Agrovenkov o.p.s.
Informační středisko pro rozvoj zemědělství a venkova Pardubického kraje

Integrovaný registr znečištění (IRZ)

24/01/07

Registr, do kterého se shromažďují informace o znečišťujících látkách dle zákona  435/2006Sb.

 vV příloze 1. – jsou uvedeny kategorie průmyslových činností. Zemědělců se zejména týká bod 6.6., podle kterého je povinnost se nahlásit do IRZ – pro chovatele prasat od počtu cca 750 prasnic nebo 2.000 prasat ve výkrmu (položky se vzájemně sčítají). V případě drůbeže je limit pro povinné přihlášení na úrovni 40.000 kusů (jedná se o ale velikost zřízené kapacity ustajovacích míst dle kolaudačního rozhodnutí ke stavbě. Tedy nikoli podle aktuálního počtu kusů drůbeže!) Eventuelně také body 6.4., 6.5. – jatka, kafilerie,potravinářské provozy….

Blíží se termín, do kterého je nutné se přihlásit do registru vedeného ministerstvem životního prostředí (tzv. centrální ohlašovna). Termín je konkrétně do 15. února 2007.

Z registrovaných látek v IRZ se zemědělců týká nejvíce amoniak, oxid uhličitý, metan a polétavý prach, přičemž příloha č.4 vládního nařízení č. 368/2003Sb. přímo definuje údaje, které budou vyžadovány k registraci do IRZ. 

Dále přikládám vyhlášku č. 572/2004Sb. o evidenci IRZ (náležitosti evidenčních listů ohlašovaných znečišťujících látek, které musí být povinně vedeny, i v případě, že v podniku ještě nedochází k překročení povoleného prahu).

Důležitých informací je zde celá řada, nelze zde vše v krátkosti popsat, proto doporučuji navštívit www.irz.cz nebo www.centralniohlasovna.cz  – zde je kompletně popsána problematika.

Připojuji také dva základní formuláře – evidenční list látky a evidence využití kalů v zemědělství.

Obecně však jde o větší zemědělské podniky.

NAŘÍZENÍ VLÁDY
ze dne 1. října 2003
o integrovaném registru znečišťování
Změna: 304/2005 Sb.
 
 Vláda nařizuje podle § 47 odst. 1 a 2 zákona č. 76/2002 Sb. , o integrované prevenci a omezování znečištění, o integrovaném registru znečišťování a o změně některých zákonů (zákon o integrované prevenci), (dále jen "zákon") k provedení § 22 odst. 1 až 3 a § 24 odst. 2 zákona :
§ 1
Seznam ohlašovaných látek a ohlašovací prahy
 (1) V přílohách č. 1 a 2 k tomuto nařízení se stanoví seznam látek, jejichž emise a přenosy je uživatel registrované látky povinen zjišťovat, vyhodnocovat a Ministerstvu životního prostředí ohlašovat (dále jen "ohlašovaná látka"), pokud jejich množství v emisích anebo přenosech ze souboru souvisejících technických nebo technologických jednotek nacházejících se v jednom provozu (dále jen "provozovna") je za jeden kalendářní rok shodné nebo vyšší s množstvím stanoveným v tomto nařízení (dále jen "ohlašovací práh").
 
 (2) Ohlašovací práh pro emise do ovzduší je ohlašovací práh látky vypouštěné do ovzduší, která je současně znečišťující látkou. 1)
 
 (3) Ohlašovací práh pro emise do vody je ohlašovací práh látky vypouštěné do povrchových nebo podzemních vod, která je současně závadnou látkou, 2) nebo je obsažena v odpadních vodách 3) vypouštěných do kanalizace, která není zakončena čistírnou odpadních vod.
 
 (4) Ohlašovací práh pro emise do půdy je ohlašovací práh látky vypouštěné do půdy nebo na půdu, která je současně škodlivou látkou. 4)
 
 (5) Ohlašovací práh látky obsažené v odpadech 5) nebo v odpadních vodách vypouštěných do kanalizace zakončené čistírnou odpadních vod umístěnou mimo provozovnu je ohlašovacím prahem látky mimo provozovnu.
 
§ 2
Způsob zjišťování a vyhodnocování ohlašovaných látek
 (1) Uživatel registrované látky je povinen zjistit, zda je v provozovně zpracovávána nebo produkována ohlašovaná látka, jejíž množství v emisích anebo přenosech je vyšší nebo shodné s ohlašovacím prahem.
 
 (2) Nastane-li skutečnost podle odstavce 1, uživatel registrované látky zjišťuje a vyhodnocuje všechny emise a přenosy ohlašovaných látek, jejichž množství překračuje ohlašovací práh, pro každou technickou a technologickou jednotku samostatně.
 
 (3) Uživatel registrované látky zvlášť zjišťuje a vyhodnocuje emise a přenosy ohlašovaných látek při haváriích. 6)
 
 (4) Uživatel registrované látky zjišťuje a vyhodnocuje množství ohlašované látky
 
a) způsobem a podle metody stanovené v integrovaném povolení,
 
b) nejedná-li se o zařízení podle § 2 písm. a) zákona , nebo neobsahuje-li integrované povolení konkrétní způsob a metodu zjišťování a vyhodnocování, způsobem podle příslušných právních předpisů 7) a
 
c) nejde-li o případy podle písmene a) nebo b), způsobem podle přílohy č. 3 k tomuto nařízení.
 
§ 3
Způsob a forma ohlašování údajů do integrovaného registru znečišťování
 (1) Údaje požadované pro ohlašování do integrovaného registru znečišťování jsou stanoveny v příloze č. 4 k tomuto nařízení. V ohlášení, které se týká zařízení stanoveného v příloze č. 1 k zákonu, se uvádějí také kódy NOSE-P, které jsou uvedeny v příloze č. 5 k tomuto nařízení.
 
 (2) Uživatel registrované látky ohlašuje požadované údaje v elektronické podobě Ministerstvu životního prostředí pomocí automatizovaného ohlašovacího procesu veřejně přístupného dálkovým přístupem na elektronické adrese, kterou zveřejní Ministerstvo životního prostředí ve Věstníku Ministerstva životního prostředí.
 
 (3) Z ohlášení v elektronické podobě se vytvoří vytištěním listinná podoba ohlášení, kterou je uživatel povinen zaslat Ministerstvu životního prostředí. Listinná podoba ohlášení musí být opatřena podpisem fyzické osoby, která je uživatelem registrované látky, nebo podpisem osoby, která je statutárním orgánem právnické osoby nebo jeho členem, je-li uživatelem registrované látky právnická osoba. Ohlášení v listinné podobě musí být svázáno do jediného svazku.
 
§ 4
Opatření k zajištění jednoty informačního systému v oblasti životního prostředí
 Uživatel registrované látky ohlašuje prostřednictvím automatizovaného ohlašovacího procesu veřejně přístupného dálkovým přístupem na elektronické adrese podle § 3 odst. 2 i další údaje z evidence v oblasti životního prostředí, které je jinak povinen ohlašovat podle zvláštních právních předpisů. 7)
 
§ 5
Účinnost
 Toto nařízení nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2004.
Předseda vlády:
PhDr. Špidla v. r.
Ministr životního prostředí:
RNDr. Ambrozek v. r.
Ministr zemědělství:
Ing. Palas v. r.
Příl.1
Seznam ohlašovaných látek s ohlašovacími prahy pro účely ohlašování do integrovaného registru znečišťování za rok 2004 a roky následující. Poslední ohlášení podle této přílohy bude za rok, ve kterém vstoupí v platnost a stane se pro Českou republiku závazným Protokol o registrech úniků a přenosů znečišťujících látek.
 
——————————————————————————————————————
    č.        číslo   CAS              ohlašovaná   látka                  ohlašovací   práh   pro   emise            ohlašovací   práh
                                                                                                   mimo   provozovnu
                                                                                                      (kg/rok)
                                                            —————————————
                                                            do   ovzduší        do   vody        do   půdy
                                                            (kg/rok)         (kg/rok)       (kg/rok)
——————————————————————————————————————
     1         74-82-8       methan   (CH 4 )                               100   000               –             –                  –
    2        630-08-0       oxid   uhelnatý   (CO)                         500   000               –             –                  –
    3        124-38-9       oxid   uhličitý   (CO 2 )                    100   000   000               –             –                  –
    4                     fluorované   uhlovodíky   (HFC)                    100               –             –                  –
    5       10024-97-2      oxid   dusný   (N 2 O)                            10   000               –             –                  –
    6        7664-41-7      amoniak   (NH 3 )                               10   000               –             –                  –
    7                     nemethanové   těkavé   organické               100   000               –             –                  –
                        sloučeniny   (NMVOC)
    8                     oxidy   dusíku   (NO x /NO 2 )                     100   000               –             –                  –
    9                     perfluorouhlovodíky   (PFC)                      100               –             –                  –
   10        2551-62-4      fluorid   sírový   (SF 6 )                            50               –             –                  –
   11                     oxidy   síry   (SO x /SO 2 )                       150   000               –             –                  –
   12                     celkový   dusík                                    –          50   000        50   000             50   000
   13                     celkový   fosfor                                   –           5   000         5   000              5   000
   14        7440-38-2      arsen   a   sloučeniny   (jako   As)                    20               5             5                  5
   15        7440-43-9      kadmium   a   sloučeniny   (jako   Cd)                  10               5             5                  5
   16        7440-47-3      chrom   a   sloučeniny   (jako   Cr)                   100              50            50                200
   17        7440-50-8      měď   a   sloučeniny   (jako   Cu)                     100              50            50                500
   18        7439-97-6      rtuť   a   sloučeniny   (jako   Hg)                     10               1             1                  5
   19        7440-02-0      nikl   a   sloučeniny   (jako   Ni)                     50              20            20                500
   20        7439-92-1      olovo   a   sloučeniny   (jako   Pb)                   200              20            20                 50
   21        7440-66-6      zinek   a   sloučeniny   (jako   Zn)                   200             100           100              1   000
   22       85535-84-8      chloralkany   (C10-13)                             –               1             1                 10
   23        107-06-2       1,2-dichlorethan   (DCE)                       1   000              10            10                100
   24         75-09-2       dichlormethan   (DCM)                          1   000              10            10                100
   25                     halogenované   organické                           –           1   000         1   000               1   00
                        sloučeniny   (jako   AOX)
   26        118-74-1       hexachlorbenzen   (HCB)                           10               1             1                  1
   27         87-68-3       hexachlorbutadien   (HCBD)                         –               1             1                  5
   28        608-73-1       1,2,3,4,5,6-hexachlorcyklohexan                 10               1             1                  1
                        (HCH)
   29                     PCDD+PCDF   (dioxiny+furany)                   0,001               –         0,001              0,001
                        (jako   TEQ)
   30         87-86-5       pentachlorfenol   (PCP)                           10               –             1                  5
   31        127-18-4       tetrachlorethylen   (PER)                      2   000               –             –              1   000
   32         56-23-5       tetrachlormethan   (TCM)                         100               –             –              1   000
   33       12002-48-1      trichlorbenzeny   (TCBs)                          10               –             –              1   000
   34         71-55-6       1,1,1-trichlorethan                            100               –             –              1   000
   35         79-01-6       trichlorethylen                              2   000               –             –              1   000
   36         67-66-3       trichlormethan                                 500               –             –              1   000
   37                     bromované   difenylethery   (PBDE)                   –               1             1                  5
   38                     sloučeniny   organocínu   (jako                      –              50            50                 50
                        celkové   Sn)
   39        108-95-2       fenoly   (jako   celkové   C)                          –              20            20                200
   40                     polycyklické   aromatické                         50               5             5                 50
                        uhlovodíky   (PAU) b)
   41                     celkový   organický   uhlík   (TOC)                    –          50   000             –                  –
                        (jako   celkové   C   nebo   COD/3)
   42                     chloridy   (jako   celkové   CI)                       –       2   000   000     2   000   000          2   000   000
   43                     chlor   a   anorganické   sloučeniny              10   000               –             –
                        (jako   HCI)
   44                     kyanidy   (jako   celkové   CN)                        –              50            50                500
   45                     fluoridy   (jako   celkové   F)                        –           2   000         2   000             10   000
   46                     fluor   a   anorganické   sloučeniny               5   000               –             –                  –
                        (jako   HF)
   47         74-90-8       kyanovodík   (HCN)                               200               –             –                  –
   48                     polétavý   prach   (PM 10 )                       50   000               –             –                  –
  49         71-43-2       benzen                                       1   000         200   (jako    200   (jako         2   000   (jako
                                                                               BTEX) a)      BTEX) a)            BTEX) a)
  50        108-88-3       toluen                                           –          20   (jako    200   (jako         2   000   (jako
                                                                               BTEX) a)       BTEX) a)           BTEX) a)
   51        100-41-4       ethylbenzen                                      –         200   (jako    200   (jako         2   000   (jako
                                                                               BTEX) a)       BTEX              BTEX) a)
   52        1330-20-7      xyleny                                           –        200(jako      200   (jak   2   000(jak   BTEX) a)
                                                                              BTEX) a)       BTEX) a)
   53        1336-36-3      polychlorované   bifenyly   (PCB)                  0,1             0,1           0,1                  1
   54         79-34-5       1,1,2,2-tetrachlorethan                         50               –                           1   000
   55        1332-21-4      azbest                                           1               1             1                 10
   56         75-01-4       vinylchlorid                                 1   000              10            10                100
   57         75-21-8       ethylenoxid                                  1   000              10            10                100
   58         91-20-3       naftalen                                       100              10            10                100
   59        309-00-2       aldrin                                           1               1             1                  1
   60         72-20-8       endrin                                           1               1             1                  1
   61         50-29-3       DDT                                              1               1             1                  1
   62         60-57-1       dieldrin                                         I               1             1                  1
   63        100-42-5       styren                                         100               –             –             10   000
   64         50-00-0       formaldehyd                                     50               –             –             10   000
   65         76-44-8       heptachlor                                       1               1             1                  1
   66        608-93-5       pentachlorbenzen                                 1               1             1                  5
   67                     hydrochlorofluorouhlovodíky                      1               –             –                100
                        (HCFC)
   68                     chlorofluorouhlovodíky   (CFC)                     1               –             –                100
   69                     halony                                           1               –             –                100
   70        120-12-7       anthracen                                       50               1             1                 50
   71        117-81-7       di-(2-ethyl   hexyl)   ftalát                       10               1             1                 10
                        (DEHP)
   72         58-89-9       lindan                                           1               1             1                  1
———————————————————————————————————————–
 Vysvětlivky:
  Číslo   CAS   znečišťující   látky   podle   Chemical   Abstracts   Service.
 Pomlčka    (-)    označuje,    že    dotyčný    parametr    nezpůsobuje    vznik
 požadavku   na   ohlášení.
 TEQ    –    toxický    ekvivalent    vyjádřený    v    ekvivalentech    toxicity
 2,3,7,8   –   tetrachlordibenzodioxinu   (TCDD)
Poznámky:
  a)   Jednotlivé   znečišťující    látky   se   ohlašují   v    případě,   že   dojde
     k   překročení    prahové   hodnoty    pro   BTEX    (souhrnný   parametr   pro
     benzen,   toluen,   ethylbenzen,   xylen).
 b)   Polycyklické     aromatické     uhlovodíky     (PAU)     se    měří    jako
     benzo(a)pyren     (50-32-8),      benzo(b)fluoranthen     (205-99-2),
     benzo(k)fluoranthen        (207-08-9),        indeno(1,2,3-cd)pyren
     (193-39-5)   (odvozeno    z   Protokolu   o    persistentních   organických
     polutantech   k   Úmluvě   o   dálkovém   znečištění   ovzduší   přesahujícím
     hranice  států).
 
Příl.2
Seznam ohlašovaných látek s ohlašovacími prahy
       Poprvé    se   podle    této   přílohy    ohlašuje   za    rok,   který    bude
 následovat   po    roce,   ve   kterém   vstoupil    v   platnost   a   stal    se   pro
 Českou   republiku    závazným   Protokol   o    registrech   úniků   a    přenosů
 znečišťujících   látek.
——————————————————————————————————————
    č.      číslo   CAS             ohlašovaná   látka                ohlašovací   práh   pro   emise       ohlašovací
                                                                                         práh   mimo
                                                                                         provozovnu
                                                                                          (kg/rok)
                                                        ———————————
                                                        do   ovzduší     do   vody       do   půdy
                                                        (kg/rok)      (kg/rok)     (kg/rok)
——————————————————————————————————————
     1       74-82-8     methan   (CH 4 )                             100   000             –            –            –
    2      630-08-0     oxid   uhelnatý   (CO)                       500   000             –            –            –
    3      124-38-9     oxid   uhličitý   (CO 2 )                  100   000   000             –            –            –
    4                 fluorované   uhlovodíky   (HFC)                  100             –            –            –
    5     10024-97-2    oxid   dusný   (N 2 O)                          10   000             –            –            –
    6      664-41-7     amoniak   (NH 3 )                             10   000             –            –            –
    7                 nemethanové   těkavé   organické             100   000             –            –            –
                    sloučeniny   (NMVOC)
    8                 oxidy   dusíku   (NO x /NO 2 )                   100   000             –            –            –
    9                 perfluorouhlovodíky   (PFC)                    100             –            –            –
   10      2551-62-4    fluorid   sírový   (SF 6 )                          50             –            –            –
   11                 oxidy   síry   (SO x /SO 2 )                     150   000             –            –            –
   12                 celkový   dusík                                  –        50   000       50   000       10   000
   13                 celkový   fosfor                                 –         5   000        5   000       10   000
   14      7440-38-2    arsen   a   sloučeniny   (jako   As)                  20             5            5           50
   15      7440-43-9    kadmium   a   sloučeniny   (jako   Cd)                10             5            5            5
   16      7440-47-3    chrom   a   sloučeniny   (jako   Cr)                 100            50           50          200
   17      7440-50-8    měď   a   sloučeniny   (jako   Cu)                   100            50           50          500
   18      7439-97-6    rtuť   a   sloučeniny   (jako   H)                    10             1            1            5
   19      7440-02-0    nikl   a   sloučeniny   (jako   Ni)                   50            20           20          500
   20      7439-92-1    olovo   a   sloučeniny   (jako   Pb)                 200            20           20           50
   21      7440-66-6    zinek   a   sloučeniny   (jako   Zn)                 200           100          100        1   000
   22     85535-84-8    chloralkany   (C10-13)                           –             1            1           10
   23      107-06-2     1,2-dichlorethan   (DCE)                     1   000            10           10          100
   24       75-09-2     dichlormethan   (DCM)                        1   000            10           10          100
   25                 halogenované   organické   sloučeniny              –         1   000        1   000        1   000
                    (jako   AOX)
   26      118-74-1     hexachlorbenzen   (HCB)                         10             1            1            1
   27       87-68-3     hexachlorbutadien   (HCBD)                       –             1            1            5
   28      608-73-1     1,2,3,4,5,6-hexachlorcyklohexan               10             1            1            1
                    (HCH)
   29                 PCDD   +PCDF   (dioxiny   +furany)               0,001         0,001        0,001        0,001
                    (jako   TEQ)
   30       87-86-5     pentachlorfenol   (PCP)                         10             1            1            5
   31      127-18-4     tetrachlorethylen   (PER)                    2   000             –            –        1   000
   32       56-23-5     tetrachlormethan   (TCM)                       100             –            –        1   000
   33     12002-48-1    trichlorbenzeny   (TCBs)                        10             –            –        1   000
   34       71-55-6     1,1,1-trichlorethan                          100             –            –        1   000
   35       79-01-6     trichlorethylen                            2   000             –            –        1   000
   36       67-66-3     trichlormethan                               500             –            –        1   000
   37                 bromované   difenylethery   (PBDE)                 –             1            1            5
   38                 sloučeniny   organocínu   (jako                    –            50           50           50
                    celkové   Sn)
   39      108-95-2     fenoly   (jako   celkové   C)                        –            20           20          200
   40                 polycyklické   aromatické                       50             5            5           50
                    uhlovodíky   (PAU) b)
   41                 celkový   organický   uhlík   (TOC)                  –        50   000            –            –
                    (jako   celkové   C   nebo   COD/3)
   42                 chloridy   (jako   celkové   Cl)                          2   000   000    2   000   000    2   000   000
   43                 chlor   a   anorganické   sloučeniny            10   000             –            –            –
                    (jako   HCl)
   44                 kyanidy   (jako   celkové   CN)                      –            50           50          500
   45                 fluoridy   (jako   celkové   F)                      –         2   000        2   000       10   000
   46                 fluor   a   anorganické   sloučeniny             5   000             –            –            –
                    (jako   HF)
   47       74-90-8     kyanovodík   (HCN)                             200             –            –            –
   48                 polétavý   prach   (PM10)                     50   000             –            –            –
   49       71-43-2     benzen                                     1   000      200(jako     200(jako   2   000(jako
                                                                      BTEX) a)      BTEX) a)      BTEX) a)
   50      108-88-3     toluen                                         –      200(jako     200(jako   2   000(jako
                                                                      BTEX) a)      BTEX) a)      BTEX) a)
   51      100-41-4     ethylbenzen                                    –      200(jako     200(jako   2   000(jako
                                                                      BTEX) a)      BTEX) a)      BTEX) a)
   52      1330-20-7    xyleny                                         –      200(jako     200(jako   2   000(jako
                                                                      BTEX) a)      BTEX) a)      BTEX) a)
   53      1336-36-3    polychlorované   bifenyly   (PCB)                0,1           0,1          0,1            1
   54       79-34-5     1,1,2,2-tetrachlorethan                       50             –            –        1   000
   55      1332-21-4    azbest                                         1             1            1           10
   56       75-01-4     vinylchlorid                               1   000            10           10          100
   57       75-21-8     ethylenoxid                                1   000            10           10          100
   58       91-20-3     naftalen                                     100            10           10          100
   59      309-00-2     aldrin                                         1             1            1            1
   60       72-20-8     endrin                                         1             1            1            1
   61       50-29-3     DDT                                            1             1            1            1
   62       60-57-1     dieldrin                                       1             1            1            1
   63      100-42-5     styren                                       100                                10   000
   64       50-00-0     formaldehyd                                   50                                10   000
   65       76-44-8     heptachlor                                     1             1            1            1
   66      608-93-5     pentachlorbenzen                               1             1            1            5
   67                 hydrochlorofluorouhlovodíky                    1             –            –          100
                    (HCFC)
   68                 chlorofluorouhlovodíky   (CFC)                   1             –            –          100
   69                 halony                                         1             –            –          100
   70      120-12-7     anthracen                                     50             1            1           50
   71      117-81-7     di-(2-ethyl   hexyl)   ftalát   (DEHP)              10             1            1          100
   72       58-89-9     lindan                                         1             1            1            1
   73      1912-24-9    atrazin                                        –             1            1            5
   74       57-74-9     chlordan                                       1             1            1            1
   75      143-50-0     chlordecon                                     1             1            1            1
   76      470-90-6     chlorfenviphos                                 –             1            1            5
   77      2921-88-2    chlorpyrifos                                   –             1            1            5
   78      2385-85-5    mirex                                          1             1            1            1
   79      122-34-9     simazin                                        –             1            1            5
   80     15972-60-8    alachlor                                       –             1            1            5
   81      330-54-1     diuron                                         –             1            1            5
   82      115-29-7     endosulfan                                     –             1            1            5
   83      8001-35-2    toxafen                                        1             1            1            1
   84                 nonylfenol   ethoxyláty   (NP/NPE)   a               –             1            1            5
                    související   látky
   85     34123-59-6    isoproturon                                    –             1            1            5
   86                 tributylcín   a   sloučeniny                       –             1            1            5
   87                 trifenylcín   a   sloučeniny                       –             1            1            5
   88      1582-09-8    trifluralin                                    –             1            1            5
——————————————————————————————————————
 Vysvětlivky:
  Číslo   CAS   znečišťující   látky   podle   Chemical   Abstracts   Service.
 Pomlčka    (-)    označuje,    že    dotyčný    parametr    nezpůsobuje    vznik
 požadavku   na   ohlášení.
 TEQ    –    toxický    ekvivalent    vyjádřený    v    ekvivalentech    toxicity
 2,3,7,8   –   tetrachlordibenzodioxinu   (TCDD)
Poznámky:
  a)   Jednotlivé   znečišťující    látky   se   ohlašují   v    případě,   že   dojde
     k   překročení    prahové   hodnoty    pro   BTEX    (souhrnný   parametr   pro
     benzen,   toluen,   ethylbenzen,   xylen).
 b)   Polycyklické     aromatické     uhlovodíky     (PAU)     se    měří    jako
     benzo(a)pyren     (50-32-8),      benzo(b)fluoranthen     (205-99-2),
     benzo(k)fluoranthen        (207-08-9),        indeno(1,2,3-cd)pyren
     (193-39-5)   (odvozeno    z   Protokolu   o    persistentních   organických
     polutantech   k   Úmluvě   o   dálkovém   znečištění   ovzduší   přesahujícím
     hranice  států).
 
Příl.3
Způsob a metody zjišťování a vyhodnocování ohlašovaných látek
 Měření, výpočet a expertní odhad
 Uživatel registrované látky zjišťuje emise a přenosy využitím metod zjišťování subsidiárně v tomto pořadí:
 
a) měřením; nelze-li metodu měření, zajistit,
 
b) výpočtem; nelze-li metodu výpočtu zajistit,
 
c) expertním odhadem.
 Měření (M)
 Měřením (M) se rozumí zjištění hodnoty emisí a přenosů přímým monitorováním emisního procesu.
 
 Monitorování je možno provádět následujícími způsoby:
a) kontinuálně,
 
b) jednorázově.
 Musí být zaznamenána doba trvání emise. Bodová měření jakéhokoli parametru emisí musí být dostatečně reprezentativní pro roční objem emisí této látky. Případně je třeba ke zjištění celkových ročních emisí látky doplnit měření použitím jiných metod zjišťování emisí (například výpočtu a expertního odhadu).
 Výpočet (C)
 Výpočtem (C) se rozumí zjištění hodnoty emisí a přenosů pomocí výpočtu na základě konkrétních údajů. Výpočet je nutno provádět na základě hmotnostní bilance nebo s využitím emisních faktorů platných pro zařízení. Musí být započítán jakýkoli vznik nebo zánik látky v rámci hmotnostní bilance. Při provádění výpočtu hmotnostní bilance je třeba definovat období, pro které je výpočet prováděn tak, aby byly zohledněny doby přerušení procesů a jejich změny. Výpočet hmotnostní bilance je možno provádět pro jeden rok nebo pro definované období, přičemž výsledky pro toto období jsou přepočteny k získání údajů o ročních emisích a přenosech.
 Pro konkrétní látky v jednotlivých procesech je možno použít jednoduchý výpočet hmotnostní bilance.
 V rámci hmotnostní bilance se zjišťují roční emise a přenosy, a to v maximálně možné míře na základě celkových ročních dat. Pokud jsou,pro účely výpočtu hmotnostní bilance shromažďovány údaje za období méně než jednoho roku, musí uživatel registrované látky zajistit, aby interpolované roční hodnoty odpovídaly provozu zařízení, technické nebo technologické jednotky v rámci tohoto období. V maximální míře je nutno použít emisní faktory zjištěné při monitorování stejných či podobných zařízení, technických a technologických jednotek, technologií nebo úniků.
 Expertní odhad (E)
 Expertním odhadem (E) se rozumí zjištění hodnoty emisí a přenosů na základě obecnějších údajů získaných ze stejných či podobných zařízení, technických a technologických jednotek nebo technologií. Tato metoda zjišťování využívá emisní faktory nebo referenční emisní faktory.
 Emisními faktory se rozumí průměrné hodnoty, které popisují množství vypuštěné chemické látky jako funkci konkrétního procesu nebo metody použití určitého vybavení. Mohou být vyjádřeny jako poměr chemické látky na vstupu k množství chemické látky procházející procesem.
 Při výpočtech musí být použity odpovídající údaje; kvalita různých údajů o emisních faktorech je variabilní. V některých případech se emisní faktory vypočítávají na základě měření prováděných za zkušebních podmínek pro řadu různých zařízení, zatímco jiné emisní faktory se určují na základě podrobných výsledků monitorování. Některé vycházejí pouze z průměrných úniků z podobných typů procesů; některé emisní faktory se týkají konkrétních objektů nebo procesů, zatímco jiné mohou představovat celostátní průměry. Kvalita emisních faktorů se liší v závislosti na použitelnosti a spolehlivosti výpočtů a původních měření. Po určení vhodných emisních faktorů pro daný proces je nutno tyto faktory přizpůsobit pro tento proces.
 
Příl.4
Údaje požadované pro ohlašování do integrovaného registru znečišťování
—————————————————————————————————
—————————————————————————————————
  Ohlašovaná   položka                          Vysvětlení
—————————————————————————————————
                            Uživatel   ohlašované   látky
—————————————————————————————————
  Obchodní   firma   nebo
 název,   anebo   jméno   a
příjmení
 —————————————————————————————————
  Adresa   sídla   nebo   místa
podnikání
 —————————————————————————————————
  Odvětvová   klasifikace
 ekonomických   činností
(OKEČ)
 —————————————————————————————————
  Identifikační   číslo              Zajišťuje   přesnou   a   jednoduchou   identifikaci   ohlašovatele,   důležité   pro
 organizace   (IČ)                  vyhledávání   dalších   podstatných   informaci   (např.   v   obchodním   nebo   jiném
                                 rejstříku)
—————————————————————————————————
  Ohlašovací   rok                   Rok,   za   který   jsou   data   ohlašována
—————————————————————————————————
  Datum   vypracování
—————————————————————————————————
  Jméno   a   podpis   odpovědné
 osoby   za   ohlášení
—————————————————————————————————
 Telefon/fax
 —————————————————————————————————
 Provozovna
 —————————————————————————————————
  Název   provozovny
—————————————————————————————————
  Adresa   provozovny
—————————————————————————————————
  Zeměpisné   souřadnice
 (systém   WG   S84)
—————————————————————————————————
  Výčet   technických   nebo
 technologických   jednotek,
 které   jsou   součástí
 provozovny   a   za   něž   jsou
 emise   a   přenosy
 samostatně   ohlášeny
 (jedná-li   se   o
 provozovatel   zařízení
 podle   přílohy   č.   1   zákona
 –   výčet   kategorií
 zařízení   podle   přílohy
 č.   1   zákona)
—————————————————————————————————
  Kódy   činnosti   (kódy   NOSE-P)      Viz   příloha   č.   5.   Vyplní   pouze   provozovatel   zařízení   podle   přílohy   č.   1
                                 zákona
—————————————————————————————————
                               Emise
—————————————————————————————————
  1.   Emise   ohlašované   látky   z   technické   nebo   technologické   jednotky1   do   ovzduší   (pro   jednotlivé
 ohlašované   látky   v   množství   shodném.nebo   přesahujícím   ohlašovací   práh   stanovený   přílohou   č.   1   a   2
 k   tomuto   nařízení)
—————————————————————————————————
  Název   látky                 Číslo   CAS                  Množství   látky   v   kg/rok    Metoda   zjišťování   (E,
                                                                            M,   C)   1
—————————————————————————————————
                               Havarijní   emise
—————————————————————————————————
  Název   látky                 Číslo   CAS                  Množství   látky   v   kg/rok    Metoda   zjišťování   (E,
                                                                            M,   C)1
—————————————————————————————————
  2.   Emise   ohlašované   látky   z   technické   nebo   technologické   jednotky1   do   vody   (vypouštění   do
 povrchových   nebo   podzemních   vod   nebo   v   odpadních   vodách   do   kanalizace,   která   není   zakončena
 čistírnou   odpadních   vod   pro   jednotlivé   ohlašované   látky   v   množství   shodném   nebo   přesahujícím
 ohlašovací   práh   stanovený   přílohou   č.   1   a2   k   tomuto   nařízení).
—————————————————————————————————
  Jméno   recipientu   a   říční   km:
—————————————————————————————————
  Název   látky                 Číslo   CAS                  Množství   látky   v   kg/rok    Metoda   zjišťování   (E,
                                                                            M,   C)1
—————————————————————————————————
  Havarijní   emise
—————————————————————————————————
  Název   látky                 Číslo   CAS                  Množství   látky   v   kg/rok    Metoda   zjišťování   (E,
                                                                            M,   C)1
—————————————————————————————————
  3.   Emise   ohlašované   látky   z   technické   nebo   technologické   jednotky1   do   půdy   (pro   jednotlivé
 ohlašované   látky   v   množství   shodném   nebo   přesahujícím   ohlašovací   práh   stanovenýpřílohou   č.   1   a   2
 k   tomuto   nařízení)
—————————————————————————————————
  Název   látky                 Číslo   CAS                  Množství   látky   v   kg/rok    Metoda   zjišťování   (E,
                                                                            M,   C)1
—————————————————————————————————
  Havarijní   emise
—————————————————————————————————
  Název   látky                 Číslo   CAS                  Množství   látky   v   kg/rok    Metoda   zjišťování   (E,
                                                                            M,   C)1
—————————————————————————————————
                                  Přenosy   (mimo   provozovnu,   výstupy)
—————————————————————————————————
  4.   Množství   ohlašované   látky   vypouštěné   z   technické   nebo   technologické   jednotky1   v   odpadních
 vodách   do   kanalizace   zakončené   čistírnou   odpadních   vod   umístěné   mimo   provozovnu   (pro   jednotlivé
 ohlašované   látky   v   množství   shodném   nebo   přesahujícím   ohlašovací   práh   stanovený   přílohou   č.   1   a   2
 k   tomuto   nařízení)
—————————————————————————————————
  Název   látky                 Číslo   CAS                  Množství   látky   v   kg/rok    Metoda   zjišťování   (E,
                                                                            M,   C)1
—————————————————————————————————
  5.   Množství   ohlašované   látky   v   odpadech   s   odlišením,   zda   jsou   určeny   k   využití   či   odstranění   a
 označením   zařízení   k   využívání,   odstraňování,   sběru   nebo   výkupu   odpadů,   do   kterého   je   odpad
předán
  (pro   jednotlivé   ohlašované   látky   v   množství   shodném   nebo   přesahujícím   ohlašovací   práh   stanovený
 přílohou   č.   1   a   2   k   tomuto   nařízení)
—————————————————————————————————
  Název   látky                 Číslo   CAS                  Množství   látky   v   kg/rok    Metoda   zjišťování   (E,
                                                                            M,   C)1
—————————————————————————————————
  Vysvětlivka:   1   M   –   měření,   C   –   výpočet,   E   –   expertní   odhad.
——————————————————————-
  1   Údaje     se    vyplní     za    každou     samostatnou    technickou     nebo
    technologickou   jednotku   zvlášť.
 
Příl.5
Kategorie zařízení a označení zdrojů emisí – kódy NOSE-P
—————————————————————————————————
—————————————————————————————————
    kategorie                  činnosti                 kódy   NOSE-P           označení   zdrojů   emisí
   zařízení
   podle
   přílohy   č.   1
   zákona
—————————————————————————————————
  1.            energetika
—————————————————————————————————
  1.1.          spalování   ve   spalovacím   zařízení   o        101.01      spalovací   procesy   >   300   MW
              jmenovitém   tepelném   příkonu   >50   MW
                                                      101.02      spalovací   procesy   >   50   a   <   300   MW
                                                      101.04      spalování   v   plynových   turbinách
                                                      101.05      spalování   ve   stacionárních   zdrojích,
                                                                motorech
—————————————————————————————————
  1.2.          rafinace   minerálních   olejů   a   plynů        105.08      zpracování   ropných   produktů
—————————————————————————————————
  1.3.          koksování                                 104.08      koksárenské   pece
—————————————————————————————————
  1.4.          zplynování   a   zkapalňování   uhlí            104.08      jiné   zpracování   pevných   paliv
—————————————————————————————————
  2.            výroba   a   zpracování   kovů
—————————————————————————————————
  2.1./2.2./    kovoprůmysl   a   úprava   rud;                 104.12      primární   a   sekundární   hutní   výroba
—————————————————————————————————
  23./2.4./                                                       hutní   prvovýroba   a   zpracování   kovů
—————————————————————————————————
  2.5./2.6.     hutní   výroba   železných   a   neželezných
              kovů,
                                                      105.12      charakteristické   postupy   při   výrobě
                                                                kovů   a   kovových   výrobků
                                                      105.01      povrchová   úprava   kovů   a   plastických
                                                                hmot
—————————————————————————————————
  3.            zpracování   nerostů
—————————————————————————————————
  3.1./3.3./    výroba   cementu   (>   500   t/den),   výroba      104.11      výroba   sádry,   asfaltu,   betonu,
—————————————————————————————————
  3.4./3.5.     cementu   (>   500   t/den),   vápna   (>   50                  cementu,   skla,   minerálních   vláken,
              t/den),   skla   (>   20   t/den),                          cihel,   krytiny   a   keramických   výrobků
              nerostných   (>   20   t/den)   nebo
              keramických   výrobků   (>   75   t/den)
—————————————————————————————————
  3.2.          výroba   azbestu   a   výrobků   z   azbestu        105.11      výroba   azbestu   a   výrobků   z   azbestu
—————————————————————————————————
  4.            chemický   průmysl
—————————————————————————————————
  4.1.          výroba   základních   organických             105.09      výroba   organických   chemikálií
              chemikálií                                107.03      výroba   organických   produktů   na   bázi
                                                                rozpouštědel
—————————————————————————————————
  4.2./4.3.     výroba   základních   anorganických           105.09      výroba   anorganických   chemikálií   nebo
              chemikálií   nebo   hnojiv                              hnojiv   NPK
—————————————————————————————————
  4.4./4.6.     výroba   biocidů   a   výbušnin                 105.09      výroba   chemických   prostředků   na
                                                                ochranu   rostlin   nebo   výroba   výbušnin
—————————————————————————————————
  4.5.          výroba   léčiv                              107.03      výroba   farmaceutických   produktů
—————————————————————————————————
  5.            nakládání   s   odpady
—————————————————————————————————
  5.1./5.2.     odstraňování   nebo   využívání               109.03      spalování   nebezpečného   nebo
              nebezpečného   odpadu   (>10   t/den)   nebo                komunálního   odpadu
              komunálního   odpadu   (>   3   t/hod.)
                                                      109.06      skládky
                                                      109.07      fyzikálně-chemické   a   biologické
                                                                zpracování   odpadu
                                                      105.14      recyklace/zhodnocování   odpadových
                                                                materiálů
—————————————————————————————————
  5.3./5.4.     odstraňování   odpadu,   který   není           109.06      skládky   (pozemní   ukládání   pevných
              nebezpečný(50   t/den)   a   skládky   (>   10                odpadů)
              t/den)
                                                      109.07      fyzikálně-chemické   a   biologické
                                                                zpracování   odpadu
—————————————————————————————————
  6.            ostatní   zařízení
—————————————————————————————————
  6.1.          výroba   buničiny   ze   dřeva   nebo   jiných      105.07      výroba   buničiny,   papíru   a   výrobků   z
              vláknitých   materiálů   a   výroba   papíru                papíru
              nebo   lepenky   (>   20   t/den)
—————————————————————————————————
  6.2.          předúprava   nebo   barvení   vláken   či         105.04      výroba   textilií   a   výrobků   z   textilu
              textilií   (>   10   t/den)
—————————————————————————————————
  6.3.          vydělávání   kůží   a   kožešin   (>   12           105.05      výroba   kůže   a   koženého   zboží
              t/den)
—————————————————————————————————
  6.4.          jatka   (>   50   t/den),   zpracování   a          105.03      výroba   potravin   a   nápojů
              úprava   mléka   (>   200   t/den),   jiných
              surovin   živočišného   (>   75   t/den)
              nebo   rostlinného   (>   300   t/den)
              původu
—————————————————————————————————
  6.5.          zneškodňování   nebo   zhodnocování           109.03      spalování   zvířecích   těl   a
              zvířecích   těl   a   živočišného   odpadu                  živočišných   odpadů
              (>   10   t/den)
                                                      109.06      skládky
                                                      105.14      zhodnocení   zvířecích   těl   a
                                                                živočišných   odpadů
—————————————————————————————————
  6.6.          chov   drůbeže   (>   40   000),   prasat   (>        110.04      vnitřní   fermentace   střevního   obsahu
              2   000)   nebo   prasnic   (>   750)
                                                      110.05      nakládání   se   statkovým   hnojivem
—————————————————————————————————
  6.7.          povrchová   úprava   látek,   předmětů          107.01      nátěry   (používání   ředidel)
              nebo   výrobků   používající   organická        107.02      odmašťování,   suché   čištění   a
              rozpouštědla   (>   200t/rok)                           elektronika   (používání   ředidel)
                                                      107.03      apretura   textilií   nebo   kůží
                                                                (používání   ředidel)
                                                      107.04      tiskařský   průmysl   (používání
                                                                ředidel)
—————————————————————————————————
  6.8.          výroba   uhlíku   nebo   grafitu                105.09      výroba   uhlíku   nebo   grafitu
—————————————————————————————————
 
____________________
1) § 2 odst. 1 písm. b) zákona č. 86/2002 Sb. , o ochraně ovzduší a o změně některých dalších zákonů (zákon o ochraně ovzduší).
 
2) § 39 zákona č. 254/2001 Sb. , o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon).
 
3) § 38 zákona č. 254/2001 Sb.
 
4) § 3 odst. 1 a 3 zákona č. 334/1992 Sb. , o ochraně zemědělského půdního fondu.
 
5) Zákon č. 185/2001 Sb. , o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění zákona č. 477/2001 Sb. , zákona č. 76/2002 Sb. , zákona č. 275/2002 Sb. a zákona č. 320/2002 Sb.
 
6) Například § 2 písm. c) zákona č. 353/1999 Sb. , o prevenci závažných havárií způsobených vybranými nebezpečnými chemickými látkami a chemickými přípravky a o změně zákona č. 425/1990 Sb. , o okresních úřadech, úpravě jejich působnosti a o některých dalších opatřeních s tím souvisejících (zákon o prevenci závažných havárií), ve znění pozdějších předpisů, § 40 a 41 zákona č. 254/2001 Sb.
 
7) Například zákon č. 86/2002 Sb. , ve znění zákona č. 521/2002 Sb. , zákon č. 254/2001 Sb. , ve znění zákona č. 76/2002 Sb. a zákona č. 320/2002 Sb.
Obsah a text 572/2004 Sb. – poslední stav textu
572/2004 Sb.
VYHLÁŠKA
ze dne 3. listopadu 2004,
kterou se stanoví forma a způsob vedení evidence podkladů nezbytných pro ohlašování do integrovaného registru znečišťování
 Ministerstvo životního prostředí stanoví podle § 47 odst. 3 zákona č. 76/2002 Sb. , o integrované prevenci a omezování znečištění, o integrovaném registru znečišťování a o změně některých zákonů (zákon o integrované prevenci), ve znění zákona č. 521/2002 Sb. a zákona č. 437/2004 Sb. , (dále jen "zákon") k provedení § 25 odst. 1 zákona :
§ 1
Vedení evidence podkladů pro účely ohlašování do integrovaného registru znečišťování
 (1) Uživatel registrované látky [ § 2 písm. l) zákona ] vede evidenci o ohlašovaných látkách zvlášť za každou technickou nebo technologickou jednotku a zvlášť za každou ohlašovanou látku.
 
 (2) Pro každou ohlašovanou látku se vede samostatný evidenční list. Vzor evidenčního listu a způsob jeho vyplňování je uveden v příloze této vyhlášky.
 
 (3) Evidenční list je veden pro ohlašovací období, kterým je kalendářní rok. Musí být založen vždy k 1. lednu roku, za který budou údaje vykazovány.
 
 (4) Z údajů evidence zpracovává uživatel registrované látky hlášení do integrovaného registru znečišťování .
 
 (5) Evidence se vede tak, aby obsahovala všechny údaje v nezkreslené a pravdivé podobě.
 
 (6) Evidence se vede v elektronické nebo listinné formě způsobem umožňujícím přístup, kontrolu úplnosti a správnosti dat [ § 34 písm. a) zákona ] a archivaci ( § 25 odst. 2 zákona ) dokumentů.
 
§ 2
Údaje o plnění podmínek integrovaného povolení
 (1) Součástí evidence u zařízení [ § 2 písm. a) zákona ] jsou údaje o plnění podmínek integrovaného povolení ( § 25 odst. 1 zákona ) stanovené povolovacím úřadem [ § 13 odst. 4 písm. k) zákona ].
 
 (2) Z údajů musí vyplývat úplné informace provozovatele o plnění podmínek integrovaného povolení. Údaje se zpracovávají v elektronické nebo listinné formě způsobem umožňujícím přístup a kontrolu úplnosti a správnosti dat [ § 34 písm. a) zákona ].
 
§ 3
Účinnost
 Tato vyhláška nabývá účinnosti 15. dnem po dni jejího vyhlášení.
Ministr:
RNDr. Ambrozek v. r.
Příl.
Evidenční list látky ohlašované do integrovaného registru znečišťování
1.
Evidenční list látky ohlašované do integrovaného registru znečišťování
             Část   I   –   Údaje   o   látce   nebo   skupině   látek
——————————————————————
  Název   látky   nebo   název   skupiny   látek
 při   skupinovém   stanovení
——————————————————————
  Číslo   CAS,   pokud   je   číslo   CAS   přiřazeno
——————————————————————
       Část   II   –   Identifikace   uživatele   registrované   látky,
          provozovny,   technické   nebo   technologické   jednotky
                a   osoby   zodpovědné   za   vedení   evidence
——————————————————————
                      Uživatel   registrované   látky
——————————————————————
  Obchodní   firma   nebo   název,   anebo
 jméno   a   příjmení
——————————————————————
  Adresa   sídla,   jde-li   o   právnickou
 osobu,   nebo   místa   podnikání,   jde-li
 o   fyzickou   osobu
——————————————————————
  Identifikační   číslo   (IČ)
——————————————————————
                              Provozovna
——————————————————————
  Název   provozovny
——————————————————————
  Adresa   provozovny
——————————————————————
  Technická   nebo   technologická   jednotka,
 za   níž   jsou   emise   a   přenosy   vykazovány
 (jedná-li   se   o   provozovatele   zařízení
 podle   přílohy   č.   1   zákona ,   uvede   se
 kategorie   zařízení   podle   této   přílohy)
——————————————————————
                  Osoba   zodpovědná   za   vedení   evidence
——————————————————————
  Jméno,   příjmení,   titul   a   funkce   osoby
 odpovědné   za   evidenci
——————————————————————
  Ohlašovací   rok
——————————————————————
  Datum   založení   evidenčního   listu
——————————————————————
                         Část   III   –   Emise
——————————————————————
    Emise   ohlašované   látky   z   technické   nebo   technologické   jednotky
                             do   ovzduší
——————————————————————
  Množství   látky   (jednotka/období)
——————————————————————
  Celkové   množství   látky   za   ohlašovací
 období   (kg/rok)
——————————————————————
  Metoda   zjišťování   (E,   M,   C)1)
——————————————————————
 ——————————————————————
  Havarijní   emise
——————————————————————
  Množství   látky   (jednotka/období)
——————————————————————
  Celkové   množství   látky   za   ohlašovací
 období   (kg/rok)
——————————————————————
  Metoda   zjišťování   (E,   M,   C)1)
——————————————————————
 ——————————————————————
  Emise   ohlašované   látky   z   technické    nebo   technologické   jednotky   do
 vody    (vypouštění    do    povrchových     nebo   podzemních    vod    nebo    v
 odpadních    vodách   do    kanalizace,   která    není   zakončena    čistírnou
 odpadních   vod)
——————————————————————
  Množství   látky   (jednotka/období)
——————————————————————
  Celkové   množství   látky   za   ohlašovací
 období   (kg/rok)
——————————————————————
  Metoda   zjišťování   (E,   M,   C)1)
——————————————————————
 ——————————————————————
  Havarijní   emise
——————————————————————
  Množství   látky   (jednotka/období)
——————————————————————
  Celkové   množství   látky   za   ohlašovací
 období   (kg/rok)
——————————————————————
  Metoda   zjišťování   (E,   M,   C)1)
——————————————————————
 ——————————————————————
  Emise   ohlašované   látky   z    technické   nebo   technologické   jednotky   do
půdy
 ——————————————————————
  Množství   látky   (jednotka/období)
——————————————————————
  Celkové   množství   látky   za   ohlašovací
 období   (kg/rok)
——————————————————————
  Metoda   zjišťování   (E,   M,   C)1)
——————————————————————
 ——————————————————————
  Havarijní   emise
——————————————————————
  Množství   látky   (jednotka/období)
——————————————————————
  Celkové   množství   látky   za   ohlašovací
 období   (kg/rok)
——————————————————————
  Metoda   zjišťování   (E,   M,   C)1)
——————————————————————
           Část   IV   –   Přenosy   (mimo   provozovnu,   výstupy)
——————————————————————
  Množství     ohlašované     látky      vypouštěné     z     technické     nebo
 technologické   jednotky   v   odpadních    vodách   do   kanalizace   zakončené
 čistírnou   odpadních   vod   umístěné   mimo   provozovnu
——————————————————————
  Množství   látky   (jednotka/období)
——————————————————————
  Celkové   množství   látky   za   ohlašovací
 období   (kg/rok)
——————————————————————
  Metoda   zjišťování   (E,   M,   C)1)
——————————————————————
 ——————————————————————
  Množství   ohlašované   látky   v   odpadech    s   odlišením,   zda   jsou   určeny
 k   využití     či    odstranění     a    označením    zařízení    k    využívání,
 odstraňování,   sběru   nebo   výkupu   odpadů,   do   kterého   je   odpad   předán
——————————————————————
  Množství   látky   (jednotka/období)
——————————————————————
  Celkové   množství   látky   za   ohlašovací
 období   (kg/rok)
——————————————————————
  Metoda   zjišťování   (E,   M,   C)1)
——————————————————————
  Určení   odpadů:   využití   (R)/odstranění   (D)
——————————————————————
  Označení   zařízení,   do   kterého   je   odpad
předáván
 ——————————————————————
2.
Popis částí evidenčního listu
 
Část I – Údaje o látce nebo skupině látek
 
 V tabulce se vyplní název látky (případně skupiny látek), pro kterou je evidenční list veden a její číslo CAS (podle přílohy č. 1 nebo č. 2 nařízení vlády č. 368/2003 Sb., o integrovaném registru znečišťování), pokud je číslo CAS přiřazeno.
 
Část II – Identifikace uživatele registrované látky, provozovny, technické nebo technologické jednotky a osoby zodpovědné za vedení evidence
 
 Uživatel registrované látky Vyplní se údaje týkající se identifikace uživatele registrované látky.
 
 Provozovna Vyplní se údaje týkající se provozovny (název a adresa).
 
 V části "technická nebo technologická jednotka, za níž jsou emise a přenosy samostatně vykazovány" je třeba identifikovat technickou nebo technologickou jednotku, za kterou jsou údaje shromažďovány. Jedná-li se o provozovatele zařízení podle přílohy č. 1 zákona , uvede se kategorie zařízení podle přílohy č. 1 zákona .
 
 U některých komplexních provozů je problematické zcela přesně oddělit emisní toky v konkrétních technických nebo technologických jednotkách (např. u odpadních vod) a sledovat v těchto jednotkách ohlašované látky. Je proto přípustné sledovat ohlašované látky v těchto tocích až na výpustích (místech), které sledování ohlašovaných látek umožňují. Povinností uživatele registrované látky je vždy na evidenčním listu ohlašované látky uvést, jaké části provozovny se uvedené údaje týkají.
 
 Osoba zodpovědná za vedení evidence Vyplní se požadované údaje o osobě zodpovědné za vedení evidenčního listu, ohlašovací rok (tzn. rok, za který jsou data vykazována) a datum založení evidenčního listu (vzhledem k tomu, že ohlašovacím obdobím pro integrovaný registr znečišťování je kalendářní rok, musí být evidenční list zakládán vždy na počátku kalendářního roku).
 
Část III – Emise
 
 Uživatel registrované látky vyplní části evidenčního listu týkající se emisí dané látky pouze v rozsahu, který je v dané technické nebo technologické jednotce relevantní. Pokud je ohlašovaná látka v jednotce emitována např. pouze do ovzduší, vyplní uživatel registrované látky pouze část evidenčního listu týkající se ovzduší.
 
Část IV – Přenosy (mimo provozovnu, výstupy)
 
 Uživatel registrované látky vyplní části evidenčního listu týkající se přenosů dané látky pouze v rozsahu, který je v dané technické nebo technologické jednotce relevantní.
 
 Množství látky bude vykazováno na základě zvolené frekvence a ve zvolených jednotkách. Specifická frekvence vykazování údajů o ohlašovaných látkách není ve vyhlášce zvolena s ohledem na různé přípustné postupy vyhodnocování a zjišťování ohlašovaných látek (§ 2 a příloha č. 3 nařízení vlády č. 368/2003 Sb.). Evidenční list ohlašované látky je možné vést po různých časových intervalech. V případě použití normovaného postupu či postupu podle zvláštního právního předpisu je v normě (předpisu) frekvence měření. V případě použití ostatních přípustných postupů (výpočet, expertní odhad) musí uživatel registrované látky prokázat na základě čeho zvolil danou frekvenci vykazování údajů.
 
 Evidenční list látky je přípustné modifikovat tak, aby vyhovoval zvolené frekvenci vykazování. Evidenční list musí pro kontrolu obsahovat všechny informace o tom, jak bylo dosaženo celkového množství ohlašované látky.
 
 Celkové množství ohlašované látky z technologické nebo technické jednotky se musí uvést v kg/rok, aby bylo možné následně vyhodnotit celkové množství ohlašované látky za celou provozovnu, které je důležité pro ohlašování do integrovaného registru znečišťování. Do integrovaného registru znečišťování se budou ohlašovat látky, jejichž množství v emisích nebo přenosech za ohlašovací období bylo shodné nebo vyšší než ohlašovací práh stanovený v příloze č. 1 k nařízení vlády č. 368/2003 Sb. Do integrovaného registru znečišťování se následně ohlašuje celkové množství látky v určených jednotkách za rok.
 
 Další informace
 Podle § 25 odst. 1 zákona č. 76/2002 Sb. , o integrované prevenci a omezování znečištění, o integrovaném registru znečišťování a o změně některých zákonů (zákon o integrované prevenci) mohou být pro tuto evidenci využity shodné údaje evidované podle zvláštních právních předpisů.
 V případě, že nastala havárie a došlo k jednorázové nevýrobní emisi ohlašované látky, je nutno vykazovat údaje o havarijní emisích ohlašovaných látek, které se zjišťují, vyhodnocují a ohlašují v souladu s § 2 odst. 3 a přílohou č. 4 k nařízení vlády č. 368/2003 Sb.
 
3.
Způsob vyplňování položek evidenčního listu
 
Název látky – uvádí se chemický název látky nebo název skupiny látek při skupinovém stanovení
 
Číslo CAS – uživatel registrované látky uvede číslo podle přílohy č. 1 nebo č. 2 k nařízení vlády č. 368/2003 Sb., pokud není v příloze číslo uvedeno, zůstane tato položka evidenčního listu nevyplněna
 
Obchodní firma nebo název, anebo jméno a příjmení – uvede se oficiální název firmy, případně jméno a příjmení uživatele registrované látky
 
Adresa sídla, jde-li o právnickou osobu, nebo místa podnikání, jde-li o fyzickou osobu – vyplňuje se přesná a úplná adresa sídla nebo místa podnikání uživatele registrované látky
 
IČ – vyplňuje se identifikační číslo přidělené rejstříkovým soudem nebo živnostenským úřadem
 
Název provozovny – vyplňuje se název objektu, jak je zapsán v příslušném rejstříku nebo evidenci (název provozovatele, pobočka, podnik nebo jiný oficiální název)
 
Adresa provozovny – vyplňuje se přesná a úplná adresa provozovny
 
Technická nebo technologická jednotka, za níž jsou emise a přenosy samostatně vykazovány (jedná-li se o provozovatele zařízení podle přílohy č. 1 zákona – kategorie zařízení podle přílohy č. 1 zákona ) – vyplňuje se název (identifikace) technické nebo technologické jednotky, za kterou jsou údaje shromažďovány (jedná-li se o provozovatele zařízení podle přílohy č. 1 zákona , pak se vyplňuje kategorie zařízení podle přílohy č. 1 zákona )
 
Jméno, příjmení, titul a funkce osoby odpovědné za evidenci – uvede se jméno, příjmení, titul, funkce osoby, která evidenční list vyplnila a která odpovídá za pravdivost uvedených údajů
 
Ohlašovací rok – uvede se rok, za který se ohlašují údaje do integrovaného registru znečišťování
 
Datum založení evidenčního listu – uvede se datum, kdy byl evidenční list pro ohlašovanou látku založen
 
Množství látky – uvede se množství látky v určených jednotkách a podle zvolené frekvence (jednotka/období)
 
Celkové množství látky za ohlašovací období (kg/rok) – uvede se celkové množství látky v kg/rok, které vyplývá z jednotlivých údajů o množství ohlašované látky
 
Metoda zjišťování – uvede se kód metody zjišťování a vyhodnocování podle přílohy č. 3 k nařízení vlády č. 368/2003 Sb. (E, M, C)1)
 
Havarijní emise – uvedou se požadované informace o jednorázových nevýrobních emisích
——————————————————————
  1)   Příloha   č.   3   k   nařízení    vlády   č.   368/2003    Sb. ,   o   integrovaném
    registru   znečišťování.
Příloha k vyhlášce č. 572/2004 Sb.
 
 
Evidenční list látky ohlašované do integrovaného registru znečišťování
 
 
1. Evidenční list látky ohlašované do integrovaného registru znečišťování
 
Část I – Údaje o látce nebo skupině látek
 
Název látky nebo název skupiny látek při skupinovém stanovení
 
Číslo CAS, pokud je číslo CAS přiřazeno
 
 
 
Část II – Identifikace uživatele registrované látky, provozovny, technické nebo technologické jednotky a osoby zodpovědné za vedení evidence
 
Uživatel registrované látky
Obchodní firma nebo název, anebo jméno a příjmení                                                                            
 
Adresa sídla, jde-li o právnickou osobu, nebo místa podnikání , jde-li o fyzickou osobu                       
 
Identifikační číslo (IČ) 
 
Provozovna
Název provozovny                                 
 
Adresa provozovny                                
 
Technická nebo technologická jednotka, za níž jsou emise a přenosy vykazovány (jedná-li se o provozovatele zařízení podle přílohy č. 1 zákona, uvede se kategorie zařízení podle této přílohy)        
 
Osoba zodpovědná za vedení evidence
Jméno, příjmení, titul a funkce osoby odpovědné za evidenci
 
Ohlašovací rok
 
Datum založení evidenčního listu
 
 
Část III – Emise
 
 
Emise ohlašované látky z technické nebo technologické jednotky do ovzduší
Množství látky (jednotka/období)
 
Celkové množství látky za ohlašovací období (kg/rok)
 
Metoda zjišťování (E, M, C)1
 
 
 
Havarijní emise
 
Množství látky (jednotka/období)
 
Celkové množství látky za ohlašovací období (kg/rok)
 
Metoda zjišťování (E, M, C)1)
 
 
Emise ohlašované látky z technické nebo technologické jednotky do vody (vypouštění do povrchových nebo podzemních vod nebo v odpadních vodách do kanalizace, která není zakončena čistírnou odpadních vod)
Množství látky (jednotka/období)
 
Celkové množství látky za ohlašovací období (kg/rok)
 
Metoda zjišťování (E, M, C) 1)
 
 
 
Havarijní emise
 
Množství látky (jednotka/období)
 
Celkové množství látky za ohlašovací období (kg/rok)
 
Metoda zjišťování (E, M, C) 1)
 
 
Emise ohlašované látky z technické nebo technologické jednotky do půdy
Množství látky (jednotka/období)
 
Celkové množství látky za ohlašovací období (kg/rok)
 
Metoda zjišťování (E, M, C) 1)
 
 
 
Havarijní emise
 
Množství látky (jednotka/období)
 
Celkové množství látky za ohlašovací období (kg/rok)
 
Metoda zjišťování (E, M, C) 1)
 
 
Část IV – Přenosy (mimo provozovnu, výstupy)
 
 
Množství ohlašované látky vypouštěné z technické nebo technologické jednotky v odpadních vodách do kanalizace zakončené čistírnou odpadních vod umístěné mimo provozovnu
Množství látky (jednotka/období)
 
Celkové množství látky za ohlašovací období (kg/rok)
 
Metoda zjišťování (E, M, C) 1)
 
 
Množství ohlašované látky v odpadech s odlišením, zda jsou určeny k využití či odstranění a označením zařízení k využívání, odstraňování, sběru nebo výkupu odpadů, do kterého je odpad předán
Množství látky (jednotka/období)
 
Celkové množství látky za ohlašovací období (kg/rok)
 
Metoda zjišťování (E, M, C) 1)
 
Určení odpadů: využití (R)/odstranění (D)
 
Označení zařízení, do kterého je odpad předáván
 
 


1) Příloha č. 3 k nařízení vlády č. 368/2003 Sb., o integrovaném registru znečišťování.