Agrovenkov o.p.s.
Informační středisko pro rozvoj zemědělství a venkova Pardubického kraje

Zatravňování orné půdy -srovnání podmínek

27/12/06
smf

Srovnání podmínek titulu zatravňování orné půdy v rámci HRDP 2004 – 2006 (nařízení vlády 242 /2004 Sb. v platném znění) a titulu zatravňování orné půdy v rámci návrhu PRV 2007 – 2013 . Zdroj: MZe

Srovnání podmínek titulu zatravňování orné půdy

Srovnání podmínek titulu zatravňování orné půdy v rámci HRDP 2004 – 2006 (nařízení vlády 242 /2004 Sb. v platném znění)
a titulu zatravňování  orné půdy v rámci návrhu PRV 2007 – 2013

Níže jsou uvedeny podrobně podmínky jednotlivých titulů jak v rámci HRDP tak i návrhu PRV k problematice zatravňování orné půdy. V souhrnu, se změny představované návrhem PRV týkají:
·        Zařazení nového managementu zatravňování půdy podél vodních toků
·        Úprava kritérií pro možný vstup do opatření tj. možnosti získat dotaci na zatravnění:
o       Snížení požadavku na střední svažitost pozemku z 12 stupňů na 10 stupňů
o       Snížení stupně těžkosti půdy z extrémně těžké na velmi těžkou
o       Snížení podmínky nacházení půdního bloku nebo dílu v méně příznivé oblasti nebo v oblasti s ekologickými omezeními v plném rozsahu na jakýkoliv tj. i pokud se pouze část půdního bloku nachází ve vyjmenovaných oblastech lze ji zatravnit s podporou PRV
o       Zařazením dalších dvou kritérií a to zasahováním z 50% půdního bloku do oblastí zranitelných dle nařízení vlády 103/2003 Sb. a nebo jeli půdní blok nebo jeho díl v sousedství vodního útvaru
·        Umožnění založení porostu podsevem
·        Podmínka posečení porostu do 15. července v případě použití krycí plodiny se týká právě této krycí plodiny nikoliv nově založeného porostu trávy
 
Charakteristika titulu zatravňování orné půdy dle HRDP a návrhu PRV
 
1) Koncepce titulu
V rámci HRDP rozdělen titul zatravňování orné půdy na:
zatravňování orné půdy
zatravňování orné půdy regionální směsí (oblast Bílých Karpat).
Lze zatravňovat pouze celé půdní bloky/díly.
 
V rámci PRV rozdělen titul zatravňování orné půdy na:
zatravňování orné půdy
zatravňování orné půdy regionální směsí
zatravňování orné půdy podél vodních útvarů
zatravňování orné půdy podél vodních útvarů regionální směsí.
Lze zatravňovat plochy s výměrou od 0,1 ha. U zatravňování orné půdy u vodních útvarů
musí být zatravněn minimálně 15 m pás.
 
2) Zařazení půdního bloku do titulu zatravňování orné půdy
V rámci HRDP jsou základní podmínky, za kterých lze zařadit půdní blok do titulu
zatravňování orné půdy následující:
Do podopatření péče o krajinu titulu zatravňování orné půdy lze půdní blok, popřípadě jeho díl s kulturou orná půda,
d)        který splňuje alespoň jedno z následujících kritérií
1.         střední svažitost půdního bloku, popřípadě jeho dílu je vyšší než 12 stupňů,
2.         orná půda na alespoň 50 % plochy bloku, popřípadě jeho dílu je mělká nebo písčitá nebo podmáčená nebo extrémně těžká,
3.         celá plocha půdního bloku, popřípadě jeho dílu se nachází v méně příznivé oblasti nebo v oblasti s ekologickými omezeními podle zvláštního právního předpisu,23)
 
V rámci PRV jsou základní podmínky, za kterých lze zařadit půdní blok do titulu
zatravňování orné půdy následující:
Zařadit do titulu zatravňování orné půdy lze výměru orné půdy v rámci půdního bloku, popřípadě jeho dílu s kulturou orná půda,
e)        který splňuje alespoň jedno z následujících kritérií:
1.         střední svažitost půdního bloku, popřípadě jeho dílu je vyšší než 10 stupňů,
2.         orná půda na alespoň 50 % plochy bloku, popřípadě jeho dílu je mělká nebo písčitá nebo podmáčená nebo velmi těžká,
3.         jakákoliv část půdního bloku, popřípadě jeho dílu se nachází v méně příznivé oblasti podle zvláštního právního předpisu25),
4.         plocha půdního bloku, popřípadě jeho dílu se nachází z alespoň 50 % v zranitelných oblastech určených podle zvláštního právního předpisu26),
5.         půdní blok, popřípadě jeho díl sousedí s vodním útvarem, jedná-li se o půdní blok, popřípadě jeho díl podle odst. 1 písm. b) nebo písm. d),
 
3) Podmínky ošetřování v průběhu prvního roku pětiletého období
V rámci HRDP jsou základní podmínky ošetřování travního porostu v průběhu prvního roku pětiletého období následující:
Žadatel v průběhu prvního roku příslušného pětiletého období
f)          založí nejpozději do 31. května travní porost pomocí samostatného výsevu
1.         Správou Chráněné krajinné oblasti Bílé Karpaty schválené regionální travní směsi osiv, jde-li o půdní blok, popřípadě jeho díl podle odstavce 1 písm. a), nebo
2.         travní směsi osiv, přičemž výsev musí být proveden nejdéle do 24 měsíců od data posledního úředního odběru vzorku uvedeného na úředních návěskách23a), jde-li o půdní blok, popřípadě jeho díl podle odstavce 1 písm. b),
g)        oznámí Ministerstvu zemědělství v souladu s § 3g odst. 1 zákona změnu kultury u příslušného půdního bloku, popřípadě jeho dílu z kultury orná půda na kulturu travní porost
h)        zajistí aby v prvním kalendářním roce příslušného pětiletého období nebyl spásán hospodářskými zvířaty a byl nejméně dvakrát ročně sečen (v odůvodnitelných případech jedenkrát ročně), přičemž posečenou hmotu žadatel z pozemku odklidí a využije ji v rámci jeho podniku, popřípadě poskytne jiné osobě nebo s ní naloží v souladu se zvláštním právním předpisem;21) první seč bude provedena nejpozději do 15. července kalendářního roku (v odůvodnitelných případech později).
 
V rámci PRV jsou základní podmínky ošetřování travního porostu v průběhu prvního roku pětiletého období následující:
Žadatel v průběhu prvního roku příslušného pětiletého období
i)          založí nejpozději do 31. května travní porost pomocí podsevu nebo samostatného výsevu
1.         příslušným orgánem ochrany přírody4) schválené regionální travní směsi osiv, přičemž výsev musí být proveden nejpozději do 24 měsíců od data posledního úředního odběru vzorku uvedeného na úředních návěskách27), jde-li o půdní blok, popřípadě jeho díl podle odstavce 1 písm. a) nebo b), nebo
2.         travní směsi osiv, přičemž výsev musí být proveden nejpozději do 24 měsíců od data posledního úředního odběru vzorku uvedeného na úředních návěskách27), jde-li o půdní blok, popřípadě jeho díl podle odstavce 1 písm. c) nebo d),
je-li travní porost zakládán pomocí podsevu žadatel zajistí, aby nejpozději do 15. července kalendářního roku byla sklizena krycí plodina,
j)          oznámí Ministerstvu zemědělství v souladu s § 3g odst. 1 zákona změnu kultury u příslušného půdního bloku, popřípadě jeho dílu z kultury orná půda na kulturu travní porost,
k)        neprovádí na příslušných půdních blocích, popřípadě jejich dílech pastvu hospodářských zvířat.