Agrovenkov o.p.s.
Informační středisko pro rozvoj zemědělství a venkova Pardubického kraje

Zalesňování zemědělské půdy po roce 2006

27/12/06
smf

Změny v Programu rozvoje venkova v opatření II.2.1.Zalesňování zemědělské půdy (dále jen „PRV“) oproti Nařízení vlády č. 308/2004 Sb. Zdroj: MZe

Problematika zalesňování zemědělské půdy po roce 2006

Informace MZe
Změny v Programu rozvoje venkova v opatření II.2.1.Zalesňování zemědělské půdy (dále jen „PRV“) oproti Nařízení vlády č. 308/2004 Sb., o stanovení některých podmínek pro poskytování dotací na zalesňování zemědělské půdy a na založení porostů rychle rostoucích dřevin na zemědělské půdě určených pro energetické využití (dále jen „NV 308“).
 
Žádat o dotaci na zalesňování podle PRV je umožněno i nájemcům zalesňovaného pozemku. Předpokládá se, že žadatel bude podávat pouze žádost o dotaci bez žádosti o zařazení. Žadatel k této žádosti doloží pouze jedno rozhodnutí, a to orgánu státní správy lesů o prohlášení pozemku za „Pozemek určený k plnění funkcí lesa“ (dále PUPFL), oproti NV 308, kdy dokládal asi pět stanovisek a rozhodnutí příslušných institucí.
Podle nařízení Rady (ES) č. 1257/1999, o podpoře pro rozvoj venkova z Evropského zemědělského orientačního a záručního fondu a o změně a zrušení některých nařízení, byly sazby na založení porostů pro nařízení vlády 308 kalkulovány jako 100 % způsobilých nákladů. Podle nařízení Rady (ES) č. 1698/2005, o podpoře pro rozvoj venkova z Evropského zemědělského fondu pro rozvoj venkova, je výše podpory stanovena pro náklady na založení pouze jako 70 % způsobilých nákladů, v oblastech LFA, NATURA a směrnice 2000/60/ES jako 80 % způsobilých nákladů.
            Platba, která se poskytuje u podopatření zalesňování jako náhrada za ukončení hospodaření na zemědělské půdě, na zalesňované pozemky, které byly před rozhodnutím o převedení zemědělské půdy do pozemků určených pro plnění funkcí lesa, zemědělsky obhospodařovány a podle NV 308 byla stanovena na 20 let, se PRV zkrátila na dobu 15 let.
            U porostů rychle rostoucích dřevin (dále jen „RRD“) byla podle nařízení vlády 308 minimální doba pěstování produkčního porostu 15 let areprodukčního porostu 10 let. Nově, podle opatření Programu rozvoje venkova, je stanovena minimální doba pěstování produkčního porostu na 10 let areprodukčního porostu na osm let. Produkční porost je podle PRV umožněno sklízet ve dvou až devítiletých intervalech, na rozdíl od NV 308, kde byla povinnost sklízet tyto porosty v intervalech 3 až 6 let.
 
Zdroj: MZe