Agrovenkov o.p.s.
Informační středisko pro rozvoj zemědělství a venkova Pardubického kraje

Otevřený dopis ministryni zemědělství

24/12/06
smf

Prezident Agrární komory ČR Jan Veleba zaslal otevřený dopis ministryni zemědělství Mileně Vicenové. Reaguje v něm na nový návrh nařízení vlády o stanovení některých podmínek poskytování národních doplňkových plateb k přímým podporám (top-up). S jeho zněním vás seznamujeme. Zdroj: AK ČR

Prezident Agrární komory ČR Jan Veleba zaslal otevřený dopis ministryni zemědělství Mileně Vicenové. Reaguje v něm na nový návrh nařízení vlády o stanovení některých podmínek poskytování národních doplňkových plateb k přímým podporám (top-up). S jeho zněním vás seznamujeme.

Vážená paní ministryně,

dne 14. 12. 2006 projednalo vedení Ministerstva zemědělství ČR nový návrh nařízení vlády o stanovení některých podmínek poskytování národních doplňkových plateb k přímým podporám (top-up). Návrh materiálu předloženého příslušnými odbornými útvary navazoval na principy uplatňované v minulých letech, tj. na systém podporující vybrané sektory, které jsou zjednodušením plateb v systému jednotné platby na plochu (SAPS) ohroženy. K cílenému doplnění plateb byly navrženy následující komodity: chmel, len pěstovaný na vlákno, vybrané plodiny na orné půdě a přežvýkavci (skot, ovce, kozy).

Na základě Vašeho rozhodnutí bylo projednávání návrhu tohoto materiálu přerušeno s požadavkem vypracovat do konce roku návrh nařízení vlády ve dvou variantách s tím, že stávající návrh bude doplněn o variantu, která bude vycházet z principu jednotné platby na plochu (SAPS). Zjednodušeně toto znamená, že finanční obálky, které jsou alokovány jednotlivými „top-upovanými“ komoditami se sečtou a tato výsledná částka se následně plošně vyplatí na veškerou plochu zemědělské půdy. Při předpokladu, že „top-upovaná“ obálka představuje 7,2 miliardy korun a výměra zemědělské půdy je podle registru asi 3,5 milionu hektarů, odpovídá plošně vyplacená částka asi 2050 Kč na hektar zemědělské půdy.

Z vlastního principu tohoto návrhu plošně vyplácené částky vyplývá, že ohrožené vybrané komodity, pro které byly tyto finanční prostředky až dosud rezervovány, se budou „dělit“ se sektory, které v režimu přímých plateb dosud žádný nárok na takovou podporu neměly.

Vážená paní ministryně, toto znamená ve své podstatě další snížení rozměru českého zemědělství, a to v těch citlivých komoditách, ve kterých nám byla slibována ministerstvem (a dosud tomu tak bylo) podpora. Podle odhadů Agrární komory ČR by došlo ke snížení „top-upové“ obálky v neprospěch ohrožených sektorů asi o 0,8 miliardy korun s takřka likvidačními dopady v sektoru chmel, bramborový škrob, len přadný. ČR by tak výrazně zvýšila konkurenční nevýhody, které mezi EU-15 a ČR existují. Pěstitelé těchto komodit získávají ve starých členských zemích několikanásobně vyšší podpory.

Samostatnou kapitolu pak tvoří sektor přežvýkavci, který by reagoval na významné snížení alokovaných prostředků bez přímé vazby na chovaná zvířata dalším snížením chovů, zejména v oblasti skotu.

Vážená paní ministryně, Agrární komora ČR se vší vážností a znepokojením sleduje budoucí rozhodnutí ministerstva v oblasti možného sníženého čerpání prostředků národních doplňkových plateb.V případě schválení této varianty pak musíme upozornit na zcela jednoznačné narušení koncepce agrární politiky, kdy nám zemědělcům bylo deklarováno, že platba na VDJ bude dlouhodobého charakteru a nebude do roku 2009 měněna. Na základě těchto příslibů byly chovateli připravovány podnikatelské záměry, bylo investováno jak v oblasti welfare zvířat, zlepšení kvality stáda skotu, tak zlepšení jakosti produkce, a to ze strany podnikatelů i státu; lze tedy hovořit o zmaření těchto investic.

Takové rozhodnutí by přispělo k další nekonkurenceschopnosti u výše uvedených komodit vůči bývalým, ale i novým členským zemím EU, dalšímu snižování tuzemského, ale i zahraničního obchodu a zmaření veškerých dalších souvisejících nástrojů, dosud realizovaných (Klasa, vzdělávání a výzkum atd.).

Toto vše by bylo zaváděno v době, kdy dochází ke snižování rozměru českého zemědělství, kdy klesá cena mléka, cena jatečných prasat a drůbeže, kdy chovatelé a pěstitelé stojí před rozhodnutím, zda omezit či zrušit chovy či produkci, se všemi negativními druhotnými dopady na sektor obilovin, na snižování pracovních příležitostí na venkově a následně vysídlování venkova.

V neposlední řadě by tato opatření negativně ovlivnila i navazující potravinářský a zpracovatelský průmysl, dalším zánikem pracovních míst.

Vážená paní ministryně, věříme, že zvážíte všechna uvedená fakta a argumenty při rozhodování o Vámi vyžádané variantě a přihlédnete i k tomu, že stát – ministerstvo by zcela jasně mělo stanovit priority k podpoře v oblastech společenského zájmu na rozdíl od rovnostářství, tj. přerozdělování v systému „všem stejně“.

Jan Veleba
prezident Agrární komory ČR

Zařazeno v AK ČR, Aktuality