Agrovenkov o.p.s.
Informační středisko pro rozvoj zemědělství a venkova Pardubického kraje

Technické zhodnocení nezvyšující cenu majetku

30/10/06

Technické zhodnocení nezvyšující cenu majetku

Technické zhodnocení nezvyšující cenu majetku  
4.9.2006, Zdroj: Verlag Dashöfer
Technické zhodnocení v některých případech nezvyšuje vstupní a zůstatkovou cenu majetku a je odpisováno samostatně.

Technické zhodnocení provedené v prvním roce po uvedení majetku do užívání je součástí jeho vstupní ceny (§ 29 odst. 1 zákona o daních z příjmů). V dalších letech zvyšuje vstupní a zůstatkovou cenu majetku (§ 29 odst. 3 zákona o daních z příjmů). Toto obecné pravidlo však neplatí bez výjimek a nepoužije se v následujících případech:

  • Technické zhodnocení provedené nájemcem na pronajatém majetku (§ 28 odst. 3 zákona o daních z příjmů):

Podmínkou je, že vlastník nezvýší o hodnotu technického zhodnocení cenu majetku a poskytne písemný souhlas s odpisováním nájemcem. Technické zhodnocení je u nájemce zařazeno do stejné odpisové skupiny, v jaké je zařazen majetek u pronajímatele. U nájemce jde o jiný majetek podle § 26 odst. 3 písm. a) zákona o daních z příjmů. Každé další technické zhodnocení provedené nájemcem zvýší cenu tohoto majetku a dále je odpisováno zároveň s ním. Nájemce tedy nezařadí a neodpisuje každé provedené technické zhodnocení samostatně.

Příklad 1

Nájemce provádí několik technických zhodnocení na pronajatém majetku, který vlastník odpisuje ve skupině 2. Na základě písemné dohody s vlastníkem nezvyšuje toto technické zhodnocení vstupní cenu majetku a nájemce technické zhodnocení odpisuje jako jiný majetek podle § 26 odst. 3 písm. a) zákona o daních z příjmů.

 

05/2005

Technické zhodnocení 1

20 000

08/2005

Technické zhodnocení 2

15 000

11/2005

Technické zhodnocení 3

25 000

2005

Odpis technického zhodnocení

60 000 x 0,11

6 600

12/2006

Technické zhodnocení 4

55 000

2006

Odpis technického zhodnocení

115 000 x 0,20

23 000

  • Technické zhodnocení na dlouhodobém hmotném majetku, který není hmotným majetkem pro účely zákona o daních z příjmů:

Jde o majetek, jehož účetní odpisy jsou daňově uznatelným nákladem podle § 24 odst. 2 písm. v) zákona o daních z příjmů. Ocenění technického zhodnocení je zvýšeno o cenu odpisovaného majetku, na němž bylo provedeno. Odpisy technické zhodnocení lze uplatnit jen do výše vstupní ceny snížené o doposud uplatněné odpisy, viz § 29 odst. 1 písm. f) zákona o daních z příjmů.

  • Technické zhodnocení na hmotném majetku vyloučeném z odpisování podle § 27 zákona o daních z příjmů:

Přestože majetek, na kterém bylo technické zhodnocení provedeno, není možné daňově odpisovat, samotné technické zhodnocení odpisovat lze.

  • Technické zhodnocení provedené na nemovité kulturní památce:

Takové technické zhodnocení se odpisuje rovnoměrně po dobu 15 let, tj. roční odpis se stanoví ve výši 1/15 vstupní ceny (§ 30 odst. 8 zákona o daních z příjmů). Každé technické zhodnocení provedené na pronajaté nemovité kulturní památce se odpisuje samostatně (§ 9 odst. 3 zákona o daních z příjmů).

  • Technické zhodnocení na nehmotném majetku, který již byl daňově odepsán:

Technické zhodnocení se podle § 32a odst. 6 zákona o daních z příjmů odpisuje samostatně, a to po dobu:

  • 9 měsíců audiovizuální díla,
  • 18 měsíců software a nehmotné výsledky výzkumu a vývoje,
  • 36 měsíců ostatní nehmotný majetek.