Agrovenkov o.p.s.
Informační středisko pro rozvoj zemědělství a venkova Pardubického kraje

Pracovní cesta během jednoho dne v tuzemsku i v zahraničí

20/10/06

Je možné poskytnout v jeden den tuzemské i zahraniční stravné?

Pracovní cesta během jednoho dne v tuzemsku i v zahraničí  
14.8.2006, Ing. Karel Janoušek, Finanční ředitelství
Je možné poskytnout v jeden den tuzemské i zahraniční stravné?


Dotaz:
Když vyšleme zaměstnance v 5,00 hod do Německa a v 11,00 hod překročí hranice SRN, máme mu poskytnout 45 EUR a ještě 64 Kč? Zaměstnanec by v tomto případě obdržel dvojí plnění v jednom pracovním dni. Je to v pořádku?

Odpověď:

Zpravidla každá pracovní cesta do zahraničí má první a poslední den pracovní cesty tuzemskou a zahraniční část. Rozhodující je v těchto případech ustanovení § 15 odst. 1 zákona č. 119/1992 Sb., v platném znění (dále jen ZCN). Cestovní náhrady, na které má zaměstnanec nárok při tuzemské části pracovní cesty, se stanoví podle ustanovení ZCN, které se týkají náhrad při tuzemských pracovních cestách, a cestovní náhrady, na které má zaměstnanec nárok při zahraniční části pracovní cesty, se posuzují podle příslušných ustanovení ZCN týkajících se zahraničních pracovních cest. Uvedeným zákonem ani jiným zákonným předpisem není stanoveno jakési souhrnné počítání doby strávené na pracovní cestě v tuzemsku a v zahraničí.

Vzhledem k tomu (s výjimkou doby trvání pracovní cesty v zahraničí kratší než 1 hodinu) se tuzemské stravné stanoví podle doby trvání pracovní cesty v příslušném kalendářním dni v tuzemsku a zahraniční stravné podle doby trvání této pracovní cesty v příslušném kalendářním dni v zahraničí.

Jestliže v uvedeném případě byl pracovník na pracovní cestě v jednom kalendářním dni v tuzemsku 5 a více hodin a v zahraničí tentýž kalendářní den déle než 12 hodin, přísluší mu odpovídající stravné jak za tuzemskou část, tak i za zahraniční část pracovní cesty, tj. stravné určené podle § 5 odst. 2 ZCN z rozpětí uvedeného v platné vyhlášce MPSV, tj. v roce 2006 z rozpětí 58 až 69 Kč, nejméně však 58 Kč a současně stravné ve výši 100 % základní sazby (příp. v podnikatelské sféře snížené až o 25 % postupem uvedeným v § 12 odst. 6 ZCN) stanovené pro příslušný stát v platné vyhlášce MF (v roce 2006 vyhl. č. 473/2005 Sb.). Zaměstnavatel by neměl také opomenout postupovat podle ustanovení § 5 odst. 5 a 6 ZCN, tj. krátit stravné, pokud byla zaměstnavatelem na pracovní cestě zaměstnanci zabezpečena bezplatně strava.