Agrovenkov o.p.s.
Informační středisko pro rozvoj zemědělství a venkova Pardubického kraje

Sankce za pozdní a nižší úhradu daní se mění

21/10/06

Sankce za pozdní a nižší úhradu daní se mění

Sankce za pozdní a nižší úhradu daní se mění  
29.5.2006, Zdroj: Verlag Dashöfer
Jako součást zákona č. 230/2006 Sb., který mění zákon o státní statistické službě, vyšla ve Sbírce zákonů novela zákona o správě daní a poplatků. Touto novelou se mění systém placení daňového penále a zavádí se úrok z prodlení s platbou daně či zálohy.

Novela zavádí několik nových institutů. Většina z nich nabývá účinnosti od měsíce následujícího po vydání ve Sbírce zákonů, tj. od 1. června 2006. Ustanovení týkající se nové úpravy penále a úroku z prodlení nabudou účinnosti 1. ledna 2007.

Pro daňové subjekty je zajímavý nový § 34c, který je má chránit před nečinností správce daně. Daňový subjekt může podat podnět nejblíže nadřízené úrovni, pokud správce daně:

1.       Po uplynutí 6 měsíců od svého posledního úkonu vůči daňovému subjektu v konkrétním daňovém řízení nevydal rozhodnutí.

2.       Nevydal rozhodnutí, přestože má k dispozici podklady pro toto rozhodnutí potřebné.

3.       Neprovedl úkon, přestože marně uplynula lhůta stanovená daňovým zákonem.

Nadřízený orgán podnět prověří a buď přikáže správci daně, aby do 30 dnů od doručení podnětu napravil porušení zásady postupovat v daňovém řízení bez zbytečných průtahů, nebo podnět odloží, pokud je bezdůvodný.

Organizační stupně daňové správy:

Správce daně

Nadřízený orgán

MF

MF

ministr financí

Nově se vkládá § 57a, který upravuje povinnosti ručitele za daňový nedoplatek.

Mění se systém sankcí při prodlení s úhradou daňové povinnosti a při přiznání a úhradě nižší daně, popř. uplatňování vyššího nároku na odpočet DPH. Doposud je penále z prodlení i za doměřenou daňovou povinnost upraveno v § 63. Rozlišuje se základní, snížená a zvýšená sazba penále:

1.       Sazba 0,1 % denně z nedoplatku daně se používá ve všech případech, kdy zákon o správě daní a poplatků nestanoví sazbu podle bodu 2 nebo 3, např. když dlužník neuhradí přiznanou a vyměřenou daň, zálohy na daň.

2.       Sazba 0,2 % denně z nedoplatku daně se použije, zjistí-li zkrácení daně správce daně a např. dodatečně vyměří daň dodatečným platebním výměrem po daňové kontrole. Tuto sazbu nelze uplatnit při prvním vyměření daně.

3.       Sazba 0,05 % denně z nedoplatku daně se použije např. tehdy, pokud daňový subjekt podá dodatečné přiznání na daň vyšší ve smyslu § 41 odst. 1 zákona o správě daní a poplatků. Dále je jí penalizováno navýšení daně v důsledku odvolání podaného daňovým subjektem nebo situace, kdy plátce srážkové daně z příjmů nebo záloh na ni srazí a odvede daň dodatečně ve správné výši a správce daně o tom vyrozumí.

Od 501. dne prodlení se za každý další den prodlení počítá penále ve výši 140 % diskontní sazby ČNB platné v první den kalendářního čtvrtletí.

S účinností od 1. ledna 2007 rozlišuje zákon penále za dodatečně vyměřenou daň či daňovou ztrátu a úroky z prodlení s platbou daňové povinnosti. Úpravu penále obsahuje nový § 37b, podle něhož musí daňový subjekt uhradit jednorázové penále z dodatečně vyměřené daně nebo daňové ztráty, a to ve výši:

  • 20 %, je-li daň zvyšována,
  • 20 %, je-li snižován nárok na odpočet,
  • 5 %, je-li snižována daňová ztráta.

Pokud vznikne povinnost platit penále za dodatečně vyměřenou daň v důsledku toho, že byla snížena uplatněná daňová ztráta, odečítá se od 20% daňového penále z doměřené daně uhrazené 5% penále ze snížené daňové ztráty.

Pokud daňový subjekt podá dodatečné daňové přiznání, dodatečné hlášení nebo vyúčtování, na jejichž základě je dodatečně vyměřován základ daně a daň, penále z částky uvedené v těchto podáních nevzniká.

Úrok, který má daňový subjekt povinnost platit při povolení splátek či posečkání daně podle § 60, se již nebude počítat jako 140 % diskontní sazby ČNB platné v první den kalendářního čtvrtletí, ale na úrovni repo sazby ČNB platné v první den kalendářního pololetí + 7 procentních bodů.

Nové znění bude mít § 63, který bude upravovat úrok z prodlení. V prodlení je daňový dlužník v okamžiku, pokud nezaplatí splatnou daň nejpozději v den její splatnosti. Úrok se pak počítá za každý den prodlení, a to nejdéle po dobu 5 let. Výše úroku z prodlení ročně se stanoví na základě repo sazby ČNB platné v první den kalendářního pololetí + 14 procentních bodů.