Agrovenkov o.p.s.
Informační středisko pro rozvoj zemědělství a venkova Pardubického kraje

Dohoda o pracovní činnosti podle nového zákoníku práce

16/01/07

Dohoda o pracovní činnosti podle nového zákoníku práce

Dohoda o pracovní činnosti podle nového zákoníku práce  
JUDr. František Muška, Zdroj: Verlag Dashöfer
Dohodu o pracovní činnosti je možné opakovaně uzavírat na dobu určitou.


Dotaz:
Měla bych dotaz ohledně nového zákoníku práce platného od 1. 1. 2007. Chtěli bychom sepsat nové dohody o pracovní činnosti na dobu neurčitou. Zarazil nás však § 76 odst. 5, že v dohodě musí být uvedena doba, na kterou se dohoda uzavírá, což by znamenalo uvést datum ukončení? Kdybychom zase dali tyto dohody na doby určité, byly bychom v rozporu s § 39 odst.2. V zákoníku jsme nenašli paragraf, který by říkal, že §39 odst. 2 se dohod netýká.

Odpověď:

 V úvodu je třeba zdůraznit, že dohoda o pracovní činnosti není pracovním poměrem. Nový zákoník práce v § 39 stanoví, že  pracovní poměr trvá po dobu neurčitou, nebyla-li výslovně sjednána doba jeho trvání.  Trvání pracovního poměru mezi týmiž účastníky je možné sjednat celkem na dobu nejvýše 2 let ode dne vzniku tohoto pracovního poměru. To platí i pro každý další pracovní poměr na dobu určitou sjednaný v uvedené době mezi týmiž účastníky. Jestliže od skončení předchozího pracovního poměru na dobu určitou uplynula doba alespoň 6 měsíců, k předchozímu pracovnímu poměru na dobu určitou mezi týmiž účastníky se nepřihlíží. V dalších dvou odstavcích  jsou pak stanoveny výjimky, kdy se omezení dvou let na pracovní poměr nevztahuje.

Z uvedeného tedy vyplývá, že nic nebrání tomu, aby se dohoda o pracovní činnosti opakovaně (bez omezení)  uzavírala na dobu určitou.

V § 76 odst. 5 nového zákoníku práce je stanoveno, že v dohodě o pracovní činnosti musí být uvedeny sjednané práce, sjednaný rozsah pracovní doby a doba, na kterou se dohoda uzavírá. Dobou, na kterou se dohoda uzavírá je buď doba neurčitá nebo doba určitá.