Agrovenkov o.p.s.
Informační středisko pro rozvoj zemědělství a venkova Pardubického kraje

Plat nebo náhradní volno za práci přesčas od 1.1.2007

16/01/07

Plat nebo náhradní volno za práci přesčas od 1.1.2007

Plat nebo náhradní volno za práci přesčas od 1. 1. 2007  
Ing. Libuše Procházková
Jaké změny přináší nový zákoník práce v platové oblasti? Více zde…

§ 127 – Plat nebo náhradní volno za práci přesčas

Komentář

Zaměstnanci včetně vedoucího zaměstnance, který z rozhodnutí zaměstnavatele vykonává práci přesčas, náleží za každou hodinu této práce plat. Plat za hodinu práce přesčas se skládá z těch složek platu, které připadají na hodinu práce vykonávané v rámci jeho stanovené týdenní pracovní doby. Jde tedy o poměrnou část platového tarifu a přiznaného osobního a zvláštního příplatku vztaženou k jedné hodině práce bez práce přesčas v příslušném kalendářním měsíci. K tomuto platu se zaměstnanci poskytne příplatek diferencovaný podle toho, zda je práce přesčas konána v běžný pracovní den nebo v den nepřetržitého odpočinku v týdnu.

Náhradní volno

Poskytnutí platu za práci přesčas (včetně příplatku) lze nahradit po dohodě se zaměstnancem poskytnutím náhradního volna. Počet hodin náhradního volna poskytnutého místo platu za práci přesčas nesmí přesáhnout počet zaměstnancem vykonaných hodin práce přesčas. Zákon umožňuje poskytnout náhradní volno místo platu za práci přesčas jen za část hodin práce přesčas a za zbývající hodiny poskytnou zaměstnanci poměrnou část platu za práci přesčas. Aby nedocházelo k poškození zaměstnance, který si místo platu za práci přesčas vybere náhradní volno, nekrátí se mu za dobu čerpání tohoto volna měsíční plat. Zákon stanoví zaměstnavateli povinnost poskytnout zaměstnanci náhradní volno za práci přesčas nejpozději do konce třetího měsíce následujícího po měsíci v němž konal práci přesčas. Tuto dobu lze prodloužit jen po dohodě se zaměstnancem. Pokud k dohodě nedojde, je zaměstnavatel povinen poskytnout po uvedené době zaměstnanci plat za práci přesčas včetně příplatku. Poskytování příplatku v souběhu s ostatními příplatky, na které zaměstnanci rovněž vznikl nárok, zákon nevylučuje.

Rozdíly ve srovnání s původní úpravou

Zákon již nestanoví zvláštní úpravu pro poskytování platu za práci přesčas u zaměstnanců, kteří pobírají příplatek za vedení. Při poskytování platu za práci přesčas se u nich postupuje stejně, jako u ostatních zaměstnanců.

Podle dřívější právní úpravy (§ 6 nařízení vlády č. 108/1994 Sb., kterým se provádí zákoník práce) začínal den pracovního klidu u zaměstnavatelů s nočními směnami hodinou odpovídající nástupu směny, která v pracovním týdnu nastupuje podle rozvrhu směn jako první. Toto ustanovení poněkud komplikovalo poskytování platu za práci přesčas konanou ve dnech pracovního klidu. Nová úprava (§ 91 odst. 5) umožňuje zaměstnavateli, u kterého zaměstnanec koná práci v nočních směnách, aby pro účely stanovení platu rozhodl o tom, jak bude posuzovat začátek dne pracovního klidu. Zda podle hodiny nástupu první směny v týdnu nebo podle začátku příslušného kalendářního dne.

Upozornění na možné chyby

Den nepřetržitého odpočinku v týdnu, ve kterém zaměstnanci náleží zvýšená sazba příplatku za práci přesčas, nelze zaměňovat s dnem pracovního klidu. Zvýšená sazba příplatku se tedy poskytne nejen zaměstnanci, který práci koná v sobotu a v neděli, protože jsou tyto dny dnem jeho nepřetržitého odpočinku v týdnu, ale i zaměstnanci, kterému jsou dny nepřetržitého odpočinku v týdnu stanoveny na jiné dny v týdnu.

Článek je vybrán z příručky, díky jejíž struktuře se nejen brzy zorientujete v číslování paragrafů nové právní úpravy, ale také rychle najdete požadovanou informaci v textu – Nový zákoník práce v praxi.

Úplné znění

§ 127

Plat nebo náhradní volno za práci přesčas

1.      Za hodinu práce přesčas přísluší zaměstnanci část platového tarifu, osobního a zvláštního příplatku připadající na 1 hodinu práce bez práce přesčas v kalendářním měsíci, ve kterém práci přesčas koná, a příplatek ve výši 25 % průměrného hodinového výdělku, a jde-li o dny nepřetržitého odpočinku v týdnu, příplatek ve výši 50 % průměrného hodinového výdělku, pokud se zaměstnavatel se zaměstnancem nedohodli na poskytnutí náhradního volna místo platu za práci přesčas. Za dobu čerpání náhradního volna se plat nekrátí.

2.      Neposkytne-li zaměstnavatel zaměstnanci náhradní volno v době 3 po sobě jdoucích kalendářních měsíců po výkonu práce přesčas nebo v jinak dohodnuté době, přísluší zaměstnanci část platového tarifu, osobního a zvláštního příplatku a příplatek podle odstavce 1.

Ustanovení související

–         Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce

§         § 78 odst. 1 písm. i) – definice práce přesčas

§         § 91 odst. 1 a 5 – dny pracovního klidu

Informační bulletin k novému zákoníku práce ke stažení zdarma.