Agrovenkov o.p.s.
Informační středisko pro rozvoj zemědělství a venkova Pardubického kraje

Vládní dluh, vládní deficit, státní dluh, deficit státního rozpočtu.

06/11/06

Vládní dluh, vládní deficit, státní dluh, deficit státního rozpočtu.

Vládní dluh, vládní deficit, státní dluh, deficit státního rozpočtu  
18.10.2006, Zdroj: Ministerstvo financí
Ministerstvo financí a ČSÚ pravidelně zveřejňují informace o…

17. října 2006

Ministerstvo financí a ČSÚ pravidelně zveřejňují informace o vládním dluhu, vládním deficitu, státním dluhu a o deficitu či přebytku státního rozpočtu. Jelikož sdělovací prostředky tyto pojmy nezřídka zaměňují, Ministerstvo financí na jejich vysvětlenou uvádí:

Vládní dluh je celkovým dluhem sektoru vládních institucí. Jsou v něm zahrnuta jejich dluhová pasiva, tj. půjčky, cenné papíry jiné než účasti mimo finanční deriváty a depozita držená ČKA. Do vládního sektoru patří kromě státního rozpočtu též operace Národního fondu, bývalého Fondu národního majetku, státní fondy; Podpůrný garanční rolnický a lesnický fond; Vinařský fond; Česká konsolidační agentura a její dceřiné společnosti; Česká inkasní; Správa železniční dopravní cesty; PPP Centrum; veřejné vysoké školy; část ústředně řízených příspěvkových organizací; místní rozpočty včetně nově vzniklých regionálních rad regionů soudržnosti; část místně řízených příspěvkových organizací a zdravotní pojišťovny.
Vládní dluh spočítaný dle metodiky ESA, která je relevantní pro výpočet maastrichtských kritérií, je pro letošní rok odhadován ve výši 981 miliard Kč.

V denním tisku byla formou inzerátu Ministerstva financí zveřejněna i další částka, a sice    1,3 biliónu Kč. Tato suma kromě vládního dluhu (981 miliard Kč) zahrnuje některé další položky, které nejsou dle metodiky mezinárodních organizací (např. ESA 95) jeho součástí. Jde např. o záruky státu poskytnuté k řešení ekologických závazků vzniklých při privatizaci, závazky plynoucí ze smluv o státních zárukách, smlouvy mezi MF ČR, ČNB a ČSOB o postupu řešení finanční situace Investiční a Poštovní banky, a.s., a odhadované závazky státu za  zdravotní zařízení podle nového zákona o neziskových nemocnicích.

Deficit/přebytek státního rozpočtu je výsledkem hospodaření státu, tedy rozdílem mezi jeho příjmy a výdaji evidovanými na hotovostní bázi. Pro letošní rok je deficit státního rozpočtu v národní metodice (tj. v podobě, v jaké je státní rozpočet schvalován, plněn a hodnocen) v důsledku zpřesněné predikce daňových příjmů odhadován na 102 miliardy Kč.

Vládní deficit/přebytek je výsledkem hospodaření všech institucionálních jednotek zatříděných v sektoru vládních institucí. Konkrétně jde o výsledek hospodaření státního rozpočtu a dalších institucí a organizací, které byly vymezeny výše v rámci definice vládního dluhu. Vládní deficit je pro letošní rok dle metodiky ESA odhadován na 110,6 miliardy Kč. 

Státní dluh je dluh definovaný podle zákona č. 218/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech jako souhrn státních finančních pasiv tvořených závazky státu, které vznikly ze státem přijatých zahraničních půjček, úvěrů od bank a z vydaných státních dluhopisů a jiných závazků státu (jiné státní cenné papíry). Nezahrnuje tedy žádné dluhové závazky mimorozpočtových fondů, systému zdravotního pojištění a místních rozpočtů, ani státní záruky nebo jakékoliv další podmíněné závazky vládního sektoru. K 30. září 2006 činil státní dluh dle metodiky ESA 746,3 miliardy Kč.