Agrovenkov o.p.s.
Informační středisko pro rozvoj zemědělství a venkova Pardubického kraje

Problém při evidenci dodávek mléka

14/10/05

Evidence denních dodávek mléka.

Řešení postupu SZIF při evidenci dodávek mléka


 


SZIF na svých webových stránkách zveřejnil příručku pro producenty mléka.Je možné ji najít v sekci Společná organizace trhu/Živočišná výroba/Mléko/Správa mléčných kvót/Hlavní dokument.


V článku 5.2 Povinnosti držitele IRM pro dodávky se mimo jiné uvádí, že zemědělec je povinen evidovat doklady o denních dodávkách mléka a uchovávat je nejméně po dobu 3 roků. Obdoba je pro přímý prodej.  To je dosti značný problém, protože k tomu v zemědělské praxi nedochází. Zpravidla je denní dodávka zapisována na různé tabulky, papíry, ne vždy mlékař při převzetí mléka doklad vystaví(nákupní lístek) apod. Navíc o podobné povinnosti zemědělci obecně neví a vystavují se tak problémům ze strany  SZIF.


Proto jsme se zabývali tím, proč je tato povinnost vyžadována. Podle původního sdělení SZIF je to podle NV 244/2004 Sb. v platném znění. Po podrobném prostudování národního předpisu jsme zjistili, že tam taková povinnost není. Načež jsme byli odkázáni na evropskou legislativu, konkrétně na čl. 24 Nařízení komise(ES) 595/ 2004. Podle našeho mínění ani v tomto NK není ustanovení, které by zemědělci něco podobného ukládalo. Naopak, spíše by ze znění NK vyplývala povinnost evidovat doklady o měsíčních dodávkách(12x za rok), což by nebyl problém, protože společně s připravenou fakturou dnes zasílají odběratelé mléka producentovi i dodací list. Domníváme se, že není možné opřít metodiku SZIFu např. o odstavec 4 uvedeného článku, podle kterého se k mléku přiloží doklad, který umožní dodávku identifikovat. To je  povinnost odběratele, kde si zapisuje, odkud mléko svezl.


Evidenci denních dodávek mléka považujeme za důležitou pro zemědělce, aby měl přehled o dodávkách mléka. Na konci měsíce ale dostane od mlékárny dodací list a denní nákupní lístky by mohl po kontrole dodávky zahodit. Evidence bude důležitá i na konci kvótového roku, protože může dojít k překročení národní kvóty a bude se přísně posuzovat sankce za překročení jednotlivých IRM.


Podle našeho názoru je třeba se ostře ohradit proti tomu, aby SZIF ukládal zemědělci další evidence, pro které není opora v legislativě. Proto se na Vás obracíme s tímto upozorněním.


Doufáme, že Vám toto sdělení pomůže a podaří se Vám dosáhnout změny metodiky na SZIFu a povinnost vést evidenci denních dodávek z metodiky vypadne.


 


S pozdravem Ing. Josef Gracias, ředitel AK Svitavy a tajemník SZD Svitavy.

Zařazeno v Aktuality, Legislativa ČR