Agrovenkov o.p.s.
Informační středisko pro rozvoj zemědělství a venkova Pardubického kraje

Dohoda o odpovědnosti za ztrátu svěřených předmětů

16/01/07

Dohoda o odpovědnosti za ztrátu svěřených předmětů

Dohoda o odpovědnosti za ztrátu svěřených předmětů  
JUDr. Věra Přenosilová, Zdroj: Verlag Dashöfer
Předměty, jejichž cena převyšuje 50 000 Kč, budou moci být zaměstnanci svěřeny jen na základě dohody o odpovědnosti za ztrátu svěřených předmětů.

DOHODA O  ODPOVĚDNOSTI ZA ZTRÁTU SVĚŘENÝCH PŘEDMĚTŮ

Zaměstnavatel ………………………………………… (uvést jeho přesné označení, sídlo, IČO), zastoupený ………………………………………..

a

zaměstnanec ……………………. (jméno a příjmení),  narozen dne  ………………… číslo OP ………………….. rodné číslo …………………….. trvale bytem ………………..………

(dále jen „zaměstnavatel“ a „zaměstnanec“)

uzavírají tuto

dohodu o odpovědnosti za ztrátu svěřených předmětů:

1.      Zaměstnanec podle pracovní smlouvy pracuje u zaměstnavatele jako  …………… ………….. (uvést druh práce); při výkonu  této práce zaměstnanec používá předměty, se kterými je spojena odpovědnost zaměstnance za  ztrátu svěřených předmětů.

2.      Na základě této dohody zaměstnanec přebírá dnem ……………  odpovědnost  za  ztrátu………………….………………. (uvést  svěřené nástroje, ochranné pracovní prostředky nebo jiné obdobné předměty, jejichž cena převyšuje 50 000 Kč).

 

3.      Zaměstnanec odpovídá za ztrátu svěřených předmětů; své odpovědnosti se zprostí zcela nebo zčásti, pokud prokáže, že ztráta vznikla zcela nebo zčásti bez jeho zavinění.

4.      Zaměstnavatel vytvoří zaměstnanci podmínky k zajištění ochrany svěřených předmětů proti jejich ztrátě tím, že  poskytne zaměstnanci k uložení svěřených předmětů ……… (např. uzamykatelnou skříň, trezor apod.)  v………….(uvést kde – např. v kanceláři, ve skladu).

5.      Další podmínky odpovědnosti za  ztrátu svěřených předmětů vyplývají z příslušných ustanovení zákoníku práce.

6.      Tato dohoda  byla sepsána ve dvou vyhotoveních, z nichž jedno převzal zaměstnavatel a jedno  zaměstnanec.

V ………………… dne ……………….

……..…………………….                                         …………………………………..

podpis zaměstnance                                                      razítko zaměstnavatele a podpis

                                                                                    jeho oprávněného zaměstnance

Právní úprava:

§ 255,  § 256, § 259, § 261 až § 264 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce

Komentář:

Zaměstnanec odpovídá zaměstnavateli za ztrátu nástrojů, ochranných pracovních prostředků a jiných podobných předmětů, které mu zaměstnavatel svěřil na písemné potvrzení. Podle nového zákoníku práce mohou být na písemné potvrzení svěřeny jen předměty, jejichž cena nepřevyšuje 50 000 Kč. Předměty, jejichž cena převyšuje 50 000 Kč, mohou být zaměstnanci svěřeny jen na základě dohody o odpovědnosti za ztrátu svěřených předmětů.

Dohoda  o odpovědnosti za ztrátu svěřených předmětů musí být uzavřena písemně, jinak je neplatná, a smí být uzavřena nejdříve v den, kdy fyzická osoba dosáhne 18 let věku. Zaměstnanec může od dohody odstoupit, jestliže mu zaměstnavatel nevytvořil podmínky k zajištění ochrany svěřených předmětů proti jejich ztrátě. Odstoupení musí být zaměstnavateli oznámeno písemně.

Dohoda  o odpovědnosti za ztrátu svěřených předmětů zaniká dnem skončení pracovního poměru nebo dnem, kdy bylo odstoupení od dohody doručeno zaměstnavateli, není-li v odstoupení od dohody uveden den pozdější.

 Zaměstnanec, který odpovídá za ztrátu svěřených předmětů je povinen nahradit ztrátu v plné výši a své odpovědnosti se zcela nebo zčásti zprostí jen tehdy, jestliže prokáže, že ztráta vznikla zcela nebo zčásti bez jeho zavinění. Odpovědnost za ztrátu svěřených předmětů je zpřísněnou odpovědností, neboť na rozdíl od obecné odpovědnosti zaměstnance za škodu, kdy zaměstnavatel musí prokázat, že  zaměstnanec škodu zavinil, v případě odpovědnosti za ztrátu svěřených předmětů se zavinění zaměstnance předpokládá a zaměstnanec musí prokazovat, že škodu nezavinil, pokud se chce odpovědnosti zprostit. V případě, že se zaměstnanec zcela nebo zčásti své odpovědnosti nezprostí, musí škodu nahradit v plné výši (neplatí zde tedy omezení jako v případě obecné odpovědnosti, kdy jde-li o škodu způsobenou z nedbalosti,výše náhrady je limitována částkou nejvýše čtyř a půl násobku průměrného výdělku zaměstnance). Výši požadované náhrady určuje zaměstnavatel. Ke snížení požadované výše náhrady škody může dojít  na základě soudního rozhodnutí, kdy soud může z důvodů zvláštního zřetele hodných náhradu škody přiměřeně snížit.

 Předmětem dohody o odpovědnosti za ztrátu svěřených předmětů  mohou být pouze předměty, které zaměstnanec sám a výlučně používá a má možnost kvalifikovaně zabezpečit jejich ochranu. Pokud svěřené předměty používají i jiní zaměstnanci v rámci své pracovní činnosti vyplývající z jejich pracovních povinností, nejde o odpovědnost za ztrátu svěřených předmětů. V případě, že zaměstnavatel zaměstnanci nedá objektivní předpoklady pro plnění smluvních závazků – např. neposkytne zaměstnanci uzamykatelnou skříňku, do které by mohl svěřený předmět ukládat, zaměstnanec se své odpovědnosti zprostí. Předmětem svěřeným na písemné potvrzení proto nemůže být např. zařízení kanceláře nebo dílny (např. stoly, židle, obrazy a další inventář).

Podstatné změny oproti stávající právní úpravě:

Podle nového zákoníku práce mohou být na písemné potvrzení svěřeny jen  nástroje, ochranné pracovní prostředky a jiné podobné předměty, jejichž cena nepřevyšuje 50 000 Kč. Nástroje, ochranné pracovní prostředky a jiné podobné předměty, jejichž cena převyšuje 50 000 Kč, mohou být zaměstnanci svěřeny jen na základě dohody o odpovědnosti za ztrátu svěřených předmětů.  Dosavadní právní úprava dohodu o odpovědnosti za ztrátu svěřených předmětů neupravovala.