Agrovenkov o.p.s.
Informační středisko pro rozvoj zemědělství a venkova Pardubického kraje

Komise přijala nové právní předpisy v oblasti státních podpor v odvětví zemědělství

08/12/06
smf

Komise přijala 6.12.2006 nové právní předpisy, kterými se řídí poskytování státních podpor v odvětví zemědělství. Zdroj: europa.eu

IP/06/1697
V Bruselu dne 6. prosince 2006
Komise dnes přijala nové právní předpisy, kterými se řídí poskytování státních podpor v odvětví zemědělství. Tyto právní předpisy obsahují dva dokumenty: nařízení o výjimce, které umožňuje členským státům, aby za předpokladu splnění určitých podmínek neoznamovaly státní podpory poskytnuté malým a středním podnikům působícím v produkci zemědělských produktů, a pokyny, které doplňují toto nařízení tím, že stanoví řadu pravidel pro oznámené podpory. Tyto dva dokumenty se vztahují na období 2007-2013.
Komisařka pro zemědělství a rozvoj venkova Mariann Fischer-Boelová měla z přijetí těchto nových právních předpisů velkou radost.  Prohlásila: „Jelikož je tento nový právní rámec koherentní s právním rámcem pro rozvoj venkova, poskytne odvětví zemědělství účinný a stabilní nástroj, který zajistí jeho dlouhodobý harmonický rozvoj. Kromě toho, možnost učinit v případě určitých státních podpor výjimku bude pro odvětví zemědělství skutečnou pomocí zejména v případě, když jsou zemědělci ve stavu skutečné nouze.“
Nové právní předpisy byly vypracovány tak, aby byly přesně v souladu s politikou rozvoje venkova, kterou provádí Komise. Rovněž představují jednu z fází procesu zjednodušení, který byl zahájen sdělením Komise s názvem „Zjednodušit a zlepšit právní úpravu společné zemědělské politiky“.
V rámci tohoto zjednodušení budou pokyny, kterými se řídí státní podpory na reklamu a státní podpory na testy bovinní spongiformní encefalopatie (BSE), uhynulá zvířata a odpady z jatek, zrušeny stejně jako sdělení Komise o poskytování podpor formou úvěrů. Pokyny pro státní podpory v odvětví zemědělství, stanovené pro období 2000-2006, se budou nadále používat v přesně určených případech a během omezeného období po 1. lednu 2007.
Mezi nové kategorie podpor, které byly zavedeny novými pokyny, patří podpory zaměřené na dodržování norem, podpory „Natura 2000“ a podpory na platby podle směrnice 2000/60/ES (vodní politika), podpory na osvobození od spotřební daně podle směrnice 2003/96/ES (zdanění energetických produktů a elektřiny) a podpory pro odvětví lesního hospodářství.
V oblasti zpracování a uvádění zemědělských produktů na trh bude poskytování státních podpor do budoucna řízeno ustanoveními pro státní podpory v odvětví průmyslu.
Nařízení o výjimce umožní poskytovat podpory zemědělcům rychleji, což je velice důležité, například dojde-li ke ztrátám způsobeným nepříznivými klimatickými podmínkami nebo chorobami zvířat či rostlin.
Kromě těchto dvou dokumentů stále existuje nařízení de minimis, na základě kterého mohou členské státy poskytnout podpory, které za přesně vymezených podmínek nejsou považovány za státní podpory, nepřekročí-li určitý strop (3 000 EUR na tři roky a zemědělce).