Agrovenkov o.p.s.
Informační středisko pro rozvoj zemědělství a venkova Pardubického kraje

Zpráva o plnění indikativního cíle výroby elektřiny z obnovitelných zdrojů za rok 2004 a výhled vývoje na období do roku 2010.

29/04/06

Vývoj výroby elektřiny z obnovitelných zdrojů energie za poslední dva roky podle jednotlivých zdrojů (malé vodní elektrárny, biomasa, bioplyn, tuhé komunální odpady, větrné elektrárny, fotovoltaické systémy). Výhled vývoje na období do roku 2010.
Publikováno: 16.1.2006

Autor: Jiří Doležel

MPO ČR

Ke zvýšení výroby elektřiny z obnovitelných zdrojů energie se ČR zavázala v Přístupové smlouvě k EU. Cílem je dosažení 8% podílu elektřiny vyrobené z obnovitelných zdrojů energie na hrubé spotřebě elektřiny v ČR v roce 2010. Jedním z nástrojů podpory využívání obnovitelných zdrojů je zákon č. 180/2005 Sb., o podpoře využívání obnovitelných zdrojů, který uložil Ministerstvu průmyslu a obchodu ve spolupráci s Ministerstvem životního prostředí a Energetickým regulačním úřadem předložit vládě ČR Zprávu o plnění indikativního cíle výroby elektřiny z obnovitelných zdrojů.


ilustrační fotoilustrační fotoDopady zákona o podpoře využívání obnovitelných zdrojů na míru využití obnovitelných zdrojů budou vyhodnotitelné až od roku 2007. Zpráva se zabývá dosavadním vývojem výroby elektřiny z obnovitelných zdrojů energie, zejména za poslední dva roky, a to podle jednotlivých zdrojů (malé vodní elektrárny, biomasa, bioplyn, tuhé komunální odpady, větrné elektrárny, fotovoltaické systémy). Dále je u každého zdroje výroby elektrické energie uveden výhled vývoje na období do roku 2010.


V další části zprávy jsou uvedeny údaje o výši minimálních výkupních cen podle jednotlivých druhů obnovitelného zdroje v roce 2004 a porovnání povinného výkupu elektřiny z obnovitelných zdrojů energie v letech 2003 a 2004 včetně výše příspěvku konečných zákazníků.


Zpráva dále uvádí orientační investiční náklady na realizaci instalovaných kapacit oproti současnému stavu. Finanční prostředky může ČR získat převážně ze strukturálních fondů EU, pro jejichž využití je nutno zajistit kofinancování 25 % ze státního rozpočtu. Dále je nutno připočítat vícenáklady na zajištění spolehlivého provozu elektrizační soustavy.


Jako nástroje podpory výroby elektřiny z obnovitelných zdrojů energie Zpráva uvádí:


a) Zákon č. 180/2005 Sb. o podpoře výroby elektřiny z obnovitelných zdrojů energie, který od 1. 1. 2006 zavádí nový systém podpory:  • nárok na připojení zařízení na výrobu elektřiny z obnovitelných zdrojů energie do elektrizační soustavy,
  • garance výnosů z jednotky vyrobené elektřiny po dobu 15 let od uvedení do provozu
  • možnost volby mezi dvěma systémy podpory,
  • podpora elektřiny užité pro vlastní potřebu,
  • zachování úrovně výkupních cen pro již provozovaná zařízení po dobu 15 let,
  • maximální meziroční pokles výkupních cen elektřiny pro nová zařízení 5 %,

b) Státní program na podporu úspor energie a využití obnovitelných zdrojů energie,


c) Strukturální fondy EU a v jejich rámci Operační program Průmysl a podnikání a Operační program Infrastruktura,


d) Podpora pěstování energetických plodin v zemědělském sektoru.


Zpráva konstatuje, že podíl elektřiny z obnovitelných zdrojů na hrubé spotřebě elektřiny v ČR v roce 2004 činil 4,04 % a oproti roku 2003 se zvýšil o 1,24 %. Nejvýznamněji se na tomto nárůstu podílely vodní elektrárny.


Základním předpokladem pro další navyšování podílu obnovitelných zdrojů energie na výrobě elektřiny jsou investice do výstavby nových zařízení, zejména v oblasti využití biomasy. Mezi ekonomické podmínky zajišťující atraktivnost investic patří následující:  • zachování současné úrovně výkupních cen,
  • podpora a maximalizace využití ekonomicky reálných způsobů výroby elektřiny z obnovitelných zdrojů energie,
  • investiční podpora nových projektů v úrovni 20 — 30% (využití prostředků strukturálních fondů EU),
  • stabilita podpory v sektoru zemědělství (dotace na pěstování energetických plodin).

Plné znění dokumentu najdete zde : Zpráva o výrobě elektřiny z obnovitelných zdrojů [pdf, 587446 B]


 


ZDROJ: MPO ČR duben 2006