Agrovenkov o.p.s.
Informační středisko pro rozvoj zemědělství a venkova Pardubického kraje

Vymezení druhu práce v pracovní smlouvě

02/12/06

Užší či širší vymezení druhu práce ovlivňuje dispoziční pravomoc zaměstnavatele při určování pracovních úkolů.

Vymezení druhu práce v pracovní smlouvě  
JUDr. František Muška, Zdroj: Verlag Dashöfer
Užší či širší vymezení druhu práce ovlivňuje dispoziční pravomoc zaměstnavatele při určování pracovních úkolů.


Dotaz:
Zákoník práce používán pojem "druh práce", ale nedefinuje ho. Můžete uvést výklad tohoto pojmu?

Odpověď:

Zákoník práce v § 29 stanoví tři podstatné náležitosti pracovní smlouvy. Jsou to:

a)      den nástupu do práce,

b)      místo výkonu práce a

c)      druh práce.

Druh práce sjednaný v pracovní smlouvě by měl vystihovat pracovní zařazení nebo funkci, na které je zaměstnanec přijímán. Může být dohodnut  úzce, či  šířeji. Širší  či užší  vymezení druhu práce má vliv   na   dispoziční   pravomoci   zaměstnavatele  při  určování pracovních  úkolů. Zákonem  není blíže  stanoveno, jak  by měl být druh  práce vymezen.  Pokud by   však druh  práce byl  vymezen tak široce, že by umožňoval zaměstnavateli přidělovat jakoukoli práci, šlo by o neplatně uzavřenou  pracovní smlouvu. Druh práce může být v pracovní  smlouvě  sjednán  i  alternativně,  pokud  zaměstnanec ovládá více  prací.

Pokud by naopak byl druh práce v pracovní smlouvě sjednán natolik úzce, že by byla například uvedena pracovní operace, kterou bude zaměstnanec vykonávat, pak by např. v případě změny výroby a následném zařazení zaměstnance na jinou operaci bylo nutně s jeho souhlasem provést změnu pracovní smlouvy a při jeho nesouhlasu řešit tuto situaci výpovědi z pracovního poměru zřejmě dle § 46 odst. 1 písm. a) zákoníku práce.

Sjednaný druh práce  zpravidla vyžaduje bližší popis  pracovních  úkolů  pro  jednotlivé  zaměstnance,  které  se nazývají  pracovní náplní.  Pracovní náplň  je jednostranný příkaz zaměstnavatele, kterým se zaměstnanci blíže vymezují úkoly v rámci sjednané  práce v pracovní  smlouvě. Takovou  pracovní náplň  může zaměstnavatel jednostranně měnit. Pokud je však v pracovní smlouvě uvedeno, že pracovní náplň je  součástí pracovní smlouvy, musí být při každé změně dosaženo dohody.

Jak z uvedeného vyplývá, pracovní náplň je bližší vymezení úkolů v rámci sjednaného druhu práce. Současně ji lze považovat za písemnou informaci dle § 32 odst. 3 písm. b) zákoníku práce, který požaduje, aby zaměstnavatel zaměstnance písemně informoval o bližším označení druhu práce. Co má obsahovat náplň práce žádný právní předpis neřeší.