Agrovenkov o.p.s.
Informační středisko pro rozvoj zemědělství a venkova Pardubického kraje

Daňové dopady cestovních náhrad pro zaměstnavatele a zaměstnance od 1.1.2007

06/01/07

Daňové dopady cestovních náhrad pro zaměstnavatele a zaměstnance od 1.1.2007

Daňové dopady cestovních náhrad pro zaměstnavatele a zaměstnance od 1. 1. 2007  
18.12.2006, Zdroj: Verlag Dashöfer
Od 1. ledna 2007 je problematika cestovních náhrad upravena v zákoníku práce č. 262/2006 Sb., který zrušil zákon o cestovních náhradách č. 119/1992 Sb. Tato úprava má samozřejmě daňové dopady, a to jak pro zaměstnavatele, tak pro zaměstnance.

  • daňový dopad u zaměstnavatele

Daňovou účinnost cestovních náhrad u zaměstnavatele upravuje ustanovení § 24 odst. 2 písm. zh) ZDP, novelizované zákonem č. 264/2006 Sb. Daňovými výdaji podle nového znění tohoto ustanovení jsou „zh) náhrady cestovních výdajů do výše stanovené zvláštním právním předpisem5),“, přičemž odkaz 5) směřuje například na část sedmou hlavu třetí zákoníku práce.

Zajímavou otázkou je posouzení daňové účinnosti tzv. nadlimitních cestovních náhrad. S ohledem na to, že:

  • zákoník práce stanovuje pro zaměstnavatele z podnikatelské sféry určité náhrady jako minimální (stravné, kapesné, základní náhrada),
  • novelizované ustanovení § 24 odst. 2 písm. zh) se nadlimitními náhradami nezabývá, pouze příkladmo odkazuje na úpravu cestovních náhrad pro zaměstnavatele z nepodnikatelské sféry,
  • podle judikatury Ústavního soudu není odkaz pod čarou součástí zákona,
  • legislativní zkratka „do výše stanovené zvláštním předpisem“ zavedená pro zaměstnance není v ustanovení § 24 odst. 2 písm. zh) přesně použita,

je současný závěr takový, že nadlimitní náhrady jsou daňově účinné v plné výši. Proti tomuto výkladu nebyl zatím ze strany státní správy vznesen přesvědčivý argument.

  • daňový dopad u zaměstnance

Daňovou účinnost přijatých náhrad cestovních výdajů u zaměstnance upravuje novelizované ustanovení § 6 odst. 7 písm. a) ZDP. Podle tohoto ustanovení se za příjmy ze závislé činnosti zaměstnance nepovažují a předmětem daně nejsou „náhrady cestovních výdajů poskytované v souvislosti s výkonem závislé činnosti do výše stanovené nebo umožněné zvláštním právním předpisem pro zaměstnance zaměstnavatele, který je státem, územním samosprávným celkem, státním fondem, příspěvkovou organizací, jejíž náklady na platy a odměny za pracovní pohotovost jsou plně zabezpečovány z příspěvku na provoz poskytovaného z rozpočtu zřizovatele nebo z úhrad podle zvláštních právních předpisů nebo školskou právnickou osobou zřízenou podle školského zákona (dále jen „do výše stanovené zvláštním předpisem“), jakož i hodnota bezplatného stravování poskytovaná zaměstnavatelem na pracovních cestách; jiné a vyšší náhrady, než stanoví tento zvláštní právní předpis, jsou zdanitelným příjmem podle odstavce 1“.

Z tohoto ustanovení vyplývá, že:

  • náhrady přijaté „do limitu“, tj. do výše stanovené pro zaměstnance zaměstnavatelů z nepodnikatelské sféry, se u zaměstnance nezdaňují (a neodvádí se z nich ani pojistné na sociální a zdravotní pojištění),
  • náhrady přijaté „nad limit“ (nadlimitní náhrady) jsou pro zaměstnance zdanitelným příjmem (z něhož se odvádí také pojistné na sociální a zdravotní pojištění).