Agrovenkov o.p.s.
Informační středisko pro rozvoj zemědělství a venkova Pardubického kraje

Pozor na povinnosti

17/10/05

Pozor na povinnosti v oblasti životního prostředí

Připomenutí povinností v oblasti ochrany životního prostředí


Vodní hospodářství

K 15.10. mělo být na Českou inspekci životního prostředí odesláno poplatkové hlášení za odběr podzemních vod a vypouštění odpadních vod do vod povrchových.


Poplatkové hlášení za odběr podzemních vod vyplňuje každý, kdo má v povolení k odběru podzemních vod u studny uvedeno povolené množství větší, než 6000 m3 za rok nebo 500 m3 za měsíc.


Poplatek  se  potom neplatí  za  skutečný  odběr podzemní vody z jednoho vodního zdroje  menší nebo rovný 6 000  m3 za kalendářní rok  nebo menší  nebo rovný  500 m3  v každém  měsíci kalendářního roku. Poplatkové hlášení se však i v těchto případech poslat musí.


Odebírá-li  odběratel podzemní vodu  z vodního zdroje  navíce místech  území jedné obce, pro  účely zpoplatnění se odebrané množství vody sčítá.


Vzor poplatkového hlášení doporučuji získat přímo od ČIŽP.


Odpadové hospodářství

Od 1.1.2006 začne platit plné znění vyhlášky č. 294/05 Sb. Dopad na původce odpadů bude v tom, že bude mít novou povinnost zpracovat pro všechny jím produkované odpady tzv. Základní popis odpadu. Podrobnosti jsou ve výše uvedené vyhlášce.


Další

Nadále trvají hloubkové kontroly odpadového a někdy i vodního hospodářství ze strany ČIŽP u zemědělských podniků, a to i menších (soukromých farem).


Doporučuji zkontrolovat následující:  1. Zda máte platný souhlas k nakládání s nebezpečnými odpady a zda jsou v něm uvedeny všechny odpady, které máte v evidenci, že jste je likvidovali.

  2. Pokud provozujete nebo vlastníte transformátor, musí být doklad o kvalitě transformátorového oleje – rozbor na obsah PCB nebo čestné prohlášení výrobce trafo, posledního opraváře apod..o obsahu PCB. Nestačí protokoly o zkouškách oleje od revizního technika elektro o elektro vlastnostech oleje. Dále musí být sepsána evidence na speciálním formuláři (vyhláška č. 384/01 Sb.) a ta předána na MŽP do Prahy, a to i v případě, že trafo PCB neobsahuje !!!

  3. Dále je kontrolována průběžná evidence, výroční hlášení, třídění odpadů a jejich označení.

Ve vodním hospodářství je nejhorší, když není platné povolení k odběru podzemních vod. Zemědělec by taky měl mít Havarijní plán (hnojiva, siláže, pesticidy, ropné látky, desinfekce,…), který musí být schválený platným rozhodnutím.


Pro další informace jsem k dispozici  na telefonu 605455642. Zajistím vám kvalifikovaného poradce.


Ing.Jarmila Vlasáková, OAK Pardubice


 


 


 

Zařazeno v Aktuality, Legislativa ČR