Agrovenkov o.p.s.
Informační středisko pro rozvoj zemědělství a venkova Pardubického kraje

Konference o welfare

13/12/06

Na konci listopadu 2006 se ve Štrasburku konala mezinárodní konference o welfare  zvířat.

Konferenci organizovala ve spolupráci s orgány Rady Evropy agentura TAIEX za účasti delegací 46 členských států Rady Evropy a států přistupujících a dalších, např. včetně Kazachstánu, Kyrgyzstánu, Ukrajiny, Běloruska a řady nevládních organizací zabývajících se ochranou zvířat.
Účelem bylo  dohodnout společné zásady welfare a ochrany zvířat, jejich rozšíření a respektování v co nejširších rozměrech do dalších zeměpisných oblastí. Obsah konference se odvolával na jednání Mezinárodní konference o welfare zvířat, které organizovalo rakouské předsednictví dne 30. 3. 2006 v Bruselu a konference O.I.E. (Mezinárodního úřadu pro nákazy zvířat) v Paříži.
Na  konferenci bylo zpracováno oficiální prohlášení, které bude poskytnuto všem vládám zúčastněných států. Cílem je mimo jiné sjednotit zásady předpisů O.I.E, Rady Evropy a Evropského společenství a prosazovat porovnatelné podmínky včetně podmínek ekonomických a obchodních ve vztahu k ochraně zvířat. Byly projednávány především podmínky ochrany  hospodářských zvířat při jejich chovu, přepravě a obchodování s nimi. Snahou je i rozšíření podmínek pro ochranu zvířat a experimentálních pracovišť využívajících pokusná zvířata, tak aby se  pokusy provedené na zvířatech na některém z akreditovaných pracovišť neprováděly v dalších zemích. Podobná mezinárodní dohoda je již uplatňována v zemích EU.
Vzhledem k tomu, že ochrana volně žijících druhů zvířat je zakotvena v řadě mezinárodních dohod, bylo doporučeno věnovat se při příštích jednáních i ochraně těchto zvířat jako individuí. V této souvislosti byla zmíněna i problematika civilizačních problémů zvířat a jejich ochrany v zájmových chovech.
Státní veterinární správa ČR věnuje pohodě zvířat (welfare) náležitou pozornost. Například zpracovává  pravidelně bulletiny „Program ochrany zvířat“, které jsou zveřejňovány na webových stránkách www.svscr.cz. Poslední  Program ochrany zvířat byl prezentován právě na mezinárodní konferenci konané 23. a 24. listopadu ve Štrasburku.
SVS ČR, 13.12.06