančním trhem

Okrajová novelizace (náhrada slov „Komise pro cenné papíry“ slovy „Česká národní banka“ v § 21a odst. 4).

1. 4. 2006

Vyšlo v Účetních předpisech aktuálně 2006

č. 81/2006 Sb., kterým se mění zákon o informačních systémech veřejné správy

Pro účetní jednotky s povinným auditem byla zavedena sporná povinnost zveřejnit účetní závěrku také v Obchodním věstníku – § 21a odst. 4. Spornost plyne především z toho, že  podle uvedeného ustanovení nadále platí, že:

povinnost zveřejnění uvedených účetních záznamů podle tohoto zákona účetní jednotka splnila okamžikem jejich předání rejstříkovému soudu.

Nezveřejnění účetní závěrky v OV tedy stejně není porušením ZoÚč, to je jen ta hlavní právní nesmyslnost nové úpravy.

15. 3. 2006

Vyšlo v Účetních předpisech aktuálně 2006

č. 230/2006 Sb., kterým se mění zákon č. 89/1995 Sb., o státní statistické službě,ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony

Zákon č. 230/2006 Sb. významným způsobem novelizoval zákon o správě daní a poplatků, v ZoÚ bylo novelizováno ustanovení § 37 odst. 7 řešící vybrání a vymáhání pokut právě podle ZSDP. Původní znění:

Pokuty vybírá a vymáhá místně příslušný finanční úřad, který postupuje podle zvláštního právního předpisu (odkaz 34) na zákon o správě daní a poplatků)

bylo nahrazeno zněním:

Při vybírání a vymáhání pokut se postupuje podle zvláštního právního předpisu (odkaz 34) na zákon o správě daní a poplatků).

1. 6. 2006

Vyšlo v Účetních předpisech aktuálně 2006

č. 264/2006 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákoníku práce

V rámci balíku změn přijatých v souvislosti s novým zákoníkem práce došlo k dalšímu prodloužení jednoduchého účetnictví do 31. 12. 2007 dle § 38a pro občanská sdružení, jejich organizační jednotky, které mají právní subjektivitu, církve a náboženské společnosti nebo církevní instituce, které jsou církevní právnickou osobou, a honební společenstva. Případné odložení účinnosti nového zákoníku práce by mohlo u tohoto prodloužení, které s pracovněprávní úpravou nijak nesouvisí, přinést komplikace.

1. 1. 2007

Vyjde v Účetních předpisech aktuálně 2007

Celý rok 2007 bez starosti? Ano – předplaťte si Účetní předpisy aktuálně. Získáte tištěné právní předpisy po celý rok.