Agrovenkov o.p.s.
Informační středisko pro rozvoj zemědělství a venkova Pardubického kraje

Pojistné na sociální zabezpečení od 1.ledna 2007

05/01/07

Pojistné na sociální zabezpečení od 1.ledna 2007

Pojistné na sociální zabezpečení od 1. ledna 2007  
2.1.2007, Zdroj: ČSSZ
Některé příjmy nebudou od 1. ledna 2007 zahrnovány do vyměřovacího základu zaměstnance. Jaké?

Od 1. ledna 2007 bude vyměřovacím základem zaměstnance (tedy částkou rozhodnou pro výpočet důchodu) úhrn příjmů, které jsou předmětem daně z příjmů fyzických osob a zaměstnavatel je zaměstnanci zúčtoval v souvislosti se zaměstnáním, které zakládá účast na nemocenském pojištění. Vyplývá to ze zákona č. 264/2006 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s novým zákoníkem práce.

Do vyměřovacího základu zaměstnance se nebude zahrnovat:

  • náhrada škody podle zákoníku práce,
  • odstupné a další odstupné, odchodné a odbytné poskytovaná na základě zvláštních právních předpisů (např. zákoník práce),
  • věrnostní přídavek horníků poskytovaný podle zákona č. 62/1983 Sb.,
  • odměny vyplácené podle zákona o vynálezech a zlepšovacích návrzích (zákon č. 527/1990 Sb., ve znění pozdějších předpisů), pokud vytvoření a uplatnění vynálezu nebo zlepšovacího návrhu nemělo souvislost s výkonem zaměstnání,
  • jednorázová sociální výpomoc poskytnutá zaměstnanci k překlenutí jeho mimořádně obtížných poměrů vzniklých v důsledku živelní pohromy, požáru, ekologické nebo průmyslové havárie nebo jiné mimořádně závažné události,
  • plnění poskytnutá po skončení zaměstnání, jde-li o plnění poskytnutá k životnímu jubileu nebo jinému výročí nebo k ocenění zásluh, a důvod pro poskytnutí těchto plnění nastal po skončení zaměstnání.

Takto stanovený vyměřovací základ se poprvé použije pro odvod pojistného na sociální zabezpečení za leden 2007.