Agrovenkov o.p.s.
Informační středisko pro rozvoj zemědělství a venkova Pardubického kraje

K novým „závazkům vůči krajině“ se bude možné hlásit na podzim 2007

20/12/06
smf

K novým pětiletým závazkům na tzv. agroenvironmentální opatření, jejichž prostřednictvím se zemědělcům vyplácejí podpory na udržování krajiny a hospodaření šetrnější k životnímu prostředí, se budou moci zájemci přihlašovat na podzim příštího roku. Informovala o tom mluvčí ministerstva zemědělství Táňa Králová.

K novým pětiletým závazkům na tzv. agroenvironmentální opatření, jejichž prostřednictvím se zemědělcům vyplácejí podpory na udržování krajiny a hospodaření šetrnější k životnímu prostředí, se budou moci zájemci přihlašovat na podzim příštího roku. Informovala o tom mluvčí ministerstva zemědělství Táňa Králová. V tomto termínu bude podle ní také možné žádat o změnu existujících agroenvironmentálních závazků, které se tzv. překlopí z dosavadního Horizontálního plánu rozvoje venkova (HRDP) na nový Program rozvoje venkova ČR pro období 2007 – 2013. Pro zemědělce, kteří požádají o toto přeřazení, to bude znamenat lepší finanční podmínky. Oproti HRDP jsou totiž v připravovaném Programu rozvoje venkova u většiny agroenvi titulů vyšší sazby.
Důvodů, proč vedení ministerstva zemědělství, rozhodlo o podzimním termínu pro podávání žádosti o zařazení do Programu rozvoje venkova, je několik. Hlavním je skutečnost, že v prvním pololetí příštího roku bude program, v jehož ose II jsou agroenvironmentální tituly zahrnuty, teprve schvalován. Podmínky agroenvironmentálních závazků je přitom možné připravit poté, co Česká republika získá od Evropské komise definitivní souhlas s tímto základním dokumentem. Půjde zejména o provázanost osy II Programu rozvoje venkova s požadavky křížové shody – cross compliance a rovněž o provázanost celého programu, včetně osy II s prioritním cílem Národního strategického plánu rozvoje venkova, kterým je zaměstnanost na venkově a podpora nových pracovních příležitostí v tomto prostoru. Dalším argumentem, který vedl ministerstvo k tomuto rozhodnutí, je dát zemědělcům čas na to, aby se připravili na nové podmínky. Nepochybně se tak omezí i finanční rizika v případě, že do programů osy II se přihlásí více zájemců, než se očekává. Tím, že se do Programu rozvoje venkova na agroenvironmentální opatření bude možné hlásit na podzim příštího roku, zemědělci v žádném případě nepřijdou o peníze. Navýšené platby budou dostávat od roku 2008. I tímto způsobem je zajištěno maximální čerpání finančních prostředků na Program rozvoje venkova.
Agroenvironmentální opatření zahrnují následující podopatření a tituly: ekologické zemědělství, integrovaná produkce ovoce a révy vinné ošetřování travních porostů, zatravňování orné půdy, pěstování meziplodin a biopásy.

Zdroj: www.Agris.cz, 19.12.2006