Agrovenkov o.p.s.
Informační středisko pro rozvoj zemědělství a venkova Pardubického kraje

Plnění povinného podílu osob se zdravotním postižením za rok 2006

31/01/07

Plnění povinného podílu osob se zdravotním postižením za rok 2006

Plnění povinného podílu osob se zdravotním postižením za rok 2006  
9.1.2007, Zdroj: Verlag Dashöfer
Jedním ze způsobů, jak může zaměstnavatel splnit povinnost svoje povinnosti vůči osobám se zdravotním postižením, je odvod do státního rozpočtu.

 

Paragraf 81 zákona o zaměstnanosti ukládá každému zaměstnavateli, pokud zaměstnává více  než  25 zaměstnanců v průměrném přepočteném počtu zaměstnanců, povinnost zaměstnávat občany se zdravotním postižením ve výši povinného podílu stanoveného zákonem o zaměstnanosti. Povinnost zaměstnávat občany se zdravotním postižením plní:

1. zaměstnáváním těchto občanů v pracovním poměru ve výši 4 % z celkového průměrného přepočteného počtu zaměstnanců, nebo  

2. odebíráním výrobků od zaměstnavatelů, kteří zaměstnávali ve sledovaném roce více jak 50 % zaměstnanců se zdravotním postižením, nebo odebíráním výrobků chráněných dílen provozovaných občanskými sdruženími, státem registrovanou církví nebo náboženskou společností nebo církevní právnickou osobou nebo obecně prospěšnou společností nebo zadáváním zakázek těmto subjektům nebo odebíráním výrobků a služeb od osob se zdravotním postižením, které jsou osobami samostatně výdělečně činnými a nezaměstnávají žádné zaměstnance, nebo zadáváním zakázek těmto osobám (seznam těchto zaměstnavatelů, kteří splňují podmínku, je uveden na internetové adrese MPSV ČR nebo na http://www.nahradniplneni.cz/), nebo

3. odvodem do státního rozpočtu, nebo kombinací uvedených možností (výše tohoto odvodu činí ročně za každého občana se zdravotním postižením, o kterého zaměstnavatel nesplnil povinný podíl 2,5 násobek průměrné měsíční mzdy v národním hospodářství vyhlašované MPSV ČR za I. až III. čtvrtletí roku, v němž nebyl povinný podíl naplněn).

Průměrná mzda za I . – III. čtvrtletí roku 2006 činila 19 635 Kč, 2,5násobek je 49 088 Kč, které zaplatí zaměstnavatel za jednoho zaměstnance při neplnění povinného podílu nezaměstnávání osob se zdravotním postižením.

Výši odvodu si zaměstnavatel vypočte sám, a to do 15. 2. kalendářního roku následujícího po roce, za který je plnění sledováno, za který povinnost vznikla. To je za rok 2006 do 15. února 2007.

Do 15. února zaměstnavatel písemně oznámí (na formuláři, který je k disposici na Internetu nebo na úřadech práce) a doloží příslušnému úřadu práce (podle sídla zaměstnavatele) a způsoby plnění. Nesplnění této povinnosti bude považováno za porušení zákona o zaměstnanosti a zaměstnavateli může úřad práce za toto uložit pokutu.