Agrovenkov o.p.s.
Informační středisko pro rozvoj zemědělství a venkova Pardubického kraje

Máte „padáka“, a to okamžitě

05/11/06

Okamžité zrušení pracovního poměru je zcela vyjímečným způsobem rozvázání pracovního poměru.

Máte "padáka", a to okamžitě  
31.10.2006, JUDr. Jaroslava Jakubka, Zdroj: Verlag Dashöfer
Okamžité zrušení pracovního poměru je zcela výjimečným způsobem rozvázání pracovního poměru. Pamatuje na něho i nový zákoník práce.

Okamžité zrušení pracovního poměru zaměstnavatelem

Úmyslný trestný čin

Důvody, pro které může zaměstnavatel se zaměstnancem zrušit okamžitě pracovní poměr, spočívají v pravomocném odsouzení zaměstnance pro úmyslný trestný čin (nestačí, jestliže byl zaměstnanec vzat do vazby, či odsouzen k podmíněnému trestu). Zaměstnavatel může okamžitě zrušit pracovní poměr, jestliže byl zaměstnanec odsouzen pro úmyslný trestný čin k nepodmíněnému trestu odnětí svobody na dobu delší než jeden rok. To znamená, že musí jít o takový důsledek úmyslného trestného činu, který zaměstnance podle rozsudku vyřazuje na dobu nejméně jednoho roku z pracovního procesu. Zaměstnavateli, jehož zaměstnanec spáchal úmyslný trestný čin při plnění pracovních úkolů nebo v přímé souvislosti s ním, poskytuje zákoník práce možnost s takovým zaměstnancem okamžitě zrušit pracovní poměr již tehdy, jestliže byl pravomocně odsouzen k trestu odnětí svobody na dobu nejméně šesti měsíců. Porušení povinností

V praxi však bývá mnohem častější, že zaměstnavatel okamžitě ruší pracovní poměr se zaměstnancem tehdy, jestliže zaměstnanec poruší povinnosti vyplývající z právních předpisů vztahujících se k jím vykonávané práci zvlášť hrubým způsobem. Zákoník práce [stejně jako v případě porušení povinnosti vyplývající z právních předpisů vztahujících se k jím vykonávané práci podle § 52 písm. g) ZP] nedefinuje pojem porušení povinnosti vyplývající z právních předpisů vztahujících se k zaměstnancem vykonávané práci zvlášť hrubým způsobem.

Datum skončení pracovního poměru

Pracovní poměr končí okamžikem doručení zrušovacího projevu o okamžitém zrušení pracovního poměru, popřípadě dnem, který se za doručení považuje podle § 334 až 336 ZP. Okamžité zrušení pracovního poměru musí být provedeno v co nejkratší době poté, co se zaměstnavatel dověděl o jeho důvodu.

Způsob uvedení důvodu

Důvod okamžitého zrušení pracovního poměru musí být v písemném zrušovacím projevu uveden  takovým způsobem, aby bylo zřejmé, jaké jsou skutečné důvody rozvázání pracovního poměru. Neuvedení důvodu k okamžitému zrušení pracovního poměru se projeví těmi důsledky, že okamžité zrušení bude neplatné.   Okamžité zrušení pracovního poměru zaměstnancem

Zaměstnanec může okamžitě zrušit pracovní poměr pouze ve dvou případech: Zdravotní stav

Prvním případem (důvodem) je situace, kdy zaměstnanec podle lékařského posudku vydaném zařízením pracovnělékařské péče nebo rozhodnutí příslušného správního úřadu, který lékařský posudek přezkoumává, nemůže dále konat práci bez vážného ohrožení svého zdraví a zaměstnavatel mu neumožnil v době 15 dnů ode dne předložení tohoto posudku výkon jiné pro něho vhodné práce Úspěšnost použití tohoto důvodu pro okamžité zrušení pracovního poměru závisí na lékařském posudku zařízení pracovnělékařské péče. Deklarovaný posudek zařízení pracovnělékařské péče je rozhodující, a to bez ohledu na skutečný (například později dodatečně zjištěný) zdravotní stav zaměstnance. Ze skutečnosti, že zaměstnanec je oprávněn okamžitě zrušit pracovní poměr až po uplynutí 15 dnů ode dne doručení posudku zařízení pracovnělékařské péče, nelze dovozovat, že zaměstnanec je po tuto dobu povinen lékařem zakázanou práci vykonávat. Zaměstnavatel je povinen podle § 41 odst. 1 písm. a) ZP po doručení posudku vydaného zařízením pracovnělékařské péče převést zaměstnance na práci jinou, a pokud tak neučiní, jde o překážku v práci podle § 208 ZP. Vhodná práce je definována podle § 41 odst. 6 – musí odpovídat zdravotnímu stavu zaměstnance, schopnostem a pokud možno i k jeho kvalifikaci. Po marném uplynutí 15 dnů, kdy zaměstnavatel je nečinný, může zaměstnanec pracovní poměr okamžitě zrušit. Prodlení ve výplatě mzdy

Druhým důvodem pro okamžité zrušení pracovního poměru je skutečnost, že zaměstnavatel nevyplatil zaměstnanci mzdu nebo plat nebo náhradu mzdy nebo platu anebo jakoukoli jejich část do 15 dnů po uplynutí termínu její splatnosti (podle § 141 odst. 1 ZP o splatnosti mzdy nebo platu). S ohledem na ustanovení § 14 ZP, podle něhož nikdo nesmí výkonu práv a povinností vyplývajících z pracovněprávních vztahů zneužívat na újmu jiného účastníka pracovněprávního vztahu, je ustanovení § 56 odst. 2 ZP problematické. Zrušovací projev lze s úspěchem použít vždy, jestliže nebyla zaměstnanci vyplacena mzda, plat nebo náhrada mzdy nebo platu anebo jakákoli jejich (třeba nepatrná) část. Zákon nerozlišuje mezi případnou zálohou na mzdu či plat a dobírkou mzdy či platu. Okamžité zrušení pracovního poměru lze tedy použít při prodlení zaměstnavatele ve výplatě kterékoliv finanční částky a v jakékoli výši, která má charakter mzdy, platu nebo náhrady mzdy či platu.  Lhůta

Pro okamžité zrušení pracovního poměru zakotvuje zákoník práce v § 59 dvouměsíční subjektivní lhůtu, která běží od dne, kdy se zaměstnanec o důvodu k okamžitému zrušení dověděl. Objektivní lhůta pak končí uplynutím jednoho roku ode dne, kdy tento důvod vznikl, a to bez ohledu na skutečnost, zda se o tom zaměstnavatel dověděl.

 Odstupné

Při okamžitém zrušení pracovního poměru má zaměstnanec nárok na odstupné ve výši podle § 67 ZP. Toto ustanovení však stanoví odstupné ve výši minimálně trojnásobku průměrného výdělku, ale i ve výši dvanáctinásobku průměrného výdělku. Toto ustanovení tudíž nelze v praxi aplikovat.  

Náležitosti okamžitého zrušení pracovního poměru

Okamžité zrušení pracovního poměru musí zaměstnavatel i zaměstnanec provést písemně, musí v něm skutkově vymezit jeho důvod tak, aby jej nebylo možno zaměnit s jiným, a musí je doručit druhému účastníku, jinak by byl neplatný. Zákoník práce se uvedenou problematikou velice podrobně zabývá v hlavě čtrnácté (§ 330–333).

Důvod, uvedený v právním úkonu směřujícímu k okamžitému zrušení pracovního poměru nemůže být dodatečně měněn.

Rozdíly oproti současnému zákoníku práce

Zákoník práce nahradil pojem „zvlášť hrubé porušení pracovní kázně“ pojmem „porušení povinnosti vyplývající z právních předpisů k jím vykonávané práci zvlášť hrubým způsobem“.

Zákoník práce zpřesňuje, že důvodem k okamžitému zrušení pracovního poměru ze strany zaměstnance je skutečnost, že zaměstnavatel nevyplatil zaměstnanci mzdu nebo plat nebo náhradu mzdy nebo platu anebo jakoukoli jejich část do 15 dnů po uplynutí termínu její splatnosti (podle § 141 odst. 1 ZP o splatnosti mzdy nebo platu).

Při okamžitém zrušení pracovního poměru má zaměstnanec nárok na odstupné ve výši podle § 67 ZP. Minimální výše odstupného však je v tomto případě stanovena zmatečně.