Agrovenkov o.p.s.
Informační středisko pro rozvoj zemědělství a venkova Pardubického kraje

Co s tzv. „vedlejšáky“?

06/12/06

Co s tzv. „vedlejšáky“?

Co s tzv. „vedlejšáky“?  
14.11.2006, JUDr. Věra Bognárová, Zdroj: Verlag Dashöfer
Právní úprava nového zákoníku práce, pokud jde o jeho přechodná ustanovení, je nejasná, neurčitá a vzbuzuje různé výklady.


Dotaz:
Mám dotaz ohledně vedlejšího pracovního poměru v návaznosti na nový zákoník práce č. 262/2006 Sb. U zaměstnavatele pracuji na hlavní pracovní poměr. Dále jsem uzavřela smlouvu o vedlejším pracovním poměru u téhož zaměstnavatele na jiný druh práce. Tato byla uzavřena s účinností od 20.7.2005 na dobu určitou do 31.8.2005. Následně byla prodlužována a to od 24.10.2005 do 31.12.2005, dále od 1.1.2006 do 30.9.2006. V září roku 2006 se zaměstnavatel rozhodl tento vedlejší pracovní poměr uzavřít se mnou na dobu neurčitou s účinností od 1.10.2006, tento záměr mi sdělil a již byla připravena podepsaná smlouva zaměstnavatelem. Vzhledem k tomu, že vyšly najevo pochybnosti ohledně nového zákoníku práce, kdy zaměstnavatelem mi bylo sděleno, že § 70 ZP byl (bude) zrušen od 1.1.2007 a z tohoto důvodu nelze uzavřít od 1.10.2006 se mnou smlouvu o vedlejším pracovním poměru na dobu neurčitou, ale pouze na dobu určitou do 31.12.2006. Při mém odmítavém postoji k tomuto postupu mi bylo sděleno, že pokud se mnou budou uzavírat další smlouvu od 1.1.2007, pak tato bude opět na dobu určitou, ale pouze podle nového zákoníku práce § 39 odst. 2, kde se uvádí, že lze sjednat pracovní poměr na dobu nejvýše 2 let ode dne vzniku. Pokud se mnou bude uzavřen takový PP od 1.1.2007 pak tedy pouze na dobu 9 měsíců s ohledem na mé předchozí uzavřené smlouvy na dobu určitou (od 20.7.2005)a poté až po 6 měsících. Z tohoto mám dojem, že nový zákoník práce je zaměstnavatelem mylně vyložen, neboť dle mého názoru nelze postupovat podle zákona, který bude v účinnosti až od 1.1.2007 (pokud nebude rozhodnuto o jeho odkladu).

Můj dotaz zní, zda zaměstnavatel postupoval správně? Pokud ne, jakým způsobem lze v takovém případě postupovat, popřípadě zda lze sjednat pracovní smlouvu od 1. 1. 2007 na jiný druh práce u téhož zaměstnavatele na dobu neurčitou, tak jak původně zaměstnavatel měl v úmyslu?

Odpověď:

Při zodpovězení dotazu je nutné upozornit na dva aspekty, jednak právní a jednak smluvní. Pracovněprávní vztahy a to jak podle zákoníku práce účinného do 31. 12. 2006 tak i od 1. 1. 2007 mohou vznikat pouze po dohodě obou dvou účastníků. Ani jeden z nich není nucen a povinen pracovní poměr sjednat, není povinen dohodnout a přijmou návrh na dohodu,  který mu předkládá druhý účastník. Je přitom zcela nerozhodné, zda sdělí druhé straně své důvody či nesdělí   nebo zda tyto důvody jsou  pravdivé a správné či nejsou správné. To uvádím pouze z toho důvodu, že  sjednání jakéhokoliv pracovního poměru a jeho změny je skutečně dohodou obou smluvních stran, a pokud jedna z nich nehodlá z jakéhokoliv důvodu ve vztahu dále pokračovat i třeba  s ohledem jak Vám je zdůvodňováno na novou právní úpravu smlouva uzavřena není, a to přesto, že byla již písemně dohoda o změně pracovní smlouvy vypracována. Tolik k otázce sjednávání dohody.

Pokud jde o otázku  právní, je skutečně možné přisvědčit zaměstnavateli v tom, že právní úprava nového zákoníku práce pokud jde o jeho přechodná ustanovení,  je skutečně nejasná, neurčitá a různé výklady bezpochyby vzbuzuje. Zákoník práce účinný od 1. 1. 2007 neupravuje jako zvláštní druh pracovního poměru vedlejší pracovní poměr a proto všechny pracovní poměry, byť i sjednané jako vedlejší, které byly sjednány do 31. 12. 2006 se změní od 1. 1. 2007 tak, že se již o odchylnou právní úpravu nejedná a na pracovní poměr se vztahují všechna ustanovení zákoníku práce bez výjimky. Z tohoto ustanovení, které je zcela zřetelné vyplývá bezpochyby obava Vašeho zaměstnavatele sjednat s Vám další pracovní poměr, který jednak skutečně  nebude možné sjednávat byť i bude sjednána kratší pracovní doba  neomezeně na dobu určitou, protože se na něj budou vztahovat ustanovení § 39 nového zákoníku práce ohledně sjednání pracovního poměru na dobu určitou a také ho nebude možné rozvázat jednoduchým způsobem jako je tomu do 31.12.2006.

Pokud jde o délku sjednání pracovního poměru na dobu určitou, je možné přisvědčit spíše Vašemu zaměstnavateli a nikoliv Vašemu právnímu názoru, protože tím, že není stanoveno žádné  ustanovení zákoníku práce, které by stanovilo  přechodný právní režim pro vedlejší pracovní poměry, je nutné  Váš pracovní poměr na dobu určitou,  který se  změnil na jiný až od 1. 1. 2007 posoudit jako pokračující právní vztah.

Pokud jde o trvání pracovního poměru na dobu určitou, bylo možné vedlejší pracovní poměry do 31. 12. 2006 sjednávat  na dobu určitou bez jakéhokoliv omezení, protože omezující ustanovení  § 30 ZP se pro sjednání vedlejšího pracovního poměru nepoužil. Znamená to tedy, když neexistuje skutečně výslovné přechodné ustanovení, což je bezpochyby na škodu, že  pokud by byl sjednán pracovní poměr na dobu určitou a ze zákona by došlo k jeho změně na normální pracovní poměr od 1. 1. 2007 je  zcela zřejmé, že doba  jeho trvání pokud bude sjednán na dobu určitou se musí počítat  od 1. 1. 2007 a pracovní poměr na dobu určitou je tak možné sjednat maximálně do konce roku 2008. K době trvání pracovního poměru původně vedlejšího, a to až do doby 31. 12. 2006 se nelze pro tento případ přihlížet, protože byl sjednán na dobu určitou zcela v kontextu a v souladu s právní úpravou. Jinak podotýkám, že  pracovní poměr vedlejší u téhož zaměstnavatele nebo od 1.1. další pracovní poměr od téhož zaměstnavatele  lze sjednat pouze na jiný druh práce než zaměstnanec u zaměstnavatele vykonává. Tato zásada vyplývá do 31. 12. 2006 z § 71 ZP a od 1. 1. 2007 z § 13 odst. 4 ZP. Podstata právní úpravy je však vždy stejná. Jestliže má zaměstnanec sjednán pracovní poměr na konkrétní druh práce není na stejný druh práce sjednat jakýkoliv jiný pracovněprávní vztah.