Agrovenkov o.p.s.
Informační středisko pro rozvoj zemědělství a venkova Pardubického kraje

Nabídka služeb poradce

18/01/07
smf

Poradenství v zemědělství je služba pro užitek klienta, který hledá radu u poradce; ten prostřednictvím věcných návrhů zpracovává a osvětluje klientovi možnosti řešení problémů vyplývají cí důsledky z platných legislativních předpisů. ing. Zdeněk Vymětal, privátní poradce v registru MZe

 
Výstupem z poradenské činnosti je audit (zpráva, písemný dokument) zemědělskému podniků. Ten ukazuje, jak farmy zabezpečují plnění požadavků evropských nařízení a směrnic  (stanovených NR 1782/2004) týkajících se ochrany životního prostředí. V současné době  tedy jde o přípravu na cross compliance, kdy plné dodržování zákonných požadavků z těchto směrnic bude podmínkou pro vyplácení dotací. Výsledek auditu má podobu formuláře, z něhož je jasné, jak daný podnik vyhovuje agroenvironmentálním předpisům, kde jejich podmínky neplní a jaké je doporučené řešení. Na tyto oblasti se dále pak může zaměřit další sjednaná privátní poradenská služba, která již však prozatím není podporovaná státem.
 
Pozor ve hře mohou být dotace
Močůvka vytékající do potoka, chlévy s nedokonalou technologií, chybějící plány „havarijní plány“, plány ZSZP v ochraně ovzduší pro snížení emisí amoniaku, chybějící těsnostní zkoušky nádrží a jímek na statková hnojiva a další závady mohly kontrolní orgány postihnut již v r. 2006. Zatím šlo pouze o pokutu v řádu několika stovek nejvýše tisíců korun, od roku 2009 mohou nesrovnalosti se zásadami správného hospodaření(cross compliance) vyústit až v možnosti odebrání dotací (SZIF). Kontroloři budou svá zjištění předávat platební agentuře, tedy Státnímu zemědělskému intervenčnímu fondu. Na farmě se mohou objevit i jeho pracovníci a také lidé z Evropské unie. Je tedy v zájmu každého zemědělce, aby měl svůj podnik v pořádku. Na riziková místa ho může upozornit právě poradenská činnost. 
Kde získat ?? certifikát (protokol) o zkoušce vodotěsnosti jímek a nádrží pro skladování statkových hnojiv (kejdy, močůvky, hnojůvky-NL vodám) dle ČSN 75 0905, posouzení zhodnocení zemědělského podniku z hlediska dodržování právních předpisů „Nitrátová směrnice“ vycházejících ze směrnic EU v oblasti ochrany vod, Havarijní plány pro nakládání s NL a ZSZP v ochraně ovzduší (amoniak ze středních a velkých zdrojů) dle nového novelizovaného NV 615/2006 Sb. s platností od 1.1.2007 s účinností neprodleně a tak se vyhnout případným zbytečným sankcím a odebrání státní dotace.
Důležité upozornění ! !
Ve sbírce zákonů ČR pod č. 450/2005 Sb., ze dne 4 listopadu 2005 byla vydána nová vyhláška MŽP ČR, která upravuje nakládání se závadnými látkami-zvlášť nebezpečnými a nebezpečnými látkami. Statková hnojiva jsou dle nového výkladu MŽP Praha z 11/2006,  zařazeny mezi nebezpečné závadné látky.  Bude to mít určitě velký dopad na zemědělce:
§         povinnost dělat zkoušky těsnosti nádrží a jímek, potrubí na dopravu hnojiv, statkových hnojiv, siláží apod. …. 
§         tyto provádět dle § 39 zákona o vodách, nejméně 1 x za 5 let u nádrží a jímek jak zemních tak nadzemních…
V případě, že s těmito látkami nakládá ve větším rozsahu nebo při zvýšeném nebezpečí pro povrchové nebo podzemní vody, má podle § 39 odst. 2 písm. a), vod. zákona uživatel povinnost vypracování písemného dokumentu „Havarijní plán“ včetně náležitostí plánu pro případ havárie, způsob a rozsah hlášení, zneškodňování a odstraňování jejich škodlivých následků. Tato vyhláška je v účinnosti od 1. května 2006.
 
Novela NV č. 615/2006 Sb.   !!!
Na konci minulého roku vyšlo dlouho ohlašované NV č. 615/2006 Sb., které ruší NV č. 353/2002 Sb. Pro zemědělce je aktuální příloha č. 2, která řeší problematiku zemědělských provozů a zejména zavedení povinného písemného dokumentu zásad správné zemědělské praxe (dále jen ZSZP) v ochraně ovzduší včetně provozního řádu zařízení – zdroje. Toto NV nabývá účinnosti dnem 1. 1. 2007.
Zásadní změny proti původnímu NV:  – jiný způsob kategorizace zdrojů, – plány zavedení zásad správné zemědělské praxe (ZSZP), – zpracovává povinně každý střední a velký zdroj zemědělské farmy, – zemědělské zdroje nemají povinnost měření emisí
Nabídka
Tyto výše uvedené povinnosti jako služby (podporované i nepodporované státem) mohu zemědělským podnikům poskytnout v oboru životního prostředí, vodní hospodářství a ochrana ovzduší (zpracování ZSZP pro snížení amoniaku ze středních a velkých zdrojů znečišťování dle NV č. 615/2006 Sb., včetně provedení a zpracování protokolu těsnostních zkoušek nádrží a jímek na statková hnojiva.
                                                                                                                             Ing. Zdeněk Vymětal
privátní poradce
 pro obor vodní hospodářství pod certifikačním číslem: 030/2006.
(: +420 602 85 95 88
e-mail: vymetal@seznam.cz